Hold øje med forårets tidligste ynglefugle

fredag 8. marts 2024
Klimaændringerne er med til at ændre flere fuglearters ynglecyklus, så de bygger rede og lægger æg tidligere end for få årtier siden. For fjerde forår i træk opfordrer Dansk Ornitologisk Forening / DOF BirdLife til at registrere fuglenes justerede ynglevaner.
af Jan Skriver

 Gronirisken yngler tidligere end for artier siden foto Jan Skriuver
Grønirisken er blandt en af de arter, som yngler tidligere end for årtier siden. Foto: Jan Skriver.

Ringduerne har kurret og kurtiseret i flere uger, og er måske allerede i gang med at bygge rede. Også solsorten har sunget en tid og har udset sig et redested.

I moser og på enge har grågæssene længe opholdt sig sammen parvist, og de tidligste gæs ruger allerede på rederne i rørskovene.

Foråret er i fuld gang derude og mange standfugle eller vejrtrækfugle, som holder vinter i lande og områder tæt på Danmark, er ankommet og har taget hul på ynglesæsonen.

For at få aktuel viden om de ændringer, der er sket i fuglenes fænologi, gennemfører Dansk Ornitologisk Forening / DOF BirdLife tællinger af forårets ynglefugle i perioden fra 15.3 til maj. Fænologi er læren om klimatiske faktorers indflydelse på periodiske årligt tilbagevendende livsytringer hos planter og dyr. For eksempel løvspring, blomstring, æglægning og fugletræk. 

 Haettemagen gar tidligere i gang med ynglesaesonen end for artier siden foto Jan SkriverOgså hættemågen yngler tidligere end førhen. Foto: Jan Skriver. 

- Grågåsen er et af de tydeligste eksempler på, at flere danske ynglefugle ændrer deres ynglecyklus i retning af tidligere og tidligere æglægning. Hårde vintre kan naturligvis udsætte ynglesæsonen, men det er efterhånden reglen mere end undtagelsen, at de danske grågæs er i fuld gang med deres ynglesæson tidligt i marts, så de kan vise gæslingerne frem omkring månedsskiftet marts/april. Det er en måned tidligere, end tilfældet var for tre-fire årtier siden, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i DOF BirdLife.

Større viden punkt for punkt

For at få mere viden om de tidlige ynglefugle sendte DOF BirdLife midt i marts 2021 den første punkttælling i felten med fokus på ynglefuglene.

- Indicier peger i retning af, at arter som gråand, hættemåge, jernspurv, spætmejse og grønirisk ligesom grågåsen indleder deres ynglesæson tidligere end for årtier siden. Ved at lave de tidlige punkttællinger i marts vil vi år for år få bedre bestandsindekser for arterne, og vi vil få større viden om, hvordan nogle arters forekomster ændrer mønster henover året som følge af klimaændringerne, siger Thomas Vikstrøm, der sammen med sin biologkollega i DOF BirdLife Daniel Palm Eskildsen samler de oplysninger, der engang vil tegne et nyt og aktuelt billede af danske ynglefugles forekomst og ynglecyklus.

I den første sæson med tidlige ynglefugletællinger fra 15. marts deltog 156 punkttællere, mens anden og tredje sæson fik hhv. 180 og 198 ornitologer af huse for at punkttælle sæsonens første ynglefugle.

Nu håber Vikstrøm og Palm, at endnu flere af DOF’s frivillige, aktive på tællefronten vil tage en tørn, så vi kan blive klogere på fuglenes reaktioner på ændringerne i klimaet.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening / DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 00

Thomas Vikstrøm, biolog DOF BirdLife
Tlf. 29 70 02 24

Daniel Palm Eskildsen, biolog DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 50