EU giver håb for naturen

tirsdag 29. april 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
EU giver håb for danske naturvenner i en tid, hvor naturen står meget lavt på de danske politikeres dagsorden. Derfor er EU-valget den 25. maj vigtigt for naturen, skriver DOF's formand, Egon Østergaard.
Egon Østergaard, formand i DOF
I en tid, hvor naturen står meget lavt på de danske politikeres dagsorden, giver EU håb for danske naturvenner.

Mens politikerne prioriterer hurtig vækst og arbejdspladser på bekostning af langsigtet naturbeskyttelse, så fremstår EU i stadigt højere grad som et sidste bolværk mod forringelser for naturen.

Derfor er Europaparlamentsvalget den 25. maj vigtigt for naturen.

Det konstaterer Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening i en leder i foreningens medlemsblad Fugle og Natur og på sin Facebook-profil i dag.

- På en lang række områder er EU til diskussion, men på naturområdet må vi i dag anerkende, at direktiverne har været en succeshistorie for fuglene og deres levesteder, siger Egon Østergaard.

- Uden fælleseuropæiske retningslinjer havde fuglenes vilkår i Danmark været langt ringere, end de trods alt er i dag, her 35 år efter vedtagelsen af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet i 1979, siger han.

Danmark har udlagt færrest naturarealer i EU
Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet fra 1992 udgør tilsammen grundlaget for Natura 2000-områderne, der i dag er kerneområder for natur og biodiversitet.

De udgør nu 9 % af Danmarks landareal, hvilket placerer os lavest sammen med Storbritannien som lande, der har mindst natur udlagt.

I den modsatte ende af skalaen ligger Bulgarien og Slovakiet med ca. 30 % international vigtig natur udpeget og beskyttet.

Hertil kommer den såkaldte LIFE-ordning, der er EU’s støtteprogram for natur og miljø, der gennem en årrække har været en vigtig finansieringskilde for store naturgenopretningsprojekter og projekter målrettet arter eller artsgrupper, som fx engfuglene.

I 2013 havde EU afsat ca. 2 mia. kr. til LIFE, og af disse var der ca. 36 mio. kr. til danske naturprojekter som fx Lille Vildmose, Læsø og store hedeområder. Projekter der også tilgodeser en række truede og sjældne fuglearter.

EU spiller også en vigtig rolle, når FN’s mål om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020 skal omsættes til europæiske forhold. FN vedtog målene i 2010, og EU besluttede sine mål i 2012.

- Nu venter vi på, at den danske regering snart følger op på EU’s mål og får vedtaget en strategi for biodiversiteten i Danmark. EU kræver nemlig, at medlemslandene har udarbejdet, vedtaget og påbegyndt implementering af en opdateret strategi og handlingsplan for biodiversitet’ inden 2015. Der er otte måneder til!, skriver Egon Østergaard i lederen i Fugle og Natur.

Kontakt
Egon Østergaard 31 16 20 30