Amerikansk fugl blev skudt ud af Europa

fredag 21. september 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Takket være en målrettet indsats er det lykkedes at bekæmpe den invasive amerikanske skarveand, der er fredløs i den europæiske natur. Amerikansk skarveand er stort set forsvundet fra Danmark, fortæller Dansk Ornitologisk Forening.
Af Jan Skriver
Amerikansk skarveand bekaempelse har nyttet kun fa fugle ses foto Jan Skriver
Amerikansk skarveand er en invasiv art, som det har kunnet betale sig at bekæmpe i dansk natur. Foto: Jan Skriver
 

Andrikken ser kæk ud med sin hale strittende lige i vejret, og den kan være dominerende og frembrusende på grænsen til det aggressive.

Men arten er amerikansk og uønsket i Europas natur, hvor den er en trussel mod den nært beslægtede indfødte hvidhovedet and.

Nu lader det til, at kampen mod den amerikanske skarveand har nyttet i en grad, så den stort set er væk fra vores natur.

”Amerikansk skarveand er et eksempel på, at det kan nytte at tage kampen op mod invasive arter. I Danmark er der slet ingen rapporter om amerikansk skarveand i 2018. Og sidste år var der kun en enkelt observation”, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Amerikansk skarveand fik i 1950’erne og 60’erne fodfæste i England, så der opstod en ynglebestand på flere end 6.000 par. Arten var ved at brede sig til kontinentet.

Men så besluttede man i England omkring år 2000 at gøre en storstilet indsats med at bekæmpe den invasive art.

Og kampen er lykkedes. Der er i dag kun ganske få fugle tilbage i England.

Det oplyser Hans Erik Svart, der er specialkonsulent i Miljøstyrelsen, som forsøger at skaffe sig overblik over de invasive arter i den danske natur.

Sammenhold må der til

Han understreger vigtigheden af, at alle lande står sammen om en bekæmpelse af uønskede arter.

”Der er skudt amerikansk skarveand flere steder i Danmark gennem årene, blandt andet i Maribosøerne på Lolland. Selv om arten aldrig for alvor har etableret sig i Danmark, er der holdt et vågent øje med den. Og det vil vi fortsætte med. Det er vigtigt, at invasive arter aldrig får fristeder, hvorfra de kan brede sig og skabe problemer i andre lande”, siger Hans Erik Svart.

Ifølge DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings database for dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet, er amerikansk skarveand ikke set i Danmark i år.
I 2017 blev den observeret to steder i Østjylland, mens 2016 var uden iagttagelser af den invasive art.

Fra prydfugl til fredløs

Amerikansk skarveand kom 3. august 2016 på listen over invasive arter, som er problematiske på EU-niveau. Den er derfor nu en af de arter, som skal bekæmpes på tværs af landegrænserne i EU.

”Det er ikke mindst BirdLife Internationals fortjeneste, at den effektive bekæmpelse blev iværksat. Og DOF har i årtier været en ivrig fortaler for en håndfast og tidlig indsats over for invasive, eksotiske arter i den danske natur”, siger Knud Flensted.

Ud over amerikansk skarveand gælder det for eksempel arter som nilgås, canadagås, nordamerikansk mink og asiatisk mårhund.

Amerikansk skarveand blev i 1948 importeret til England som prydfugl, men flere af de eksotiske andefugle undslap fra fugleparkerne og fugleholderne. De fremmede fugle etablerede sig derefter i det fri.

Omkring år 2000 blev det skønnet, at den engelske bestand af amerikansk skarveand talte flere end 6.000 fugle.

14 år senere havde bekæmpelsen gjort sit, da det blev meddelt, at der kun var omkring 10 hunner af amerikansk skarveand tilbage i England. Et halvt århundredes besættelse af den engelske natur var ved at rinde ud for den invasive amerikaner.

En trussel mod indfødte

Amerikansk skarveand er uønsket, fordi den er en trussel mod den nærtbeslægtede hvidhovedet and, som hører naturligt hjemme i Europas natur.

Hvidhovedet and, hvis bestand i hele verden blot tæller rundt regnet 10.000 individer, er udbredt i Sydeuropa, Tyrkiet og Nordafrika. Spanien skønnes at huse cirka 25 procent af verdens truede bestand af hvidhovedet and.

Når en amerikansk skarveandrik ankommer til et vådområde, hvor der lever hvidhovedet and, lægger den straks an på de sydeuropæiske hunner. Og tilsyneladende falder de indfødte ænder for amerikanerens charme. I hvert fald kommer der hybrider, bastarder om man vil, ud af samkvemmet.

De amerikansk-europæiske alliancer på andefronten risikerer derfor på langt sigt at rangere hvidhovedet and ud på et genetisk sidespor, hvor den går i stå som art.

Derfor er skarveanden fra Nordamerika i skudlinjen overalt, hvor den flyver i det fri i Europa.

LÆS MERE OM INVASIVE ARTER: Invasive alien birds in Denmark 

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, 21 24 22 75