Vindmøller kan blive dødsfælder for truet bestand af tajgasædgæs

fredag 21. juni 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Planerne om 8 vindmøller, der snurrer i 150 meters højde ved Natura 2000-området Tjele Langsø øst for Viborg er bekymrende, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Møllerne står præcis, hvor gæssene to gange i døgnet i lav flugt flyver mellem fødesøgning på marker og overnatning på søen. Viborg Kommune risikerer at få hovedrollen i en klagesag til EU-Kommissionen, hvis planerne føres ud i livet
Jan Skriver

 Tajgasaedgaes traekker mod fouragering i daggryet og overnatning i skumringen foto Jan SkriverFoto: Jan Skriver

Planlæggere og politikere i Viborg Kommune bør være bevidste om, at kommunen risikerer at pådrage sig ansvaret for et klart brud på EU’s miljølovgivning, hvis der bliver rejst en fuglefarlig vindmøllepark ved Tjele Langsø øst for Viborg.

Sådan lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Nordvestjylland, der vil gøre indsigelse mod de aktuelle mølleplaner, som kan blive en alvorlig trussel mod en truet bestand af tajgasædgæs.

”DOF har i forvejen en klage over den tidligere borgerlige regerings uventede og kontroversielle reduceringer af de danske Natura 2000-områder til behandling i EU-Kommissionen. Hvis Viborg Kommune baner vejen for en vindmøllepark ved Tjele Langsø vil også dén blive en sag for EU-Kommissionen”, siger Poul Hald-Mortensen, der er formand for DOF Nordvestjylland.

Gåsebestand på kollisionskurs

Den lokale skandinaviske bestand af tajgasædgås tæller blot rundt regnet 3.000 individer, der i vinterhalvåret på skift raster og fouragerer i Thy, Lille Vildmose,

Nørreådalen og i området ved Tjele Langsø og Vinge, hvor Viborg Kommunes mølleplaner er på fri fod.

Den lille og truede gåsebestand risikerer bogstaveligt talt at komme på kollisionskurs af de otte 150 meter høje vindmøller, som Viborg Kommune vil bane vejen for ganske tæt på Tjele Langsø, der er EU-beskyttet Natura 2000-område.

Sagen er den, at gæssene i næsten samlet flok hver morgen og aften i lange perioder fra oktober til april benytter Natura 2000-området Tjele Langsø som et rovdyrsikkert sovested, mens markerne ved Vinge og i Nørreådalen i dagtimerne bruges til fouragering.

 Tajgasaedgaes er lettetFoto: Jan Skriver

Gæs med GPS afslører vejen

Gæs er ofte meget konservative. De har deres vaner og rytmer. Tajgasædgæssenes træk mellem overnatning og fouragering foregår i lav højde ad en smal landskabelig korridor i daggryet og i skumringen. En tænkelig blodig scene er dermed sat for sammenstød mellem snurrende møllevinger og flyvende gæs.

Flere af de tajgasædgæs, der vil komme i farezonen, hvis møllerne tårner sig op ved Tjele Langsø, har de senere år været genstand for minutiøs forskning og tællinger.

Nogle af gæssene bærer GPS-sendere, så forskerne præcist kan afsløre, hvor de opholder sig. Derfor ved man med sikkerhed, at gæssene flyver gennem det planlagte område til vindmøller. Og man kender det nøjagtige antal af fugle i bestanden.

Udbredelse Tajgasaedgas Skovsaedgas

Planer i strid med aftaler

Netop tajgasædgåsen har stor international bevågenhed, fordi bestandene har været faldende. Derfor tilsluttede Danmark sig i 2016 den såkaldte AEWA-plan, der er en international bevaringsplan for den truede tajgasædgås. Med andre ord skal landene bag AEWA-aftalen stå sammen om at skabe de bedst mulige levevilkår for gæssene.

”Mølleplanerne er foruden at stride imod kommunens egen hidtidige udpegning af områder til vindmøller i direkte modstrid med flere af de internationale aftaler om fuglebeskyttelse, som Danmark har underskrevet. DOF finder det yderst bekymrende og helt uforståeligt, at Viborg Kommune derfor i sine planer om møllerne ved Vinge og Tjele Langsø også fraviger et andet element i sin egen overordnede planlægning. Det hedder sig nemlig i kommunens plan for vindmøller, at disse ikke

må rejses tættere på Natura 2000-områder end 800 meter. Ved Vinge og Tjele Langsø vil de bogstaveligt talt komme til at stå lige på kanten af det EU-beskyttede område”, siger Poul Hald Mortensen.

Tænk fuglene ind i grøn energi

I sin indsigelse mod de aktuelle vindmølleplaner ved Tjele Langsø vil DOF gøre opmærksom på, at foreningen naturligvis er varm tilhænger af grønne energikilder og bakker op om den grønne omstilling.

DOF går ind for vindkraft som en fornuftig vedvarende energikilde, men er modstander af uhensigtsmæssige placeringer af store vindmøller i områder, hvor der foregår et massivt fugletræk, eller som tiltrækker større flokke af rastende fugle eller sjældne, beskyttede arter.

Vindmøller skal placeres, så de er til mindst mulig gene for mennesker, dyr, fugle og landskaber, påpeger Dansk Ornitologisk Forening.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening.

Tlf. 33 28 38 00.

Poul Hald-Mortensen, formand DOF Nordvestjylland.

Tlf. 20 12 20 85.

Knud Flensted, biolog i DOF.

Tlf. 21 24 22 75.