LÆS BREVET TIL MINISTRENE: Vildtforvaltningsrådet opfordrer til øget fokus på faunakriminalitet

mandag 26. oktober 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Risikoen for at blive opdaget og straffet for faunakriminalitet er alt for lille og straffene er alt for lave og uden præventive effekter, mener Vildtforvaltningsrådet. Organisationerne i rådet har sammen sendt et brev til miljøministeren og justitsministeren med ønsker om forbedringer på området. Læs hele brevet her.

Gift kongeorn rod glenteRøde glenter og en kongeørn er blandt ofrene for faunakriminalitet. Foto: Jan Skriver / DOF

Kære Lea Wermelin og Nick Hækkerup

Vildtforvaltningsrådet har på et møde den 10. september 2020 drøftet emnet faunakriminalitet, og på den baggrund henvender organisationerne sig til jer.

Vi er bekymrede over de tilbagevendende eksempler på faunakriminalitet i Danmark. Ofte oplever vi grove overtrædelser af både jagtlovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser om fredede arter. Det være sig bevidst forgiftning af rovfugle, bevidst nedskydning af fredede pattedyr og grove overtrædelser af jagtloven ved f.eks. nedskydning af arter i fredningsperioder, uden for jagttiden eller krybskytteri.

Vi anser disse grove og bevidste overtrædelser som en mangel på respekt for gældende lovgivning.

Fælles for tilfældene af faunakriminalitet er, at de fleste opdages ved en tilfældighed, og ingen kender således det reelle omfang af grov faunakriminalitet.

I langt størstedelen af de opdagede sager har strafudmålingen i vores øjne været for lav – ikke mindst set i lyset af, at strafferammen i dag lyder på op til to års fængsel ved grove overtrædelser.

Efter vores opfattelse er det f.eks. uforståeligt, at grov og bevidst overtrædelse af jagtloven og naturbeskyttelsesloven ikke automatisk fører til, at man mister jagttegnet.

Vores opfattelse er, at kombinationen af en lille risiko for at blive opdaget, kombineret med lave straffe, betyder, at samfundets sanktioner på dette område ikke har den præventive effekt, som de kunne have.

Derfor ligger det vores organisationer på sinde, at der sættes forøget fokus på dette område.

Der skal være en reel risiko for at blive opdaget, hvis man begår grov faunakriminalitet, og der skal være en straf, der står i forhold til overtrædelsernes alvorlige karakter.

Vi efterlyser mere klare politiske signaler, der slår fast, at grove overtrædelser af jagtloven og naturbeskyttelsesloven i form af faunakriminalitet er uacceptabelt i Danmark.

Det er Miljøministeriet, som, i henhold til lovgivningen, skal påse, at lovgivningen overholdes, mens det er Justitsministeriet ved Politiet, som efterforsker overtrædelserne. Derfor er behov for et øget samarbejde og erfaringsopbygning mellem disse to instanser.

Men også samarbejdet mellem myndigheder/organisationer/borgere bør styrkes.

Vi er meget opmærksomme på de store udfordringer, der ligger i disse opgaver.

Det handler om at styrke rammerne for og resurserne til dette arbejde. Meget gerne med udgangspunkt i erfaringer fra lande omkring os.

Vi ser overordnet fire fokusområder:

  1. Styrket efterforskning: Erfaringsopbygning og specialisering i efterforskning hos Politiet
  2. Hårdere straffe: Øget anvendelse af den nuværende strafferamme
  3. Styrket myndighedstilsyn: Der er behov for at prioritere resurser til at øge tilsynet
  4. Styrket samarbejde på tværs af ministerierne og ligeledes erfaringsudveksling mellem landsdelene.

Vores håb er, at I vil iværksætte et arbejde på tværs af ministerierne, som inden for en overskuelig fremtid kan udarbejde helt konkrete forslag inden for de fire områder. Vi bidrager naturligvis meget gerne til et sådant arbejde.

Med venlige hilsener

Formand Claus Lind Christensen – Danmarks Jægerforbund

Formand Egon Østergaard – Dansk Ornitologisk Forening

Præsident Maria R. Gjerding – Danmarks Naturfredningsforening

Formand Niels-Christian Levin Hansen – Friluftsrådet

Formand Peter A. Busck – Dansk Skovforening

Viceformand Thor Gunnar Kofoed – Landbrug & Fødevarer

Præsident Per Jensen – Dyrenes Beskyttelse

Du kan også læse brevet fra Vildtforvaltningsrådet til ministrene her.