Beskyt en Pingvin!

tirsdag 25. april 2017
Smuk. Inspirerende. Truet. Pingviner er blandt verdens mest charmerende og genkendelige fugle, men fra sydpolen til ækvator, forsvinder det karismatiske dyr i alarmerende fart. I anledning af den Internationale Pingvin-dag, lancerer BirdLife-organisationer verden over kampagnen #Protect A Penguin
Toke F. Nyborg

Mere end halvdelen af verdens pingvinarter nærmer sig i dag udryddelse. Klimaforandringer, forurening og habitatødelæggelse er nogle af de årsager, som har medvirket til den store tilbagegang.

Af verdens 18 pingvinarter er ti opført på IUCN’s rødliste som enten sårbare eller udryddelsestruede, hvilket giver pingvinerne den tvivlsomme ære af, at være verdens anden mest truede gruppe af havfugle kun overgået af albatrossen! En ny global kampagne til fordel for verdens pingviner skal være med til at vende denne triste udvikling.

#Protect A Penguin

NY SATSNING
Det er første gang det globale partnerskab går sammen om en fælles indsamling til fordel for en truet fugleart. Samarbejdet er også nyt for DOF som gennem årene fortrinsvist har fokuseret sit beskyttelsesarbejde på fuglegrupper som yngler i Danmark.

Threats to Penguins final rachelhudsonillustration

Arbejdet med naturbevarelse, og særligt fuglebeskyttelse, er dog sjældent et rent nationalt anliggende. ’Birds know no borders’ lyder et slogan, som på fin vis indrammer essens af samarbejdet mellem det globale BirdLife-partnerskab’s 120 medlemsorganisationer. Det er derfor naturligt for DOF som BirdLife i Danmark at deltage i en kampagne til fordel for verdens pingviner:

”Hvis vi skal sikre, at også eftertiden kan opleve denne karismatiske fugl, er det nødvendig med en fælles indsats her og nu. Pingviner kan ikke flyve, og det gør dem særlige sårbare over for menneskelig aktivitet, De udklækker kun en til to unger om året, og der er lang tids yngelpleje. Dette begrænser deres mulighed for at vende en negativ bestandsudvikling," forklarer Charlotte Moshøj, biolog i DOF, og fortsætter:

"Samtidig er pingviner en slags havets vagthunde. De fouragerer og færdes over store geografiske områder i havet, hvor de udsættes for trusler som olie forurening og overfiskeri. Således er pingvinernes truede status samtidig en indikation af forandringer i deres marine habitat. At redde pingvinerne er ikke en opgave en enkelt organisation kan løfte alene. Derfor deltager DOF i kampagnen, og vi håber selvfølge på stor opbakning."

Foreløbig har partnerskabet udpeget 11 områder, der har behov for beskyttelse, men det er nødvendigt at identificere flere områder. I samarbejde med forskere vil vi følge individuelle pingviner for at finde frem til deres fouragerings- og ynglesteder. Efterfølgende vil vi arbejde for at skaffe opbakning til beskyttelse af disse områder.
Alle kan støtte op om kampagnen og din hjælp vil gøre en stor forskel.

DIN STØTTE BETYDER AT VI KAN:
• Samarbejde lokalt
• Øge viden og politisk opmærksomhed om nødvendigheden af at give pingviners fødesteder til havs status som reservater.
• Overvåge verdens pingvinbestande, indsamle viden om pingviners adfærd og undersøge hvilke ruter de følger, når de vandrer.
• Fremme pingvinvenlig turisme i samarbejde med lokalsamfund, skoler og fiskeriforeninger.
• Dele lokale øjenvidneberetninger og data om konsekvenserne af ændringer i klima og konsekvenserne ved habitatødelæggelse med de politikere, der skal sætte ambitiøse klimamål og sikre handling.
• Samarbejde med lokalsamfund og skoler om øget opmærksomhed omkring de trusler som pingviner er udsat for og opmuntre til at beskytte dem.
• Hjælpe olieindsmurte pingviner.

#Protect A Penguin