Hav, vind og fugleliv skal undersøges, før vindmøller kan snurre

fredag 17. marts 2023
Energistyrelsen har søsat en screening, der skal give overblik over potentialet for vindmølleprojekter i stor skala på havet. DOF BirdLife glæder sig over udsigten til en overordnet national planlægning, der tager hensyn til både fugle, miljø og energibehov.
af Jan Skriver

 Sortaender mister omrader at fouragere i omkring havvindmolleparker foto Jan SkriverScreeningerne vil stille os stærkere, når det handler om at beskytte vigtige områder for havfugle, som Danmark har nogle af verdens største koncentrationer af. Foto: Jan Skriver.  

I løbet af de næste tre år vil Energistyrelsen samarbejde med Aarhus Universitet, DTU Vind, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS om at screene og miljøkortlægge potentialet for havvindmølleparker i Danmark.

Det skal ske med tanke på både energibehov og miljø i særligt sårbare havområder. Med andre ord vil der i screeningen blive taget hensyn til naturen og fuglelivet i de områder, der har potentiale til vindenergi.

- Et af vores største ønsker er gået i opfyldelse med udsigten til screeningerne, nemlig at man planlægger overordnet nationalt, når det handler om at udpege havområder til større vindmølleprojekter, siger Hans Meltofte, der er formand for naturpolitisk udvalg i DOF BirdLife.

- Screeningerne vil stille os stærkere, når det handler om at beskytte vigtige områder for havfugle, som Danmark har nogle af verdens største koncentrationer af. Og så kan vi forhåbentlig undgå skandaler i stil med de planer, der var om at etablere en storskala havvindmøllepark på Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet, som er EU-fuglebeskyttelsesområde og et af de vigtigste danske områder for havfugle. I perioder huser farvandet op imod en kvart million ederfugle, sortænder og fløjlsænder, og dette område burde aldrig have været i spil som vindmøllepark. En kvalificeret screening med tanke på fugle og miljø ville have forhindret en sådan fejlplacering fra begyndelsen af, siger Hans Meltofte.

Vindkraft og fugleomtanke, ja tak

Han understreger, at vindkraft med møller på land og til havs og andre  vedvarende energikilder er vejen frem, og DOF BirdLife bakker om op den grønne energi, men der skal grundig, national planlægning til, før lokaliteterne for de store anlæg til grøn energi udpeges og etableres.

PEV 0042Havbunden vil blive undersøgt, og der vil blive stillet skarpt på den marine flora og fauna samt vind- og hydrodynamiske forhold i løbet af screeningerne for havvindpotentialet, påpeger Energistyrelsen. Foto: Peter Vadum. 

- Flere arter af havfugle holder sig på adskillige kilometers afstand af vindmøller på havet, så der sker et tab af levesteder omkring de marine vindmølleparker. Det handler mere om tab af hundreder af kvadratkilometer livsvigtige levesteder for fuglene, end det handler om kollisioner mellem fugle og vindmøller, siger Hans Meltofte.

Energistyrelsens kommende sreeninger i samarbejde med Aarhus Universitet, DTU Vind, GEUS og NIRAS, vil sætte en kurs, så vidensgrundlaget bliver bredere, inden der træffes beslutninger om placeringen af havvindmøller.

Havbunden vil blive undersøgt, og der vil blive stillet skarpt på den marine flora og fauna samt vind- og hydrodynamiske forhold i løbet af screeningerne, påpeger Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Screeningerne af de danske havområder og havvindspotentialet vil finde sted til og med 2025.

I mellemtiden er DOF BirdLife åben overfor, at man bygger havvindmøller på steder, hvor der helt sikkert ikke er konflikter med fugle og andre naturinteresser.

Yderligere oplysninger:

Hans Meltofte, formand for naturpolitisk udvalg i DOF BirdLife
Tlf. 29 88 92 78

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Mobil: 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife
Tlf. 33 28 38 00