Turistkørsel tæt på Skallingens terner

torsdag 23. juni 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Skov- og Naturstyrelsen har sendt et udkast i høring, der kan give mulighed for, at turister pr. traktor kan køre langs stranden på Skallingen syd for Danmarks vestligste punkt Blåvands Huk, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
En beskeden udgave af Sandormen på Grenen ved Skagen er måske på vej i det vestjyske med Skallingens kyststrækning som sandet udflugtsmål.
Blåvand/Ho Handels- og Erhvervsforening har søgt Oxbøl Statsskovdistrikt under Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til at transportere turister de cirka 10 kilometer fra p-pladsen ved Hvidbjerg Strand til Skalling Ende og tilbage igen.

Nu har skovdistriktet sendt udkastet til høring.
Forslaget indebærer en rute, der går tæt på en koloni af sjældne dværgterner, der hører til blandt Danmarks mest truede fuglearter. 5-25 par dværgterner har deres rede i området. Desuden yngler store præstekraver og strandskader nær den planlagte turistrute.

- Vi vurderer, at kørselen ikke vil medføre forstyrrelser, der har væsentlige konsekvenser for dværgternerne eller de andre arter af fugle, som yngler tæt på stranden, hvis den række af betingelser, vi har stillet, bliver opfyldt.

Transporten må kun finde sted i perioden mellem 15. juli og 16. september og højst to gange om ugen. Desuden vil føreren af turisttraktoren blive pålagt at informere passagererne om fuglelivet, siger Henrik Lykke Sørensen, der er skovfoged i Oxbøl Statsskovdistrikt.

- Traktorkørselen, der kun må ske i timerne omkring lavvande, vil give en gruppe gæster, der ikke selv er i stand til at gå turen, en mulighed for at opleve kystlandskabet og sælerne ved Skalling Ende.

- Kørselen med turister vil efter vores udkast komme til at foregå i sikker afstand fra det område, hvor dværgternerne yngler, og den kan sammenlignes med vores administration af den kørsel, der foregår til fugleøen Langli i Ho Bugt, som er en langt vigtigere ynglelokalitet end Skallingens vestlige strand, siger Henrik Lykke Sørensen.

- Vi vurderer, at turistkørslen med traktor vil forstyrre mindre end gående færdsel. Hvis vores udkast ender med at blive en tilladelse, vil den gælde for 2005, men tilladelsen vil kunne inddrages, hvis Skov- og Naturstyrelsen skønner det nødvendigt, siger skovfogeden.

Skallingen er et såkaldt Natura 2000-område omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og udlagt som EU-habitatområde. Desuden er det et Ramsar-område, altså et vådområde som Danmark har forpligtet sig internationalt til at passe på.
Motorkørsel på stranden fra et stykke syd for Oksby til Skalling Ende er forbudt ifølge bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet. Men Skov- og Naturstyrelsen kan dispensere fra kørselsforbudet, når særlige forhold taler for det.

DOF's høringssvar:

Til Skov- og Naturstyrelsen

Tak for muligheden for at kommentere sagen om turistkørsel til Skalling Ende.

DOF finder det afgørende at der tages udstrakt hensyn til de ynglende og rastende fugle på Skallingen da det er et internationalt fuglebeskyttelsesområde.

Dværgternerne yngler de fleste år i betydeligt antal i koloni(er) på stranden langs Skallingen, og ternerne bør beskyttes strengt da de er på fugledirektivets bilag 1. Desuden yngler her mange præstekraver.

Foreningen er derfor tilfreds med at det er Skov- og Naturstyrelsens indstilling at der ikke skal ske øget færdsel langs Skallingens vestre strandbred i yngletiden, men da dværgternerne visse år lægger om og derfor yngler meget sent, bør yngletiden regnes indtil minimum 31. juli.

Observatørerne på Langli har tidligere i årsrapporterne gjort opmærksom på at turistfærdsel på Langli i slutningen af juli giver ynglefuglene problemer. Derfor bør den offentlige adgang på Langli i slutningen af juli revurderes ved først kommende lejlighed.

Med hensyn til øget færdsel og traktorkørsel på Skallingen i august og september er vi mere i tvivl. Kan den øgede færdsel fra Blåvand til Skalling Ende evt. medføre øget forstyrrelse af rastende fugle? Det er vi ikke klar over, og det bør vurderes nærmere i forbindelse med en konsekvensvurdering, og bør under alle omstændigheder overvåges og evalueres efter en forsøgssæson.