Østenvind og lavvande baner vejen for sjældne engfugle

lørdag 28. marts 2020
Ekstreme mængder af nedbør forvandlede i flere måneder en af Danmarks vigtigste områder for engfugle, Bygholm Vejle, til en sø. Men i disse tørre forårsdage fosser vandet fra engen ud i Limfjorden og reder op til en ny ynglesæson. Snart er alt ved det gamle. Der er ingen grund til panik på engfuglenes vegne
Jan Skriver

4 Bygholm engen i et mere normalt forar foto Jan Skriver

For få dage siden var det svært at forestille sig Bygholm Vejle som et af Danmarks vigtigste yngleområder for engfugle som klyde, engryle, stor kobbersneppe og vibe. Efterårets og vinterens rekorder af nedbør havde forvandlet de udstrakte kreaturgræssede engflader til en sø.

Og der herskede en vis nervøsitet for den ynglesæson, der er lige på trapperne. Ville den gå i vasken med al den vand?

”Tre-fire måneder med ekstreme mængder af nedbør satte 700 hektar eng på Bygholm Vejle under en halv meter vand. Hele engområdet er inddæmmet, så vi normalt kan styre vandstanden til fuglenes bedste, men på grund af højvande i Limfjorden kunne vi ikke slippe af med vandet over de ferske enge. For få dage siden gik vinden så i øst, og der blev lavvande i Limfjorden. Så nu er regnvandet fra engene på rekordtid ved at strømme ud i fjorden og bane vejen for engens fugle på de grønne enge”, siger Niels Dahlin Lisborg, der er driftsleder for Aage V. Jensen Naturfond, som ejer Vejlerne.

 Klyder lettet 1 foto Jan SkriverKlyderne er på plads og klar til at yngle. Foto: Jan Skriver

Fra ekstrem tørke til regntid

En dag i slutningen af februar faldt der 18 millimeter regn over Bygholm-engen. Det svarer til, at der blev hældt 18 liter vand ud på hver kvadratmeter. Den slags dage har der været mange af i det jyske fra oktober 2019 til et stykke ind i marts 2020.

For at forebygge fremtidige problemer i kølvandet af ekstreme situationer med højvande på engen vil der blive etableret en pumpefunktion ved centralslusen på hovedvej A13, så man hurtigere om foråret kan få vandet ud af engen, hvis vinteren har været regnfuld som den forgangne.

”Prognoserne for fremtidens vejr og klima fortæller, at vi vil få flere perioder med ekstremt højvande, som på langt sigt kan gøre vilkårene ringere for engens fugle. Bygholm Vejle er en så international vigtig engfuglelokalitet, at vi skal sikre de fåtallige vadefugle optimale levevilkår. Naturrådet i Vejlerne har anbefalet en strategi med en pumpe, og Jammerbugt Kommune og Miljøstyrelsen har givet tilladelse til en pumpe, som kan sende 300 liter vand i sekundet fra engområdet og ud i Limfjorden, når nedbørsmængderne oversvømmer engen”, siger driftslederen, der påpeger, at en pumpe er et beskedent supplement til at afhjælpe ekstreme højvandssituationer. Østenvind med lavvande er nummer et.

3 Mager pa Bygholm engen under ekstremt hojvande kun fa stapladser foto Jan SkriverMåger på Bygholm-engen under ekstreme højvande. Foto: Jan Skriver

Sene, men ikke forsømte forår

Ornitologen Henrik Haaning Nielsen har talt ynglefugle i Vejlerne i årtier, og han er ikke nervøs på engfuglenes vegne, selv om høj vandstand dækker engene langt ind i marts.  

”I 1990 var der næsten ligeså høj vandstand på Bygholm Vejle, som den vi har oplevet i det tidlige forår 2020. Også i 1995, 1997 og 2002 var engen næsten oversvømmet. Men alle årene er det lykkedes klyder, engryler og store kobbersnepper at etablere sig og gennemføre deres ynglesæson. De kan godt vente med at bygge rede til langt ind i april”, siger Henrik Haaning Nielsen.

I 2002 skulle man hen til 10. april, før den anbefalede vandstand på Bygholm-engen blev nået efter en periode med oversvømmelse på engen.

Alligevel blev ynglesæsonen 2002 frugtbar for klyde, engryle og stor kobbersneppe på Bygholm Vejle. De tre arter ynglede da med henholdsvis 340, 63 og 189 par.

Så ingen grund til panik, selv om højvandet på engen har været af næsten bibelske dimensioner indtil nu, siger ornitologen, der minder om, at vadefugle er tilpasset et miljø, hvor de har råd til at springe en ynglesæson over, hvis ekstreme forhold byder dem at opgive.

”Ekstremvejr giver os dynamik i naturen. Selv om mange af engens fugle undertiden må stå i venteposition en tid og opholde sig i nabolaget af deres normale ynglesteder, kan vi på samme tid notere, at svømmeænderne har gode forhold med ekstraordinært meget vand i terrænet”, siger Henrik Haaning Nielsen.