Nu flere end 50 par ynglende havørne i Danmark

tirsdag 17. september 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmark har nu over 50 par ynglende havørne. Det er det højeste antal, siden havørnen blev ynglefugl i Danmark igen. Djursland og Vestjylland har fået nye ynglepar af havørne. Men der er plads til flere, for Danmark er et perfekt land for havørnen, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
Det går rigtigt godt for bestanden af den danske havørn. I år har flest par ynglet i Danmark, siden havørnen igen fik danske unger på vingerne i 1996.

- 6 af de 51 ynglepar har hver især fået hele 3 unger ud at flyve. Det er usædvanligt. I det hele taget har ynglesuccesen blandt danske havørne i en årrække vist sig at være højere, end det for eksempel er tilfældet hos svenske og tyske artsfæller. I alt er der i Danmark fløjet 401 unge havørne fra rederne siden 1996, siger Lennart Pedersen, der er leder af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening, (DOF).

Havørn finder nye områder
Havørnen er ikke længere nødvendigvis en ynglefugl, der stort set udelukkende er knyttet til frodige egne mod øst og sydøst i Danmark.

Rovfuglen, der på grund af sine brede, firkantede vinger kaldes ”den flyvende dør”, har også åbnet døren på klem til en kolonisering af den magre vestjyske geografi.

Helt ude mod vest i Danmark, i klitplantagerne syd for den genskabte Filsø, har et par havørne ynglet og fået en unge på vingerne.

I år har et par ynglet med held på Djursland og fået to unger ud af flyve. Ligesom det midtjyske landskab med sine mange søer spås at kunne tiltrække flere havørne, ventes også Djursland og fjordlandskaberne længere nordpå ved Randers og Mariager Fjord i fremtiden at kunne friste og fastholde etablerede ørnepar.

- Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvor i Danmark, havørnene kan bygge rede. Ved de vestjyske fjorde, i Thy og i Vejlerne vil der sandsynligvis etablere sig nye ørnepar de kommende år. Også Nordjylland og Midtjylland vil kunne huse flere havørne. Og der vil ganske givet blive fundet flere par på Sjælland og Fyn. I gamle dage gik der rygter om, at der ynglede havørne på Tipperne i Ringkøbing Fjord, men ingen troede rigtigt på det, for ørnene kunne ikke slå sig ned som ynglefugle så langt mod vest i det åbne landskab, troede man. I dag ved vi, at det godt kan lade sig gøre, siger Lennart Pedersen.

Plads til flere havørne
Han er sikker på, at der plads til flere havørne i Danmark.

- Det er ikke urealistisk at tro på 100-150 par havørne i det danske landskab med sine søer, fjorde og mere end 7.000 kilometer lange kystlinie. Føderigdommen i Danmark er meget stor set fra en havørns synsvinkel. Det er frugtbarheden blandt de danske ørne i 2013 et godt bevis på, oplyser Lennart Pedersen.

Generelt er havørnens indvandring mod nord op gennem Jylland gået mere trægt, end det var forudset, da arten vendte tilbage for knap to årtier siden efter at have været udryddet som dansk ynglefugl i rundt regnet 100 år.

Et havørnepar vil tilsyneladende kunne etablere sig, bare der året igennem er større fuglemængder som fødekilder i et vådområde. Naturligvis under forudsætning af, at der er et uforstyrret redested med ro til familielivet.

Danmark perfekt til havørne
Det har vist sig, at faste territorier, hvor de gamle ørne kender hver en afkrog af landskabet og alle mulighederne for at finde føde, er afgørende faktorer i relation til en høj frugtbarhed.

Når et territorium har været besat i en halv snes år, kan ørnene få op imod to unger ud at flyve pr. ynglesæson. Og i særlige tilfælde altså få hele tre unger

- En høj frugtbarhed hos en hunørn kan godt være genetisk betinget, men det er naturligvis afgørende for ungernes overlevelse, at der er masser af føde i terrænet. Og vi må konkludere, at Danmark er et perfekt havørneland, hvor der er rigeligt med føde til endnu flere ynglepar af Nordeuropas største rovfugl, siger Lennart Pedersen.

Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn, der samler data og stykker ny viden sammen om Danmarks havørne, har registreret, at ynglesuccesen hos de danske havørne foreløbig kulminerede i 2006, da yngleparrene i gennemsnit fik 1,8 unge på vingerne.

Yderligere oplysninger

Lennart Pedersen, leder af DOF’s Projekt Ørn.
Tlf. 40 15 66 20

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00