Danmarks grågæs skal tælles, inden deres nordiske artsfæller ankommer

torsdag 28. juli 2022
Weekenden 6/7. august vil stå i gåsetællingens tegn i den danske natur. Ornitologer og jægere vil stå sammen om at mandsopdække alle gåsevenlige lokaliteter, så vi kan få at vide, hvor stor Danmarks ynglebestand af landets eneste indfødte vildgås er.
Af Jan Skriver

 Gragaes lander i vadomrade foto Jan SkriverFoto: Jan Skriver.

Da Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i årene 2014-2017 gennemførte sin hidtil mest omfattende undersøgelse af den danske fuglefauna, Atlas III, viste det sig, at grågåsen er en af de senere årtiers mest fremgangsrige ynglefugle i Danmark.

Siden 1970’erne er udbredelsen af ynglende grågæs firdoblet, og antallet af grågæs er ottedoblet i løbet af få årtier.

Atlas III afslørede, at grågåsen mange steder har ændret adfærd og er blevet så tillidsfuld, at den er rykket tættere på mennesker. Med andre ord har gåsen udvidet sit livsrum til også at omfatte mindre søer og småmoser tættere på byer, ja, nogle gange har den ligefrem etableret sig i byområder.

Nu skal der sættes et aktuelt tal på de indfødte danske grågæs, hvis bestand senest er estimeret til rundt regnet 15.000 ynglepar. Og det skal ske i weekenden 6/7. august, hvor Danmarks grågæs er samlet i flokke på en lang række lokaliteter over det meste af landet.

- I første halvdel af august er den danske natur fyldt med vores ’egne’ grågæs, altså dem, der har ynglet her i landet. I september ankommer mange tusinde grågæs fra Norge, Sverige og Finland og blander sig med deres danske artsfæller. Derfor går vi målrettet efter at tælle grågåsen i første weekend af august, for så får vi bedst et retvisende overblik over den indfødte danske bestand, siger Henning Heldbjerg, der er biolog PhD ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

Gåsetællere kan sove længe

I samarbejde med biolog Iben Hove Sørensen og medlemmer af Danmarks Jægerforbund plus et hundredtalligt korps af frivillige fugletællere fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og støttet af Miljøministeriet vil Institut for Ecoscience samle tallene i den mest omfattende danske grågåsetælling til dato. Alle danske kyster og vandflader fra de største søer til de mindste moser vil blive tjekket for grågæs.

Og for en gangs skyld, når man spejder efter fugle, behøver deltagerne ikke at stå op med solen for at fokusere på flokkene.

- Danske grågæs er i den periode lettest at tælle ved søer og strande efter klokken 11, fordi de søger føde spredt i landskabet fra morgenstunden, og først samles på deres hvilepladser i timerne omkring middag, siger Henning Heldbjerg, der anvender et kort med samtlige vandflader i Danmark, der realistisk set huser grågæs i begyndelsen af august.

Til hvert vandområde vil der blive koblet en gåsetæller, så nationen i realiteten vil være mandsopdækket, hvad angår gåseansamlinger.

 Gragaes pa flugt over uhostet kornmark foto Jan SkriverFoto: Jan Skriver.

Grågæs næsten overalt i landet

I højsommeren fælder voksne grågæs deres svingfjer, så de er ude af stand til at flyve en tid. Derfor lever gæssene skjult i rørskove, sumpe og moser, men så snart vingerne med de nye fjer kan bære, kommer gæssene frit frem og samles i flokke, der er til at få øje på.

- For få årtier siden havde grågåsen i Danmark en klar østlig udbredelse. Det var kun i fuglereservatet Vejlerne i Nordvestjylland, at der i den vestlige del af landet ynglede grågæs. I 1990’erne bredte grågåsen sig til mange lokaliteter langs Den jyske Vestkyst, på Djursland og i Østjylland. Udviklingen fortsatte, så næsten alle egne af Danmark i disse år huser ynglende grågæs, siger Henning Heldbjerg.

Det er stort set kun de jyske egne med større heder og plantager, som ikke huser grågæs i nævneværdig grad.

Mildere vintre, mere grøn føde

 Klima, føde og øget overlevelse er kodeord i en forklaring på den voksende bestand af grågæs, påpeger biologen.

- Stigningen i bestandsstørrelsen og det forhold at gæssene udvider deres udbredelse skyldes formentlig en kombination af mildere vintre og et moderne landbrug med vintergrønne marker. Kombinationen har resulteret i en øget mængde af føde til gæssene vinteren igennem. Ofte er vores vintre uden sne, så planteføden er let tilgængelig hele vinterhalvåret. Derfor overlever flere fugle, og de er i bedre fysisk form, når ynglesæsonen begynder, hvilket øger frugtbarheden. De mildere vintre og den rigelige føde i Nordvesteuropa bevirker, at danske grågæs kan overvintre tættere på deres yngleområder, end det var tilfældet for årtier siden. Også det er med til at øge overlevelsen, siger Henning Heldbjerg.

Farefuld vinterrejse bliver droppet

I september bliver Danmark ekstra gåserig, når grågæs fra den skandinaviske bestand indfinder sig på enge, stubmarker eller høstede majsmarker. Ofte vælger fugle fra vores nabolande mod nord og øst at holde vinter i Danmark eller i landene umiddelbart sydvest for. Grågæssene har skiftet vintervaner, så de er langt mere tilbøjelige til at blive i Nordvesteuropa, end de var tidligere.

For få årtier siden fløj alle danske grågæs til Sydspanien i vinterhalvåret, men de senere år har rundt regnet 120.000 grågæs holdt vinter i Danmark. Tidligere var det helt ukendt, at grågæssene blev hos os om vinteren.

 Gragaes indflyvning foto Jan SkriverFoto: Jan Skriver.

Forvaltning på grundlag af viden

Hvorfor så sende gåsetællere ud overalt i fædrelandets våde områder med kikkert og notesblok?

- For at sikre den bedst mulige forvaltning af grågåsebestanden, må vi vide, hvor mange fugle, der er i vores natur. Gæssenes succes har ikke blot ført til flere store naturoplevelser for danskerne, den har også ført til stigende konflikter med landbruget og en øget risiko for flysikkerheden. Sommertællingens resultater vil komme til at indgå i arbejdet med en forvaltningsplan for grågåsen, der også er et af de mest populære jagtobjekter blandt danske jægere, siger Henning Heldbjerg, som forventer at have et facit af tællingerne i løbet af efteråret.

 

Meld dig til gåsetælling:

Tilmelding kan ske pr. telefon eller mail til

Henning Heldbjerg, Institut for Ecosciense, Aarhus Universitet.

Email: hh@ecos.au.dk

Tlf. 24 27 32 50.

Iben Hove Sørensen, Danmarks Jægerforbund.

Email: ihs@jaegerne.dk

Tlf. 88 88 75 26.

Læs mere om tællingen på:

Kortlink.dk/2fh2a

Her kan man også tilmelde sig gåsetællingen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Tlf. 33 28 38 00.