12 par havørne yngler i Danmark

mandag 5. juli 2004
I hvert fald 17 ørneunger ser ud til at flyve fra et dusin reder denne juli. Antallet af ynglende danske havørne har aldrig være højere i nyere tid
Jan Skriver
Nordeuropas største rovfugl, havørnen, fortsætter sin fremgang, efter at arten genindvandrede som dansk ynglefugl omkring 1996.

To nye par har etableret sig i forhold til 2003, så den danske ynglebestand denne sommer tæller 12 par havørne, der mindst har 16 livskraftige unger i rederne.

I løbet af de næste uger vil ørnenes unger forlade redestederne og skaffe sig luft under vingerne i nabolaget.

I 2002 var der 8 par havørne, i 2003 var der 10 par, og nu er der så 12 par. Der tegner sig et mønster.

- Jeg tror på, at vi i løbet af få årtier vil have en bestand af havørne på omkring et halvt hundrede par, som det var tilfældet i 1800-tallets danske landskab, siger Erik Ehmsen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler ørnetallene som led i projektet "Danmarks Truede og Sjældne Ynglefugle".

Havørnen ventes snart at tage et spring fremad i sin danske udbredelse, så det midtjyske søhøjland, de vestjyske fjorde, Mariager Fjord og måske Limfjorden kommer med som ynglelokaliteter.

- Indtil nu har havørnen ikke for alvor slået sig ned vest for israndslinien op gennem Jylland, men i år har et par etableret sig en snes kilometer syd for den dansk-tyske grænse i Vadehavs-regionen. Dette par, der sidste år forsøgte sig i den vestlige del af Sønderjylland, hvor redetræet desværre væltede i en storm, kan måske blive det første i en række op langs fjordene i Vestjylland, siger Erik Ehmsen.

De ynglende danske havørne hører dog forsat de sydlige og østlige egne til.

Parret i Roden Skov på Lolland har 2 unger, ligesom det er tilfældet med Maribo-søernes ørnepar. På Vestlolland har et par kikset med yngelen, mens et par på Østlolland har 1 unge.

Ørneparret ved Gavnø nær Næstved har 2 unger, parret ved Evensø nær Præstø har også tvillinger, mens Tystrup/Bavelse Søernes havørne har 2 unger i reden.

Parret ved Skarresø vest for Holbæk har ikke fået unger.

Ved Arreskov Sø på Sydfyn har parret 1 unge. Det er den 10. unge, der er blevet flyveklar fra denne rede siden 1998.

På Langeland er der et nyetableret ørnepar, som ser ud til at få mindst en unge ud at flyve.

Parrene ved Hostrup Sø og Bankel Sø i Sønderjylland har begge tvillinger i reden.

Der er tilsyneladende føde nok i kystnaturen til en frugtbar dansk havørnebestand.

Ro omkring redestedet er dog ligesom føden afgørende for de store rovfugles trivsel.

- I en radius af mindst 300 meter, men i nogle tilfælde større, skal ørnene være fuldstændig fri for forstyrrelser. De stiller store krav til privatliv. Nu om dage synes langt de fleste grundejere heldigvis, at det er fornemt at huse ynglende ørne. Og der er i befolkningen en generel respekt om de store rovfugle. Så hvis vi opfører os naturvenligt og giver ørnene den fred, de kræver omkring deres redetræ, så er der alle muligheder for at få den talstærke "gamle" ørnebestand tilbage i løbet af få årtier, siger Erik Ehmsen.