Truede vadefugle boomer i rævefrit reservat

mandag 30. november -0001 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fugleværnsfonden har stor succes på reservatet Nyord Strandenge ved Møn. Bestanden af viber og rødben er mangedoblet. Ikke mindst fordi rævene i øjeblikket er udryddet på øen, skriver bladet Fugle & Natur.
Fugle & Natur
Vibe FOGN17foto Albert Steen Hansen
Foto: albert Steen-Hansen


Mens vadefuglene har det svært i store dele af Danmark, så holder viber og rødben en sand ynglefest i Fugleværnsfondens reservat på Nyord ud for Møn.

Op til 164 par viber og 147 par rødben er der talt de sidste par sæsoner. Det er omtrent en firedobling af bestanden på tre-fire år og det højeste antal, som er registreret siden tællingerne på Nyord begyndte for over 40 år siden.

- Vi forsøger at forvalte strandengene optimalt for vadefuglene, både når det gælder vandstanden og afgræsningen med kreaturer. Men den vigtigste faktor bag den store fremgang er utvivlsomt, at ræven lige nu er udryddet på Nyord, konstaterer biolog og naturforvalter Søren Ring fra Fugleværnsfonden.

Det er to lokale jægere, der står for jagt og regulering af rævene, og de gør det ikke bare for vadefuglenes skyld. Også bestanden af harer, rådyr og fasaner nyder godt af rævens fravær på Nyord.

- Den store fremgang for vadefuglene på Nyord understreger endnu engang, at det er de nataktive prædatorer, altså rovdyrene med pels, som har størst betydning for bestandene af jordrugende fugle, siger Søren Ring til Fugle & Natur.

- De dagaktive prædatorer, typisk rovfugle og krager, kan vadefuglene bedre beskytte sig imod. Ikke mindst når bestandene af vadefugle bliver så store og tætte, at de kan gennemføre en effektiv mobning af indtrængende rovfugle og krager. Det som populært kaldes ”luftforsvaret” eller ”engpolitiet”, forklarer Søren Ring.

På Nyord er der hverken mårhunde eller mink, så ræven har været den helt dominerende prædator blandt rovdyrene.

- Ræven er som bekendt en naturligt hjemmehørende art og har sin plads i den danske natur. Derfor er bekæmpelse af ræve mere problematisk end bekæmpelse af invasive rovdyr som mink og mårhund. Men hvis vi vil ophjælpe bestandene af de sårbare jordrugende fuglearter som for eksempel vadefugle, så er det nødvendigt med effektiv regulering af ræve i de vigtigste fugleområder, konstaterer biologen i Fugleværnsfonden. 

På landsplan er fire ud af fem viber forsvundet de sidste 40 år. Bestanden er nu nede på 20.000 par. Bestanden af rødben er mere end halveret, og der yngler nu omkring 9000 par i Danmark.

Kontakt:

Søren Ring tlf. 51904397