Trækker regeringen nu i land med skovene?

fredag 2. oktober 2015
Det er skidt for såvel regeringens troværdighed som for skovens fugle, at regeringen nu vakler i spørgsmålet om udlægning af 20 procent af statens skove som urørt skov. Det mener DOF's formand.
Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening
- Det er direkte uklædeligt, når regeringen midt i tilbagerulningen af randzoner og forbud mod gødskning og sprøjtning af grønne enge nu tilmed vakler i spørgsmålet om udlægning af 20 procent af statens skove som urørt skov.

Så kort og kontant er DOF’s formand, Egon Østergaard i sin reaktion på, at regeringen og dens støttepartier nu tilsyneladende er ved at løbe fra valgløftet om, at en femtedel af statens skove skulle udlægges som urørt.

- Oprindeligt lanceredes planen som en kompensation for, at randzoner og beskyttelse af enge og vådområder skulle svækkes af hensyn til landbrugets konkurrenceevne. Så blev det i løbet af valgkampen til, at udtagningen til urørt skov under alle omstændigheder skulle gennemføres – uafhængigt af randzoner og andre anslag mod den beskyttede natur. Og nu oplever vi så, at randzoner og forbuddet mod gødskning og sprøjtning af grønne enge rulles tilbage, samtidig med at forslaget om 20 procents udtagning tilsyneladende også gør det. Det er skidt for såvel regeringens troværdighed som for skovens fugle, påpeger formanden.

Urørt skov, med alt hvad det indebærer af dødt ved - den hårde masse i stammer og grene - og et mylder af insekter, er nemlig til uvurderlig gavn også for fuglene, understreger formanden.

- Fugle lever for mange arters vedkommende af det insektliv, som trives i dødt ved. Og spætterne har derudover brug for døde og døende træer til at udmejsle deres redekamre i, som de så efterfølgende overlader til andre fugle, der bruger redehuller til at yngle i.

Biologer herhjemme er helt enige om, at udlæg af urørt skov er det vigtigste skridt at tage for at nå EU’s og FN’s mål om at stoppe tilbagegangen i tabet af biologisk mangfoldighed inden 2020.

DOF havde derfor set frem til en hurtig udtagning af disse 20 procent, og foreningen forventer fortsat, at finanslovsforslaget vil slække på indtjeningskravet til statens skove, så der skabes økonomisk råderum for en udtagning, som den lovede.