Grønne organisationer i fælles kamp mod kystnær havvindmøllepark ved Omø

mandag 15. oktober 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Energistyrelsens planer om at etablere en kystnær havvindmøllepark ved Omø møder nu massiv modstand fra tre grønne organisationer, som vil komme fuglene til undsætning i et vigtigt internationalt rasteområde. Det svenske Naturvårdsverket er også imod placeringen.
Fælles pressemeddelelse

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Danmarks Jægerforbund (DJ) gør nu fælles front i kampen mod placeringen af 80 vindmøller ved Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet ud for Stigsnæs i Sydvestsjælland og nord for Lolland.

Hvis Energistyrelsen får realiseret planerne om en havvindmøllepark på Stålgrundene, risikerer tusinder af sårbare dykænder at blive fortrængt fra en af deres internationalt vigtige rastepladser.

- Det lavvandede og føderige farvand er i vinterhalvåret af stor international betydning for havdykænder som fløjlsænder, ederfugle og sortænder. I Danmark er vi forpligtet til at beskytte disse fuglebestande, hvorfor vindmølleprojektet bør stoppes øjeblikket, fortæller Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Danmark er igennem EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv forpligtiget til at beskytte fuglene. Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, udtaler:

- Det er både problematisk og helt uacceptabelt, at staten planlægger havvindmølleparker i fuglerige områder med international betydning for en lang række fuglearter. Derfor mener vi, at fremtidige vindmølleparker skal placeres, så der tages størst muligt hensyn til yngle- og rasteområder samt trækruter.

Trækfugle på kollisionskurs

Ikke kun havets rastende og fødesøgende fugle vil blive ramt af de planlagte havvindmøller ved Omø, hvis vingefang vil være op imod 160 meter. Mange tusinde fugle vil risikere at flyve ind i området med møllerne, med følgende risiko for kollisioner.

Undersøgelser fra Østersøen har dokumenteret, at havvindmølleparker oven i købet kan tiltrække rovfugle som fiskeørne, røde glenter og musvåger med fatale konsekvenser til følge.

Der skal tages hensyn til fuglene

I dag er mindst fire kystnære havvindmølleparker i spil i de indre danske farvande. Udover møllerne ved Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet er der planer for Jammerland Bugt syd for Kalundborg, Mejl Flak i Aarhus Bugt og Lillebælt Syd. Men siden parkerne blev planlagt, er er de blevet overhalet af den teknologiske udvikling på vind, hvor forretningsmodellen på de store havvindemøllerparker i dag er langt mere gunstige.

- Vi skal have mere vind ind i vores energisystem. Men når nu teknologien faktisk muliggør, at vi kan flytte vindmølleparkerne langt ud på havet til mindre gene for natur og fugleliv, er det tosset at fastholde planerne om at etablere parken ved Omø, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

De tre organisationer understreger, at de alle støtter vindkraft og en udfasning af fossile energikilder. Det er således udelukkende havvindmøllernes placering, som er problematisk, når disse truer fuglebestande. Og det gælder både den direkte dødelighed ved kollisioner og forstyrrelsen af rastende og ynglende fugle i vigtige fødesøgningsområder.

Svensk modstand

Naturvårdsverket, den svenske pendant til Miljøstyrelsen, gjorde i 2017 på den svenske regerings vegne indsigelse mod de danske planer om at opføre de to store og kystnære havvindmølleparker ud for Stigsnæs – Omø og i Jammerland Bugt. Indsigelsen skete i medfør af Espoo-Konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne. I slutningen af august 2018 fastholdt Naturvårdsverket sin protest over for Miljøstyrelsen og Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger:

Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, tlf.: 31 16 20 30

Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, tlf.: 3119 32 86

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, tlf.: 27 80 28 55