Skiftende regeringers gode og dårlige gerninger for naturen siden 2001. Se listen her!

torsdag 20. oktober 2022
Hvordan har skiftende regeringer siden 2001 ageret, hvad fugle- og naturbeskyttelse angår. Det har vi i Dansk Ornitologisk Forening sammenstillet i nedenstående oversigter. 
af Hans Meltofte, formand for DOFs Naturpolitiske Udvalg

Skaermbillede 2022 10 20 kl. 15.20.22Mette Frederiksens regering har gennemført en lang række forbedringer for natur og biodiversitet såsom 15 naturnationalparker og kun få forringelser ifølge en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening. Foto: Erik Thomsen.

Lad det være sagt med det samme: Vi gør ikke krav på, at listerne er komplette. I stedet beder vi læserne sende forslag til tilføjelser til os, så vi alle inden valget kan se, hvad der er op og ned i de skiftende regeringers indsats for naturen og biodiversiteten. For det er naturen og biodiversiteten, det handler om her; ikke miljøet som sådan i relation til vi mennesker.

Det betyder fx, at selv om klimaændringerne vil få stor betydning for natur og biodiversitet, så handler klimapolitik mest om at undgå voldsomme effekter på vores samfund og er derfor udeladt her.

Skriv en mail til dof@dof.dk, hvis du har kommentarer eller forslag til punkter på listerne.

Du kan desuden læse DOFs naturpolitik her. 

  

Blå regeringer

   
 

Startår

Regering

Positive tiltag siden 2001

   

Flere EU/LIFE-naturprojekter til Danmark

2000'erne

Fogh Rasmussen

Muslingefiskeri begrænses (især i Natura 2000-områder)

2000'erne

Fogh Rasmussen

Natura 2000-forvaltning styrkes (Natura 2000-naturplaner og handleplaner efter krav fra EU)

2000'erne

Fogh Rasmussen

Rodenticider (gnavergift) og gnaverbekæmpelse reguleres strammere

2000’erne

Fogh Rasmussen

Jetski, vandscootere m.m. forbydes udenfor særlige områder

2000'erne

Fogh Rasmussen

Nye Natura 2000-områder udpeges for fugle og habitater

2002-03

Fogh Rasmussen

Enkeltbekkasin jagtfredes

2004

Fogh Rasmussen

Vildtudsætning reguleres strammere

2006

Fogh Rasmussen

Nationalparkloven vedtages

2007

Fogh Rasmussen

Randzoner langs søer og vandløb vedtages

2011

Løkke Rasmussen

Beskyttelse af store fugles redetræer styrkes

2016

Løkke Rasmussen

45 skove på 13.300 ha udlægges til urørt skov

2018

Løkke Rasmussen

Nye store Natura 2000-områder på statens arealer

2018

Løkke Rasmussen

Stop for råstofindvinding i Øresund

2018

Løkke Rasmussen

     

Negative tiltag siden 2001

   

Nedlæggelse af Naturrådet, reservatudvalg etc. (’smagsdommerne’)

2001

Fogh Rasmussen

Skrinlægning af Wilhjelm-udvalgets rapport

2001

Fogh Rasmussen

Skovning i yngletiden tiltager

2001

Fogh Rasmussen

Tilsyn med konservatorer, rovfuglehold, jagtlov m.m. svækkes

2001

Fogh Rasmussen

International miljøbistand til natur og biodiversitet beskæres/nedlægges

2001

Fogh Rasmussen

Amternes naturovervågning nedlægges, og kun en mindre del videreføres under NOVANA i statens regi

2007

Fogh Rasmussen

Brakmarker (184.000 ha) opdyrkes igen

2008

Fogh Rasmussen

Klagegebyrer forhøjes kraftigt

2010

Løkke Rasmussen

Målrettet artsforvaltning svækkes (bl.a. rødlister og forvaltningsplaner)

2010'erne

Løkke Rasmussen

Lempelser for husdyrbrug (øget forurening)

2010'erne

Løkke Rasmussen

”Forhadte vandløb” tages ud af vandplaner

2015

Løkke Rasmussen

Indsatsen med reservatoprettelser samt forvaltning og overvågning svækkes yderligere og sættes praktisk taget i stå

2015

Løkke Rasmussen

Ingen opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling om balance mellem natur, miljø, biodiversitet og økonomi

2015

Løkke Rasmussen

Danmark modarbejder fiskeribegrænsninger i Natura 2000-områder og andre særlige havområder

2015

Løkke Rasmussen

Planlovgivningen flyttes til Erhvervsministeriet, hvilket betyder markant nedprioriterede naturhensyn i planlægningen

2015

Løkke Rasmussen

Landbrugspakken med øget udledning af kvælstof og fosfor til følge

2015

Løkke Rasmussen

Regeringen har i EU arbejdet for at undgå kravene til ammoniakfjernelse inden 2020

2015

Løkke Rasmussen

Danmark modarbejder forbud mod pesticider i EU (neonics, glyfosat m.fl.)

2016

Løkke Rasmussen

Forbuddet mod gødskning og sprøjtning af § 3-natur fjernes

2016

Løkke Rasmussen

Nedtagning af luftledninger bremses (PSO-afgift afvikles)

2016

Løkke Rasmussen

Randzoner ophæves

2016

Løkke Rasmussen

Statslig udflytning (omorganisering) svækker fagligheden i naturens ministerielle styrelser i det mindste i en årrække

2015-2018

Løkke Rasmussen

Administrationspraksis for muslingefiskeri lempes

2016

Løkke Rasmussen

Natura 2000-forvaltning og -beskyttelse svækkes

2016

Løkke Rasmussen

Åbning for flere tilladelser til havbrug

2016

Løkke Rasmussen

Svækkelse af kystbeskyttelse og mulighed for øget byggeri i kystzonen

2016-2018

Løkke Rasmussen

Kortlægning af særlig værdifuld skov (§ 25-skov) opgives i private skove

2017

Løkke Rasmussen

Falkejagt indføres

2018

Løkke Rasmussen

Nej til svensk ønske om bedre naturbeskyttelse i Kattegat

2018

Løkke Rasmussen

Natura 2000-beskyttelsen af ca. 30.000 ha private områder ophæves

2018

Løkke Rasmussen

Store indskrænkninger af de udpegede Ramsar-områder

2018

Løkke Rasmussen

 

Centrumvenstre-regeringer

   
 

Startår

Regering

Positive tiltag 2011-2015

   

Randzone-loven vedtages

2011

Thorning-Schmidt

Natur- og Landbrugskommissionen etableres

2011

Thorning-Schmidt

Omlægningen af den danske pesticidafgift førte til et samlet fald i pesticidbelastningen fra indeks 3 i 2011 til 2 i 2015

2012

Thorning-Schmidt

Den Danske Naturfond etableres

2013

Thorning-Schmidt

Stop for jagt på skalleslugere, svartbag, sølvmåge, sildemåge og ederfuglehunner

2014

Thorning-Schmidt

Forbud mod gødskning og sprøjtning af § 3-natur

2015

Thorning-Schmidt

 

   

Negative tiltag 2011-2015

   

Ingen deciderede tilbageskridt

 

Thorning-Schmidt

     
     

Positive tiltag 2019-2022

   

500 km vandløb genbeskyttes

2019

Mette Frederiksen

Udlægning af 15 naturnationalparker til lands og til vands

2020

Mette Frederiksen

Stop for jagt på truede fuglearter: havlit, fløjlsand, taffeland, tyrkerdue og indskrænkning af jagt på ederfugl

2020

Mette Frederiksen

Stop for indfangning er en række truede dagsommerfuglearter

2020

Mette Frederiksen

Forbud mod gødning, sprøjtning og omlægning af 37.000 hektar § 3-enge, -overdrev og -heder mv.

2020

Mette Frederiksen

Stop for flere eller større havbrug med fiskeopdræt

2020

Mette Frederiksen

Konvertering af nåleplantager til varierede skove

2020

Mette Frederiksen

Stop for bly i riffelammunition til jagt

2020

Mette Frederiksen

Udtag og naturgenopretning af titusinder hektar lavbundsarealer under omdrift påbegyndt (men det går meget langsomt)

2020

Mette Frederiksen

Tilskud til restaurering af flere hundrede vandløb

2020-21

Mette Frederiksen

Seks nye fuglebeskyttelsesområder på 1 mio. hektar på havet

2021

Mette Frederiksen

Udlægning af yderligere 30.000 hektar urørt skov

2021

Mette Frederiksen

Et nyt Biodiversitetsråd oprettet

2021

Mette Frederiksen

Trawlforbud i størstedelen af Bælthavet

2022

Mette Frederiksen

Vedtagelse af en sprøjtemiddelstrategi mhp. at reducere pesticidbelastningen fra indeks 1,96 i 2021 til 1,46 i 2025

2022

Mette Frederiksen

Oplæg til en noget nær total omlægning af Naturstyrelsens arbejde i retning af naturforvaltning for mere biodiversitet

2022

Mette Frederiksen

Udtag af 4 % landbrugsjord til ikke-produktive formål fra 2023

2022

Mette Frederiksen

     

Negative tiltag 2019-2022

   

Den tidligere regerings af-beskyttelse af store dele af Ramsar- og EU-fuglebeskyttelsesområderne (Natura 2000) fastholdt trods løfte om det modsatte inden regeringsskiftet

2021

Mette Frederiksen

Minkfarme kan åbne igen i 2023

2022

Mette Frederiksen