Sjælden fugl breder sig sydfra til hele Danmark

onsdag 24. maj 2017
For få årtier siden var rødtoppet fuglekonge en sjælden gæst i den danske natur. Men i disse år bliver fuglekongens fætter observeret over hele landet. Rødtoppet fuglekonge er vandret nordpå i takt med klimaændringerne, og Danmark er ved at blive et permanent yngleområde for denne sydlige art. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings Atlas III, som er den hidtil mest omfattende undersøgelse af den danske fuglefauna.
Jan Skriver

Den vejer et sted mellem fem og ti gram, og dens stemme er så spinkel og musepibende højfrekvent, at mange mennesker har svært ved at høre den, selv om den synger alt, hvad den kan.

Men nu er det ganske vist, at rødtoppet fuglekonge, hvad angår geografisk udbredelse, er ved at sætte sig, så tungt som en fuglekonge nu engang formår, på de danske skovområder.

I hvert fald er antallet af observationer af denne traditionelt set sydlige og hidtil fåtallige fugleart i Danmark på det nærmeste eksploderet de senere år. Rødtoppet fuglekonge er tilsyneladende ved at blive en vidt udbredt dansk fugleart.

- Vi kan konstatere, at rødtoppet fuglekonge er i voldsom fremgang, og i disse år bliver arten set over hele landet. Vi kan se, at arten via Sønderjylland, Sydøstfyn og Sydsjælland år for år rykker længere og længere mod nord i Danmark. Og dén udvikling falder helt i tråd med forudsigelserne i det såkaldte klimaatlas, som den internationale fuglebeskyttelsesorganisation BirdLife International udgav for 10 år siden. Atlasset spåede blandt andet, at netop en art som rødtoppet fuglekonge ville ekspandere kraftigt mod lande i nord frem til omkring 2080, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han er med til at samle trådene i Atlas III, der er den hidtil mest omfattende kortlægning af Danmarks fuglefauna. 

Tredobling i antallet af fund

Godt 1.400 medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) registrerer i fire år frem til foråret 2018 alle ynglefugle i landet, der er delt op i 2.262 kvadrater. Facit kan derpå sammenlignes med situationen i midten af 1990’erne, da Danmarks ynglefugle senest blev talt og estimeret.

- Midt i 1990’erne, da Atlas II blev gennemført, var der i alt 38 af de undersøgte kvadrater i det danske landskab, som husede rødtoppet fuglekonge. Her i Atlas III har vi allerede 126 kvadrater med fund af arten. Klimaatlasset spår, at rødtoppet fuglekonge vil rykke sit udbredelsesområde flere hundrede kilometer nordpå i takt med et lunere klima, så arten vil etablere sig i store dele af Sydsverige, det sydlige Finland, Sydnorge og De baltiske Lande. Fra Skåne forlyder det, at ynglebestanden af rødtoppet fuglekonge i disse år er vurderet til at være på 3.000-5.000 ynglepar alene i den del af Sverige. Set i det lys kan vi forvente, at rødtoppet fuglekonge om få år vil have koloniseret det meste af Danmark, siger Thomas Vikstrøm.

I foråret 2017 er der set ekstraordinært mange rødtoppede fuglekonger på flere danske træklokaliteter, særligt i den sydøstlige del af landet. Og arten ses i stigende grad på ”nye” lokaliteter, blandt andet er den observeret i Frederiksberg Have og nær centrum af København.

Tronskifte blandt fuglekonger

Mens rødtoppet fuglekonge går frem, synes den nært beslægtede fuglekonge at være i tilbagegang. Det tyder de foreløbige resultater af Atlas III på.

Også ifølge de punkttællinger, som Dansk Ornitologisk Forening har gennemført i godt 40 år siden 1976, er fuglekongen de seneste fire årtier gået tilbage som dansk ynglefugl.

Både sommer og vinter bliver der registreret færre fuglekonger i Danmark. Særligt omkring midten af 1980’erne og i slutningen af 1990’erne tog fuglekongen bestandsmæssige dyk i hårde vintre.

- Vi kan ikke give en entydig forklaring på, at fuglekongen tilsyneladende går tilbage. Det er dog nærliggende at kæde en del af tilbagegangen sammen med ændringer i de nåleskove, som arten er meget knyttet til. Rødtoppet fuglekonge er mere varieret i sit valg af skovterræn end sin fætter fuglekongen. Rødtoppet fuglekonge holder primært til i blandskove med indslag af nåletræer. Fuglekongen derimod er stort set udelukkende knyttet til rene nåleskove, siger Thomas Vikstrøm.

Se mere i Atlas III-basen om rødtoppet fuglekonge som dansk ynglefugl

Se i DOFbasen, hvor i landet rødtoppet fuglekonge er set de sidste 30 dage

FAKTA OM ATLAS III:

  • I Atlas III er Danmark delt op i 2.262 kvadrater på hver 5 gange 5 kilometer.
  • Fuglelivet i hvert kvadrat bliver undersøgt af i alt 1.417 deltagere.
  • Fugletallene med de mange registreringer bliver plottet ind i en database.
  • I 2014-2016 blev der indtastet flere end 284.000 observationer i databasen.
  • Atlas III finder sted i årene 2014-2018.
  • Der er deadline for Atlas III med udgangen af februar 2018.
  • Den første Atlas-undersøgelse af den danske fuglefauna fandt sted i 1970’erne.
  • Fra 1993-1996 sendte Dansk Ornitologisk Forening Atlas II på vingerne.

Yderligere oplysninger:

Thomas Vikstrøm, biolog
Tlf. 33 28 38 22 – mobil: 29 70 02 24

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

VIDEO: Fuglekongen – Danmarks mindste fugl er en lille ædekonge