Sortgrå ryle i sigte: Havnemolernes skridsikre vadefugl skal tælles

torsdag 5. januar 2023
Arktisk ryleart på vintervisit langs kysterne skal findes, hvor havet møder moler og høfder i skumsprøjt fra bølger og brænding.
af Jan Skriver

Sortgra ryle pa stenmole foto Henrik Haaning NielsenHirsholmene, Læsø, Djurslands østkyst, Stavns Fjord på Samsø og Storebælt med Sprogø som en kernelokalitet er traditionelt blandt de store danske lokaliteter for sortgrå ryle. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Med et fodskifte så rapt som en brasiliansk frontløber i fodbold dribler den sortgrå ryle afsted på moler, høfder og kyster med sten og klipper, hvor bølger slår ind og efterlader sig vadefugls føde.

Den sortgrå ryle er en mester i at færdes skridsikkert på algeglatte, stenede kyster med bølgegang. Og nu skal denne arktiske vadefugl, der holder vinter i Danmark, tælles lørdag 7. januar.

I hvert fald fra Bulbjerg over Hanstholm og sydover på alle egnede lokaliteter langs Vestkysten til Agger Tange, hvor Nordsøen skyller ind i Limfjorden.

- Vi vil tjekke alle havnemoler, bunkersanlæg og høfder i Nordvestjylland ud mod Vesterhavet, hvor vi traditionelt ved, at der er chance for at finde sortgrå ryle. Tællingen kan forhåbentlig give os et fingerpeg om, hvor mange sortgrå ryler, der overvintrer i landsdelen. Det er planen at lade tællingen blive en tradition i første halvdel af januar, så vi over en lang tidsserie kan følge de sortgrå rylers antal, siger ornitologen Henrik Haaning Nielsen, der er initiativtager til tællingen, hvor en snes feltornitologer har delt kyststrækningen mellem sig, så alle egnede steder for sortgrå ryle bliver kigget nøje efter.

En dag med alt godt fra kysten

De sortgrå ryler, der overvintrer i Danmark, udgør en del af en bestand på et sted mellem 50.000 og 100.000 individer, der yngler i områder med tundra og højfjeld i Nordeuropa og Vestsibirien. Måske har den flok af sortgrå ryle, der bliver talt på Roshagemolen i Hanstholm, ynglet på den arktiske øgruppe Svalbard eller på en kystnær tundra i Nordrusland.

Når ynglepladserne i Arktis rømmes, flyver de sortgrå ryler mod isfri kyster, hvor havet serverer de fødeemner af snegle, småmuslinger, tanglopper og andre smådyr, der kan bringe vadefuglene gennem vinteren.

Sortgrå ryle er den vadefugl, der kan overvintre længst mod nord, og den holder blandt andet vinter i det sydvestlige Grønland, på Island og i Nordnorge.

Ligesom det er tilfældet med mange andre vadefugle, der yngler i øde mennesketomme arktiske egne, er den sortgrå ryle yderst tillidsfuld. Den lader sit publikum komme ind på allerførste række, så den er i reglen let at tælle.

Hvor den sortgrå ryle holder til, er der også andre fuglearter knyttet til kystzonen. Derfor er der udsigt til flere sidegevinster i løbet af lørdagens tælling.

- Stenvender, sandløber og skærpiber kommer helt sikkert i kikkertfeltet på mange af de lokaliteter, som vi vil tjekke for sortgrå ryler, så vi får formentlig også et indtryk af disse arters vinterbestande i Nordvestjylland. Og hvem ved, måske finder vi en stor overraskelse blandt havdykænderne, lommerne eller mågerne, siger Henrik Haaning Nielsen.

Lørdagens tælling rundes af med en sammentælling af tallene fra notesbøgerne i Vorupør, hvor Dansk Ornitologisk Forenings afdeling i Nordvestjylland er vært ved et måltid mad. Menuen? Alt godt fra havet, naturligvis.

Yderligere oplysninger:

Henrik Haaning Nielsen, ornitolog
Tlf. 51 24 49 68

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00