Dødsfælde i fuglebeskyttelsesområde: Fiskeørne og store hornugler truet af usynlige net over dambrug

mandag 1. februar 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Trådnet spændt ud over dambrug er dødsfælder for fiskeørne, der styrtdykker efter fisk. To af Danmarks blot fire-fem ynglepar af fiskeørn vil være truet, når de til foråret ankommer fra vinterophold i Afrika. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer veterinærmyndighederne til at give en dambrugsejer dispensation til at fjerne de lovpligtige net over fiskedamme, der ligger i hjertet af Klosterheden Plantage, fordi der yngler fiskeørn og stor hornugle i plantagen. Området er af EU udlagt som fuglebeskyttelsesområde blandt andet.
af Jan Skriver

Fiskeorn20150828SdrJyllandTorbenAndersen2Fredede fiskeørne, som har deres reder i Klosterheden Plantage, der af EU er udlagt som fuglebeskyttelsesområde, har for vane at fiske i Øster Ørs Dambrug ved Flynder Å stort set midt i plantagen. Foto: Torben Andersen.

Om to måneder er Danmarks fiskeørne tilbage efter et tropisk vinterophold i Afrika syd for Sahara.

To af de blot fire-fem danske ynglepar vil indtage deres klassiske territorier i plantagen Klosterheden mellem Lemvig og Holstebro.

Nu frygter Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og ornitologer med lokalkendskab til de sjældne fiskeørne, at rovfuglene risikerer at ende deres dage i trådnet over fiskedamme, som en dambrugsejer af Fødevarestyrelsen sidste år blev indskærpet at sætte op, fordi en bekendtgørelse kræver, at akvakulturer i det fri skal afskærmes mod fugle ved udspændt net eller tråd med trådafstand på højst 25 centimeter.

Nettet, der er en dødsfælde for en art som fiskeørnen, der styrtdykker efter sin føde af fisk, blev spændt ud over dammene sidste efterår.

Problemet er, at de fredede fiskeørne, som har deres reder i Klosterheden, der af EU er udlagt som fuglebeskyttelsesområde, har for vane at fiske i Øster Ørs Dambrug ved Flynder Å stort set midt i plantagen, der specifikt er udlagt som Natura 2000-område på grund af netop fiskeørn og stor hornugle.

Net kan halvere Danmarks bestand

- Hvis der ikke findes en løsning, så dambrugsejeren får en dispensation til at fjerne nettene over sine fiskedamme, så risikerer vi bogstaveligt talt at miste halvdelen af Danmarks bestand af ynglende fiskeørne. Klosterhedens fiskeørne fisker i perioder dagligt i dambruget, og det vil de blive ved med, indtil ulykken sker, da de ikke kan se nettene over dammene, siger Svend Aage Knudsen, der er Dansk Ornitologisk Forenings såkaldte redekoordinator for fiskeørnen i Klosterheden.

Det vil sige, at han holder er særligt vågent øje med de sjældne ynglefugle og de trusler, der måtte være omkring fuglene.

Dambrugsejer Kurt Kristensen, Øster Ørs Dambrug, er glad for fiskeørnene og de øvrige fugle omkring dambruget, og han har tidligere undladt at have net over sine fiskedamme.

- En af de store hornugler, der i mange år har ynglet i Klosterheden tæt på mit dambrug, brækkede i efteråret begge sine vinger, da den fløj i nettet, som vi var blevet bedt om at sætte op. Også musvåger og fiskehejrer er blevet fanget i trådene. Det vil være meget ærgerligt, hvis det samme kommer til at ske med fiskeørnene, siger Kurt Kristensen.

Ingen dispensation, nettene skal op

Det er Veterinær Syd under Fødevarestyrelsen, som i 2020 indskærpede dambrugsejer Kurt Kristensen at rette op på de indtil da manglende fugleafskærmninger over fiskedammene.

- Der er ikke mulighed for at få dispensation for kravet om fugleafskærmning, siger dyrlæge Jette Skiffard, Veterinær Syd, der bad dambrugsejeren om at sætte nettene op.

Net over dambruget i Klisterheden Plantage foto Svend Aage KnudsenOver dambruget er udspændt trådoverdækning, talrige parallelle tråde over dambrugsbassinerne. Udfordringen er, at fugle som fiskeørne og Stor Hornugle kan blive fanget i trådene. Foto: Svend Aage Knudsen.

Men hvad vejer tungest: hensynet til fuglebeskyttelsesområdet Klosterheden, der netop er udpeget blandt andet på grund af ynglende stor hornugle og fiskeørn, eller hensynet til paragraf 14 i bekendtgørelse 965/2013 om ”autorisation og drift af akvakulturdyr samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter deraf”?

- Jeg kan kun forholde mig til den veterinære lovgivning, som jeg er sat til at forvalte. Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug ligger indenfor det veterinære lovgivningsområde. Regler for Natura 2000-områder ligger uden for den veterinære lovgivning, siger dyrlæge Jette Skiffard.

Natura 2000 står over trådnettet

- Overholdelsen af EU’s Natura 2000-direktiver bygger fundamentalt på en forpligtelse til, at alle myndigheder, det vil også sige Fødevarestyrelsen, skal sikre overholdelsen af administrationen, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

- DOF mener derfor, det er i strid med Natura 2000-bestemmelserne, når Fødevarestyrelsen kræver de livsfarlige tråde sat op over fuglenes vigtige levesteder, siger biologen.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 33
Mobil. 21 24 22 75

Svend Aage Knudsen, DOF’s redekoordinator for fiskeørn i Klosterheden Plantage
Tlf. 30 74 08 62

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00