Mindst 210 par skestorke yngler i Danmark

onsdag 30. juli 2014
Den eksotiske hvide ibis, skestorken, fortsætter sin fremgang i den danske kystnatur. Den varme sommer har bidraget til en høj overlevelse af ungfugle, og de næste uger kan der ses større familieflokke af skestorke på flere lokaliteter i Jylland
Jan Skriver
Fra Vadehavet omkring den dansk-tyske grænse i syd over Sneum Digesø, Skjern-ådalen, Vest Stadil Fjord, Agger Tange og Vejlerne ved Limfjorden i nord kan der i denne tid ses større flokke af skestorke.

Fuglene stammer fra de syv ynglelokaliteter, der i år har lagt scene til den hidtil største danske bestand af skestorke.

SE JAN SKRIVERS 4 FLOTTE BILLEDER - klik på billedet til højre.

Mindst 210 par har ynglet i 2014, og det lune forår og den varme forsommer har tilsyneladende været gunstig for de danske skestorke, der har fået ekstraordinært mange unger på vingerne. Hvor kolde, regnfulde perioder i slutningen af maj og juni, når æggene er klækket, kan resultere i adskillige døde unger i rederne, så er en stabil og lang varmeperiode i reglen ensbetydende med en høj overlevelse blandt skestorke.

Årets varme sommer har derfor været frugtbar for de danske skestorke, der er verdens nordligste. I Limfjorden er der knap 100 par skestorke fordelt på fire kolonier. En af kolonierne ligger i den vestlige del af Limfjorden på en lokalitet, hvor der aldrig tidligere har været ynglende skestorke.

I Danmarks ældste skestorke-koloni i Nibe-Gjøl Bredning Vildtreservat vest for Aalborg, hvor arten har ynglet uafbrudt siden 1996, har 76 par ynglet denne sæson. Mange af parrene har her fået 3-4 unger på vingerne.
På øen Høje Sande ved Skjern Å’s udløb i Ringkøbing Fjord er der talt 87 reder af skestorke. Kolonien er nu forladt, og skestorkene kan dagligt ses i større eller mindre flokke i Skjern-Ådalen og nær reservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord, hvor de søger føde i fladvand. I juli er der talt ansamlinger på flere end 200 skestorke i Skjern Å-området.

På øen Langli i Ho Bugt i den nordlige del af Vadehavet har der været 26 ynglepar, og 50-60 unger er registreret, oplyser Bjarne Slaikjær fra Naturstyrelsen.
Tidligere år har skestorke-kolonien på Vadehavsøen været hårdt ramt af oversvømmelser under sommerstorme, men i år har lokaliteten været skånet for ekstremt højvande, og det øger erfaringsmæssigt overlevelsen hos skestorkene, påpeger Bjarne Slaikjær.

Flere af Langlis ynglepar holder fortsat til på øen, hvor publikum frit kan færdes efter 15. juli. Derfor har Naturstyrelsen sat skilte op, der opfordrer besøgende til at tage hensyn til de sent ynglende skestorke, som findes på den sydlige del af øen. Skestorke er sky på deres ynglepladser.

Djævløen i Vonåens udløb i Ringkøbing Fjord helt tæt på Ringkøbing by har de senere år huset knap en håndfuld ynglepar af skestork. Men i år blev lokaliteten forladt af de tre par, der etablerede sig i april, oplyser ornitologen Jens Ballegaard fra Ringkøbing. Hvorfor skestorken opgav i år på den bynære lokalitet, er uklart. Måske på grund af ræv eller mink.

Selv om antallet af ynglende skestorke aldrig tidligere har været højere end netop nu i den danske natur, vil fremgangen for arten formentlig kunne fortsætte de kommende år.

I den genskabte Filsø i Vestjylland holder flokke af skestorke til, og lokaliteten spås at kunne blive det næste nye yngleområde for skestorken i Danmark. Også Nissum Fjord og Mariager Fjord har potentiale til at kunne huse ynglekolonier af skestorke.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00