Naturperle slipper for ploven

tirsdag 15. april 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Stor sejr: Landmand skal holde ploven fra vestjysk naturperle. DOF og DN har sammen kæmpet for fugle og deres natur - og vundet. Sagen er et eksempel på en kommunes forkerte forvaltning af uerstattelige naturarealer, mener DOF.
Uffe Rasmussen
En landmand med marker på Værnengene i Vestjylland ville sætte sin plov i en del af den beskyttede jord og pløje engen op for at så græs til husdyr. Ringkøbing-Skjern Kommune havde sagt ja i 2012.

Men Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, DN, gik sammen til den højeste naturklageinstans, Natur- og Miljøklagenævnet, for at stoppe oppløjningen af den enestående og uerstattelige natur.

Nu har nævnet afgjort, at landmanden skal holde ploven væk fra Værnengene, fordi området er et Natura 2000 område og beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven.

- Vi er utroligt glade for og tilfredse med dommen, der er meget klar. Værnegene er et fredet og beskyttet område af afgørende betydning for en lang række fuglearter, siger Lars Holm Hansen, som er formand for DOF Vestjylland.

Store arealer pløjet op
Værnengene blev fredet for at beskytte ikke mindst de sjældne og fåtallige engfugle, som brushane og engryle og deres levested, de vidtstrakte enge.

- Det er derfor meget problematisk, når vi over de seneste 2 – 3 år har set meget store arealer blive pløjet op stik imod §1 i fredningskendelsen for området. Derfor skal ploven holdes væk, så fuglene fortsat kan finde føde og få unger på vingerne, siger Lars Holm Hansen.

Fugles natur forsvinder
Landmanden ville lægge arealet om til græs, men det indebærer, at eksisterende vegetation og insektliv pløjes ned og afløses af kulturgræsser uden værdi for størsteparten af fuglene på Værnengene.

- Det er hovedrystende, at vi gang på gang har set landmænd pløje engjord op på Værnengene, og derfor har denne sag været principiel for os. Sårbare og sjældne fuglearter har her et af de få fristeder i landet, og en oppløjning vil sætte engens natur 40 år tilbage. Når man pløjer engene op og sår dem til med kulturgræs, forsvinder arealernes værdi for fugle og natur. Det ødelægger ynglemulighederne for engryle og brushane i en lang årrække og forringer ynglemulighederne kraftigt for stor kobbersneppe, siger Lars Holm Hansen.

Kommunen tilsidesætter natur
DOF kritiserer, at Ringkøbing-Skjern Kommune overhovedet sagde ja til landmanden i første omgang.

- Det er et eksempel på en kommune, der tilsidesætter naturens interesser på et forkert grundlag i stedet for at forvalte lovgivningen, så naturen beskyttes, som de har pligt til, siger Knud Flensted, som er biolog i DOF.

Han peger på, at der allerede er sket omfattende pløjning i navnlig i den sydlige del af Værnengene, og at kommunen har ladet det ske.

Natur- og Miljøklagenævnet forpligter i afgørelsen Ringkøbing-Skjern Kommune til at forvalte fredningen af området bedre, så kommunen lever op til de internationale forpligtelser og formålet med fredningen.

Kontakt
Lars Holm-Hansen
formand for DOF Vestjylland 22 96 13 17
lholmh@gmail.com
www.dofvestjylland.dk

Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening, DOF
21 24 22 75
knud.flensted@dof.dk

Fakta om Værnengene
• En af de vigtigste lokaliteter for engfugle i Danmark.
• Området er vigtigt for truede og sårbare arter som engryle, brushane og stor kobbersneppe, der er afhængig af store landskaber med varierende vegetation.
• Rørdrum og rørhøg yngler i rørskovsområderne, vadefugle på de afgræssede enge, og terner samt skestork yngler på lave øer i fjorden.
• Svaner, gæs, ænder og en række rovfugle bruger hele området til rast og fouragering i træksæsonen.
• Tipperhalvøens store engarealer er et af landets allervigtigste områder for ynglende engfugle. Bl.a. yngler en stor bestand af alm. ryle og stor kobbersneppe og næsten hele den danske bestand af brushane i selve kerneområdet på Tipperne, jf. Natura 2000-plan 2010-2015

Fakta: Det har DOF sagt i sagen
• Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har i sin klage navnlig anført, at afgørelsen medfører direkte og alvorlige forringelser af de eksisterende beskyttelsesbestemmelser for fuglene og naturen på Værnengene i forhold til Overfredningsnævnets kendelse fra 1977. Forringelsen af beskyttelsen er i klar modstrid med forpligtelserne efter såvel Fuglebeskyttelsesdirektivet som Habitatdirektivet. (…)
• Efter DOF´s opfattelse har store dele af de arealer, der i fredningsnævnets nye afgørelse udlægges som vedvarende græsarealer, aldrig været omlagt og for yderligere deles vedkommende i hvert fald ikke inden for de sidste 10-20 år. Disse arealer er derfor omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
• Fredningsnævnets afgørelse (fra tidligere.Red.) gør det imidlertid muligt at oppløje og omlægge arealer, der hidtil har været beskyttet af lovens generelle beskyttelses i § 3, da [frednings-]nævnet kalder det, der hidtil har været betragtet som § 3-beskyttede enge, for vedvarende græsarealer. DOF finder, at dette er meget uheldigt for de interesser, som fredningen skulle være med til at sikre.
• Det er efter DOF´s mening i strid med naturbeskyttelseslovens formål, når en fredning medfører en dårligere beskyttelse end den gældende før fredningen. Dette er ligeledes i strid med Fuglebeskyttelsesdirektivet, hvor Danmark forpligter sig til at sikre levesteder for bestemte arter af ynglefugle og regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter. (…)
• DOF har peget på, at en omlægning af arealet er i strid med Natura 2000-handleplanen og forpligtelser i henhold til Ramsarkonventionen. Der er oplyst nærmere om fugletællinger på Tipperne og Værnengen og redegjort nærmere for, at omlægning er i strid med målet om at opnå gunstig bevaringsstatus.