Verdens vandfugle tælles i weekenden

torsdag 9. januar 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I Danmark vil cirka 600 lokaliteter midt i januar blive kigget nøje igennem for svaner, gæs, ænder og vadefugle som et led i en international tælling. Den milde vinter giver udsigt til store mængder af vandfugle over hele Danmark, fordi de har masser af føde.
Jan Skriver
Den kommende weekend vil der blive talt svaner, gæs, ænder og vadefugle i op imod 90 lande på den nordlige halvkugle.

I Danmark vil 150-200 ornitologer og biologer kigge cirka 600 lokaliteter landet over nøje igennem som et led i den internationale tælling.

For verdens vandfugle skal her ved midvintertide skrives i mandtal, så man kan få et fingerpeg om bestandenes størrelse og udvikling.

Det skønnes, at et sted mellem 30 og 40 millioner vandfugle vil blive registreret og bogført af flere end 15.000 frivillige ornitologer verden over.

I Europa deltager cirka 40 lande i tællingen.

- I Danmark nøjes vi ikke med at tælle vandfugle fra land, vi går også på vingerne for at få styr på de store fugleflokke, der opholder sig på fjorde og i havområder. Der er planlagt otte ruter med tællinger af vandfugle fra fly i løbet af januar, når vejret er til det, fortæller Stefan Pihl, der koordinerer de danske fugletællinger på vegne af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

DOF tæller med
Med hjælp fra erfarne feltornitologer fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og en række biologer vil han samle de mange fugletal og stykke dem sammen til et nationalt overblik over eksempelvis januars forekomst af grågæs, sangsvaner og pibeænder.

Senere vil de danske tal indgå i de globale bestandsopgørelser, som organisationen Wetlands International opdaterer med syv års mellemrum.

- Med hovedvægten lagt på den kommende weekend vil vi i løbet af januar dække alle områder, der huser vandfugle i Danmark. De største fjorde og de mindste enge vil blive tjekket for svaner, gæs, ænder og vadefugle. Den lune, grønne vinter giver udsigt til en stor geografisk spredning for mange af arterne, for fuglenes spisekamre er åbne overalt i landskabet. Hverken vadefugle eller svømmeænder har været tvunget til at forlade landet i stor stil på grund af frost og sne. Fuglene har hele vinteren været i stand til at finde føde, siger Stefan Pihl.

Derfor vil der efter alt at dømme være udsigt til ekstraordinært mange storspover, viber, svømmeænder og gæs i vinterlandet den kommende weekend. Isfri vande og bløde vadeflader og marker har indtil nu sikret fuglene føden.

Tal giver vigtig viden
Organisationen Wetlands International, der koordinerer den verdensomspændende indsats, som skal give et aktuelt overblik over bestandene af vandfugle, har siden 1964 stået bag de officielle opgørelser over verdens bestande af vandfugle.

Cirka 700 arter fra storke over hejrer til skarver, lommer, alkefugle, gæs og svaner er med i den globale overvågning.
Tallene over fuglebestandene bliver blandt andet brugt af naturmyndigheder og det politiske system, når der skal træffes beslutninger, der berører naturområder. For eksempel er det tallene fra Wetlands International, der danner grundlag for udpegningen af de såkaldte Ramsar-områder, altså vådområder der er af særlig betydning for vandfugle, hvorfor de kræver ekstra opmærksomhed.

Hvis 1 procent af en fuglebestand - for eksempel sangsvaner i Danmark - opholder sig i et område, er det værdigt til at blive udpeget som Ramsar-område. Da bliver lokaliteten vurderet til at være af vital betydning for den pågældende art.

Tallene for Danmarks vandfugle vil blive registreret på hjemmesiden:
www.fugledata.dk

Yderligere oplysninger
Institut for Bioscience
Aarhus Universitet
Stefan Pihl
Tlf. 87 15 88 48
Mobil. 30 32 76 30

Dansk Ornitologisk Forening, (DOF)
Tlf. 33 28 38 00