Nyt fund af ynglende vandrefalk

torsdag 13. marts 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den sjældne vandrefalk er netop fundet ynglende i Nordsjælland for første gang siden 1927. Det er gode nyheder for en sårbar art. Nu er 15 par registreret ynglende i Danmark
Uffe Rasmussen
Vandrefalken er fundet ynglende i Nordsjælland, og det er første gang siden 1927.

Dengang ynglede vandrefalken i en skov mellem København og Hillerød, men bort set fra dette fund er den aldrig tidligere fundet ynglende i Nordsjælland.

- Det er en rigtig god nyhed, for vandrefalken er sjælden i Danmark, og en art vi i DOF gerne ser udbredt til nogle af de områder, som den tidligere er forsvundet fra. Fundet viser, at det betaler sig at gøre en indsats for at hjælpe en truet fugleart, siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

Med det nye fund er der 15 registrerede ynglende par vandrefalke i Danmark. Men DOF ser gerne flere komme til.

En utrolig historie
Opdagelsen af yngleparret er en ret utrolig historie.

I 1996 blev der i et samarbejde mellem DONG Energy, Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening opsat en redekasse til vandrefalke på Kyndbyværket i Nordsjælland, hvor der i nogen tid havde holdt et par vandrefalke til.

Det var flere år, inden vandrefalken genindvandrede til Danmark i 2001 på Møns Klint.

Men de to vandrefalke ved Kyndbyværket tog aldrig redekassen i brug, og efter nogle år gik redekassen i glemmebogen.

Opdaget tilfældigt
I søndags blev redekassen opsøgt og undersøgt igen på foranledning af biolog Knud Flensted i DOF.

Det viste sig overraskende, at kassen tydeligvis var blevet benyttet til opfostring af et kuld unger i 2013.

Der var både ekskrementer og bytterester, blandt andet en ringmærket due, der var fanget i maj 2013.

Enkelte gange i ynglesæsonen 2013 har lokale ornitologer desuden set vandrefalke i nærheden af redekassen, men uden der var mistanke om yngel.

Tirsdag den 11. marts har de lokale ornitologer Ulla Munch Hansen og John Hansen fra Frederikssund set de to voksne ynglefugle sidde i redekassen.

- Alt dette viser med stor sikkerhed, at fuglene faktisk har ynglet i 2013, uden at nogen har opdaget det, og det ser ud til, at de også vil yngle her i 2014. Det er helt fantastisk, siger Knud Flensted.

Sådan ser du dem
Man må ikke færdes i nærheden af redestedet, der er grundigt indhegnet af DONG Energy. Men man kan se redekassen på passende afstand fra den sti, der går langs Kyndbyskrænten øst om værket. Kassen sidder på Kyndbyværket i cirka 60 meters højde tæt ved den meget høje skorsten.

Kontakt
Knud Flensted, biolog, DOF 21 24 22 75

DOF hjælper vandrefalken
Vandrefalken er en af flere arter, som DOF-projektet, Fokuseret Fugleforvaltning, forsøger at hjælpe i den danske natur.

Målet er at øge den samlede danske ynglebestand af vandrefalk samt at hjælpe arten med at brede sig fra deres nuværende yngleområder til for eksempel bynære områder.

Ud over vandrefalken har projektet fokus på stor skallesluger, rød glente, havørn, hedehøg, vandrefalk, hvidbrystet præstekrave, kirkeugle og perleugle

Vandrefalken blev udryddet som ynglefugl I Danmark i 1972 på grund af forurening og forfølgelse. I 2001 vendte vandrefalken tilbage som dansk ynglefugl, og medd et nye fund har vi 15 ynglende par i landet.

Fakta om vandrefalken
Vandrefalken er et af verdens hurtigste dyr. Den er en fantastisk luftakrobat og er i stand til at nå hastigheder på op mod 390 km i timen, når den styrtdykker efter sit bytte fra stor højde.