Sortanden spreder sig i de danske farvande

mandag 18. november 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Arktiske sortænder på vinterophold i Danmark har ændret vaner. Tidligere lå fuglene koncentreret i færre, men kæmpemæssige flokke i få områder. I dag kan man opleve de 600.000 overvintrende dykænder i store dele af det danske søterritorium. Det viser tællinger af vandfugle fra specialfly. En årsag kan være flere amerikanske muslinger i Danmark.
Jan Skriver
Tag ud på odder og fremspringende højdepunkter på de danske kyster og spejd i kikkert over havet. For eksempel på Fyns Hoved, ved Asnæs, Fornæs eller Helgenæs.

Da vil der være en god chance for at få flokke af sortænder i syne, for den arktiske dykand opholder sig på flere og flere lokaliteter i de indre danske farvande og langs vestkysten af Jylland.

Det har tællinger af vandfugle fra specialfly afsløret de senere år.

- Der er sket en omfordeling i retning af en større spredning af de cirka 600.000 sortænder, der opholder sig i de danske farvande fra november til langt ud på foråret, siger biologen Ib Krag Petersen, der på vegne af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet sammen med Rasmus Due Nielsen leder de nationale tællinger af fugle på fjorde og langt til havs.

- Tidligere var Aalborg Bugt og farvandet syd for Læsø sammen med Sejerø Bugten og den vestlige del af Østersøen de absolutte kerneområder for de sorte dykænder. Men nu om dage fordeler sortænderne sig i langt højere grad, så der også opholder sig tusindtallige flokke i Aarhus Bugt, ud for Nordfyn og Nordsjælland og omkring Samsø, Langeland, Als, Ærø og østpå til Præstø Fjord. Ja, det er faktisk blevet sådan, at man fra de fleste danske odder og næs, der peger ud mod de indre farvande vil kunne få sortænder i kikkerten om vinteren. Det kunne man ikke for få årtier siden, da ænderne generelt lå meget længere ude på havet i færre koncentrerede flokke, siger Ib Krag Petersen.

Særligt på havet omkring Horns Rev ud for Blåvands Huk og langs kysten af Rømø og Fanø er der blevet flere og større flokke af sortænder de senere år.

Musling fra USA en årsag i Jylland
Sandsynligvis hænger det sammen med en større udbredelse af den amerikanske knivmusling, som har etableret sig i den danske natur.

- Vi ved, at knivmuslingen de senere årtier har bredt sig voldsomt langs kysten af Jylland, og det er nærliggende at kæde denne muslings forekomst sammen med det stigende antal sortænder, der fordeler sig langs Vestkysten. Knivmuslinger indeholder meget kød og er god føde for sortænderne, som kan æde knivmuslinger, der er 8-9 centimeter lange, siger biologen.

Fælder på hav fri for skibe
Mens en stor del af de overvintrende sortænder har ændret vaner og suppleret deres klassiske danske fourageringsområder med nye spisekamre, så er de fældende dykænder langt mere konservative.

Fra slutningen af juli til omkring september opholder titusinder af sortænder sig i Danmark for at fælde deres svingfjer og skifte til nye.

- I en cirka tre uger lang periode er de fældende dykænder ude af stand til at flyve, hvilket selvsagt gør dem meget sårbare overfor forstyrrelser. Så de er i udpræget grad knyttet til det lavvandede område syd for Læsø i Kattegat, hvor der stort set ikke er skibstrafik eller forstyrrelser fra fiskere i mindre fartøjer. Derfor er sortanden yderst konservativ med valget af sine fældepladser i de danske farvande, mens den er langt mere opsøgende, når det handler om at finde nye områder, der er rige på havbundens muslinger, som dykænderne er afhængige af, siger Ib Krag Petersen.

Danmark vigtig for sortænder
De sortænder, der opholder sig i Danmark, yngler primært i tundraområder i Rusland og østpå i Sibirien. Også fugle fra artens vestlige bastion, Island, opholder sig i mindre antal i danske farvande om vinteren.

De danske farvande er af international betydning for de arktiske dykænder, hvis overvintringsområder strækker sig fra havet ud for det sydlige Norge og det nordlige Skotland og sydpå til Den engelske Kanal og langs Vesteuropas kyster.

En mindre del af sortænderne trækker så langt sydpå som til havet ud for Mauretanien i Vestafrika for at overvintre.

Yderligere oplysninger

Ib Krag Petersen, biolog
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Tlf. 87 15 88 56 – 24 21 16 14.

Dansk Ornitologisk Forening
Tlf. 33 28 38 00