Rapport om jagt i Skjern Ådalens fugleparadis

mandag 5. september 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hvis man både vil have tusindtallige fugleflokke og jagt i Skjern Å Naturprojektet kræver det nøje planlægning af jagten og stort hensyn til vandfuglenes fødesøgning, viser ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).
Jan Skriver
I Skjern Enge er der geografisk set plads til jagt samtidig med at områdets værdi for trækkende vandfugle bliver bevaret, lyder det i konklusionen til rapporten "Vandfugle i Skjern Enge 2002-2004", som Danmarks Miljøundersøgelser netop har udgivet.

På samme tid bliver det slået fast, at de mest attraktive vådområder skal udlægges som store sammenhængende arealer med fuldkommen jagtfred, hvis mængderne af gæs, ænder og vadefugle skal kunne udnytte det naturgenoprettede område fuldt ud.

Det er også af betydning, at jagtdage bliver efterfulgt af flere dage med jagtfred, og at jægerne jager i så få timer som muligt, hedder det blandt andet i konklusionerne i rapporten, som DMU har lavet for Skov- og Naturstyrelsen og Ringkøbing Amt.

Resultaterne bygger på tællinger af fuglene i det 2.200 hektar store statsejede Skjern Å-projektområde i tre efterår fra 2002.
Fuglene blev registreret før og efter 22 jagter, der fandt sted om aftenen, og 10 morgenjagter.

På aftenjagterne blev der afgivet op imod 950 skud, mens der på den heftigste morgenjagt lød 430 skud. Op til 50 jægere var på jagt i området, da jagtforsøget var på sit højeste.
I alt blev der skudt 5.800 svømmeænder i løbet af de tre jagtsæsoner med krikand, gråand og pibeand som de hyppigste bytter.

Optællerne fra DMU noterede på detaljerede kort over Skjern Enge og ådal, hvor fuglene slog sig ned og hvordan de reagerede, når der var jagt. På baggrund af de mange registreringer tegnede et mønster sig, der gav rapportens konklusioner.

De lyder blandt andet sådan her:
"I tilfælde af at en fremtidig regulering af jagt først og fremmest skal sikre trækkende vandfugle gode forhold og sekundært give visse muligheder for jagt kan en regulering med fordel tilstræbe:

- at nogle af de mest attraktive vådområder udlægges som store, sammenhængende refugier hvor der er permanent fred.
- at fuglene der forstyrres af jagt altid har adgang til et nærliggende forstyrrelsesfrit område.
- at jægerne ikke går på jagt spredt ud over et stort område.
- at jagt udøves én enkelt aften efterfulgt af en pause på mindst én uge.
- at der på jagtdage udøves jagt inden for så få timer som muligt.

I rapporten, der er lavet af Thomas Bregnballe, Ole Amstrup, Mogens Bak, Ebbe Bøgebjerg og Jens Peder Hounissen, bliver det slået fast, at området vest for Skjern-Tarm om efteråret er et af de vigtigste områder for rastende og fødesøgende svømmeænder i Danmark.
Skov- og Naturstyrelsen, Oksbøl

Statsskovdistrikt, skal afgøre, om der skal drives jagt på de statsejede arealer i Skjern Å-projektet. Afgørelsen, der vil blive truffet efter en offentlig høring, hvor blandt andre jægere, fiskere og ornitologer vil få mulighed for at ytre sig, vil blive en del af en ny bekendtgørelse for området. Denne bekendtgørelse, som også vil afstikke reglerne for blandt andet kanosejlads, skal være klar mod slutningen af foråret 2006.

Se rapporten her.