Hemmeligholdt rapport: Placering af enorm vindmøllepark i konflikt med vigtigt fugleområde

mandag 6. juli 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den katastrofale placering af en havvindmøllepark i et betydningsfuldt fugleområde nord for Lolland er baseret på mangelfulde og hemmeligholdte oplysninger.
Af Anton Gundersen Lihn

Ederfugl og havvindmollerOver 30.000 dykænder, især ederfugle, risikerer at miste deres levested som følge byggeriet af havvindmølleparken 'Omø Syd'. Foto: Peter Vadum/Jan Skriver, redigeret af DOF.

En kommende enorm havvindmøllepark ved Omø i Smålandsfarvandet er på vej til at blive placeret midt i et vigtigt fugleområde af international betydning, viser vurderinger og optællinger af sårbare vandfugle i området.

- Det er en katastrofal placering for en meget stor forekomst af nogle af Europas meget sårbare vandfugle, siger biolog Hans Skotte Møller, der er DOF’s repræsentant i Slagelse Kommune (DOF Slagelse).

En hemmeligholdt faglig rapport fra Aarhus Universitet vurderer, at området, hvor havvindmølleparken skal opføres, endda er relevant som et internationalt EU-fuglebeskyttelsesområde.

Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland er et meget vigtigt levested for dykænder og andre vandfugle, hvor det har international betydning for ederfugle, fløjlsænder, sortænder, gråstrubede lappedykkere og rødstrubede lommer. De to første arter er nu på den internationale rødliste over globalt truede fuglearter.

Rapport var klar i 2016

Rapporten understøtter de oplysninger og tilkendegivelser, som DOF BirdLife har fremført gennem lang tid, men som myndighederne har ignoreret.

- Det er opsigtsvækkende, at miljøministeren i knap fire år har ligget inde med en rapport fra Aarhus Universitet, der klart og tydeligt understreger områdets store betydning for truede dykænder og andre vandfugle, siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening BirdLife.

Aarhus Universitet har gennem en lang årrække fungeret som ministeriets videnskabelige rådgiver på området.

Omo Syd tidslinje

Rapporten, der lå klar i 2016, har været hemmeligholdt i Miljø- og Fødevareministeriet. Først af daværende minister Esben Lunde Larsen og senest af miljøminister Lea Wermelin, der i juni afslog at udlevere rapporten til Folketinget efter en forespørgsel fra folketingsmedlem Anne Valentina Berthelsen (SF).

Styrelse godkendte undersøgelser uden rapport

Den hemmeligholdte rapport har blandt andet heller ikke fundet vej til Energistyrelsen, der i maj i år gav tilladelse til forundersøgelser af ’Omø Stålgrunde’, hvor den store havvindemøllepark med op til 80 havvindmøller skal placeres.

Energistyrelsen har over for DOF BirdLife afvist at kende til rapporten.

Dermed har oplysningerne om områdets store nationale og internationale betydning for fuglelivet ikke været en del af beslutningsprocessen.

- Det er chokerende, at en så væsentlig faglig rapport ikke bringes til offentlighedens kendskab og deles med Folketinget og myndigheder, der igen og igen efterspørger netop disse vurderinger, siger biolog Knud Flensted.

30.000 dykænder kan miste levested

Havvindmølleparkens placering er et problem af flere grunde. I det sene efterår og vintermånederne bruger en kvart million vandfugle området som uforstyrret og føderig rasteplads.

Og i sensommermånederne er det et fældningsområde for talrige ederfugle, sortænder og fløjlsænder, der udnytter områdets fred og ro i de perioder, hvor de taber alle deres svingfjer og er ude af stand til at flyve i flere uger.

Smalandsfarvandet farvet kortDen blå markering viser området, hvor man planlægger at bygge havvindmølleparken 'Omø Syd'. Den røde markering viser IBA-området (Important Bird Area) i Smålandsfarvandet, som DCE vurderer, at være relevant som et internationalt EU-fuglebeskyttelsesområde.

- Hvis havvindmølleparken ’Omø Syd’ opføres vil især dykandearterne og den fåtallige gråstrubede lappedykker blive fortrængt til mindre fredelige og mindre føderige områder, siger Hans Skotte Møller. Det kommer til at betyde en nedgang for bestanden.

- Fortrængningen skyldes dels selve møllerne og dels trafik med servicefartøjer. I værste fald vil over 30.000 dykænder, især ederfugle miste deres levested som følge heraf, siger han.

Indsigelser mødt med afvisning

DOF BirdLife har sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund siden 2017 af flere omgange gjort indsigelser mod placeringen af mølleparken ’Omø Syd’ midt i de fuglerigeste områder i Smålandsfarvandet.

Også den svenske regering har gennem deres miljøstyrelse Naturvårdsverket protesteret mod opførelsen af havmølleparken ’Omø Syd’ – det er ikke mindst svenske dykænder og lommer, der er afhængige af havområdet syd for Omø.

Foreningernes indsigelser er blevet afvist af fagministrene i den tidligere V-regering, og foreningerne er hele vejen igennem blevet ignoreret af Energistyrelsen.

- DOF BirdLife går ind for udbygning af havmølleparker, men det er dybt uhensigtsmæssigt og i strid med vores internationale forpligtelser at gøre det lige netop midt i vores vigtigste fugle- og havnaturområder som netop Smålandsfarvandet er syd for Omø, siger biolog Knud Flensted.

DOF BirdLife har et ønske om, at der i nærmeste fremtid bliver gennemført en faglig udredning af, hvor i de danske farvande, der kan etableres havvindmøller uden at være i konflikt med internationalt betydningsfulde fugleforekomster eller andre naturværdier. 

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Hans Skotte Møller, DOF’s repræsentant i Slagelse Kommune (DOF Slagelse)
Tlf. 20 93 58 51

Knud Flensted, biolog i DOF
Tlf. 21 24 22 75