Danmarks fugle savner den lysåbne natur

mandag 14. juli 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sjældne fuglearter knyttet til lysåbne naturtyper som heder, enge og overdrev går tilbage i det danske landskab. Det kan Dansk Ornitologisk Forening (DOF) dokumentere efter næsten 20 års overvågning af landets truede og sjældne ynglefugle
Jan Skriver
Det er ikke let at være fugl i landbrugslandets lysåbne natur. Det står dårligt til med en lang række arter af truede og sjældne ynglefugle knyttet til åbne landskabstyper som heder, enge og overdrev.

Det dokumenterer næsten 20 års overvågning af landets truede og sjældne ynglefugle, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) står bag.

- Den lysåbne naturs fuglearter er generelt i tilbagegang. Arter som urfugl og høgesanger, der er knyttet til de lysåbne naturtyper, er helt forsvundet som danske ynglefugle. I landbrugslandet er hver tredje af de sjældne ynglefuglearter i tilbagegang, siger biologen Timme Nyegaard fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Han er sammen med naturkonsulent Jesper Tofft og biologerne Hans Meltofte og Michael Borch Grell forfatter til rapporten ”Truede og Sjældne Ynglefugle i Danmark, 1998-2012”, der er udgivet som et særnummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT).

Rapporten ridser tendenserne op for udviklingen i den danske fuglefauna på baggrund af overvågningen af 68 truede og sjældne danske fuglearter. Det er cirka en tredjedel af de omkring 200 arter, der yngler her i landet.

- Den voldsomme intensivering, der er sket i landbrugsdriften de seneste årtier, betyder, at der er tilført alt for mange næringsstoffer til naturen, og mange lysåbne naturområder er enten groet til på grund af manglende høslæt og græsning, eller også er de ligefrem blevet opdyrket eller tilplantet. Storke, vadefugle og andre arter, der er knyttet til disse levesteder, er derfor forsvundet i stort tal, forklarer biolog Knud Flensted fra DOF.

Af de sjældne fugle knyttet til heder, enge og overdrev er kun trane, sortstrubet bynkefugl og storspove i fremgang. På de dyrkede marker er den lille hønsefugl, vagtlen, gået frem, og den trives tilsyneladende med et intensivt landbrug, foruden at den formentlig nyder godt af det varmere sommerklima.

- Ophørt høslæt og manglende afgræsning med kreaturer i enge og på overdrev gør det vanskeligt for arter, som er knyttet til lav og sparsom vegetation, at trives. Tilgroning kan modvirkes gennem målrettet forvaltning og naturpleje, og vi må konstatere, at flere arter er helt afhængige af beskyttelse og målrettede plejetiltag, siger Knud Flensted.

Biologerne i DOF spår, at markpiberen vil være den næste af Danmarks sjældne fuglearter, som må erklæres uddød som ynglefugl i Danmark. Også stor tornskade er i risikozonen. Den har udvist en dramatisk nedgang som dansk ynglefugl siden 2008.

Rapporten ”Truede og Sjældne Ynglefugle i Danmark, 1998-2012” dokumenterer, at 24 af de overvågede arter er i fremgang, mens 19 arter går tilbage i antal ynglepar. 23 arter har stabile eller fluktuerende bestande i Danmark, mens tendensen hos to af arterne er usikker.

Følgende arter af truede og sjældne ynglefugle i de lysåbne naturtyper heder, enge og overdrev har haft en negativ bestandsudvikling siden midten af 1990’erne:

Urfugl
Høgesanger
Markpiber
Hvid stork
Hjejle
Sandterne
Stor tornskade
Brushane
Engryle
Kirkeugle
Hedehøg

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening.
Tlf. 33 38 28 00.

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 21 24 22 75.