Ugler i mosen og marsken giver håb om ynglefund

mandag 18. marts 2024
Mosehornuglen er de senere måneder set over det meste af landet, om end der er flest langs kysterne i Vestjylland. Det giver håb om, at nogle af trækgæsterne vil blive og yngle i Danmark, spår Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmarks artskoordinator for arten.
af Jan Skriver

 Mosehornugle lettet foto Jan Skriver
I 1800-tallet ynglede mosehornuglen i mange jyske hedeområder og moser. Foto: Jan Skriver. 

I 2023 blev der ikke fundet et eneste ynglepar af mosehornugle i den danske natur. Man skal tilbage til 1996, hvor 5-10 par ynglede, for at finde en frugtbar ynglesæson over middel for den sjældne ugleart, der veksler meget i antal fra år til år i Danmark.

Men de seneste måneder er der set ekstraordinært mange mosehornugler i marsken, moser og på småøer og i enge flere steder i landet. Og det giver optimisme på tærsklen til en ny ynglesæson.

- Når der er særligt mange mosehornugler i Danmark i vinterhalvåret er der i reglen altid nogle af uglerne, som dropper forårstrækket i april og maj og bliver hos os. Derfor er der grund til at holde godt øje med arten på mulige ynglelokaliteter de kommende måneder. I mange år siden 2007 har der været sæsoner, hvor arten slet ikke har ynglet i Danmark. Mosehornuglen er tilsyneladende blevet en mere uregelmæssig ynglefugl, end den var tidligere, siger Klaus Dichmann, der er artskoordinator i Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark for mosehornugle.

Det vil sige, at han holder et særligt vågent øje med arten som dansk ynglefugl.

Lydløse jægere flokkes om vinteren

I 1800-tallet ynglede mosehornuglen i mange jyske hedeområder og moser. Og i år med mange mus har bestanden måske været på op imod et halvt hundrede ynglepar.

I nyere tid har selv de bedste sæsoner med ynglende mosehornugler kun budt på ganske få par.

Til gengæld sker det, at der bliver set større flokke af overvintrende mosehornugler, selv om antallet også på denne front er gået tilbage.

Observationer af mosehornugler fra 1.1.2024 til 11.3.2024 DOFbasen

Observationer af mosehornugler fra 1.1.2024 til 11.3.2024 fra DOFbasen.

I 1960’erne er der beretninger om flokke af mosehornugler på 50-60 individer, blandt andet på Amager Fælled. Men også på Tipperne i den sydlige del af Ringkøbing Fjord, på øerne i Vadehavet, i marsklandet i Sydvestjylland og fra Limfjordsområdet er der vidnesbyrd om større flokke i vintermånederne.

De senere år er der set ansamlinger af mosehornugle på den kunstige ø Peberholm i Øresund og for få år siden blev der observeret 32 mosehornugler ved Kastrup Lufthavn på Amager.

Den forgangne vinter er der i januar set en flok på 14 mosehornugler på øen Egholm vest for Aalborg og en flok på 10 i Sønder Vennemose nord for Tønder.

Føden af mus har svigtet nordpå

- At tendensen i mange år har bevæget sig i retning af færre mosehornugler, der overvintrer i Nordvesteuropa, skyldes efter alt at dømme nedgangen i ynglebestanden i den nordlige del af Sveriges og Finlands skov- og moseområder, hvor mosehornuglen tidligere havde sine største nordiske bestande. I mange år har bestanden af smågnavere i Nordskandinavien været uregelmæssig og svigtende, hvilket går hårdt ud over en art som mosehornuglen, der stort set udelukkende lever af gnavere. I det sydlige Sverige er arten forsvundet som ynglefugl, og det har formentlig mindsket muligheden for, at mosehornugler indvandrer til Danmark østfra, siger Klaus Dichmann, der har skrevet bogen 'Lydløse jægere', der beskriver alle de arter af ugler, der er set i Danmark.

 Mosehornugle er blevet fugtig efter morgenens jagt foto Jan SkriverMosehornuglen er en af de ugle-arter, der svinger kraftigst i antal fra år til år i takt med bestanden af smågnavere. Foto: Jan Skriver. 

Om få uger går trækket af mosehornugler nordpå efter en vinter i Nordvesteuropa. Forårstrækket er størst i den vestlige del af Danmark med Skagen som toplokalitet, men også Gilbjerg Hoved og Hellebæk i Nordsjælland byder i reglen på nordtrækkende mosehornugler.

Om efteråret ses de største antal i den østlige del af Danmark, hvor Gedser Odde, Hyllekrog og Sydlangeland traditionelt er de store uglelokaliteter.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark
Tlf. 33 28 38 00

Klaus Dichmann, DOF BirdLifes artskoordinator for mosehornugle
Tlf. 20 86 90 52 / Email: dichmann@tytoalba.dk