Fokus på hvidbrystet præstekrave

tirsdag 18. juni 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den hvidbrystede præstekrave er i tilbagegang i hele Europa, hovedsageligt på grund af den øgede menneskelige forstyrrelse på strandområderne, hvor arten yngler. Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Fokuseret Fugleforvaltning har sat fokus på den hvidbrystede præstekrave i håb om at forbedre beskyttelsen af den trængte ynglebestand.
Tina Møller
Den hvidbrystede præstekrave har det svært herhjemme. Tidligere ynglede fuglen på de fleste danske kyststrækninger, men i dag er arten begrænset til spredte kolonier på nogle få øer i Vadehavet.

Arten foretrækker store, åbne og uforstyrrede sandflader eller saltenge med meget kort vegetation. Men på grund af badeturismen er sådanne lokaliteter sjældne herhjemme, og der findes i dag stort set kun ynglende hvidbrystede præstekraver i indhegnede områder med adgangsforbud på Fanø samt på egnede lokaliteter på Rømø meget nær menneskelige strandaktiviteter.

Præstekraverne placerer rederne forholdsvist tæt i noget, der kan minde om kolonier. Det betyder, at arten er udsat for prædation af fx ræve på de få lokaliteter, hvor den yngler. Andre trusler for arten i yngleperioden er springflod og dårlige somre med meget nedbør.

Vores viden om den hvidbrystede præstekrave er relativt begrænset, når det kommer til, hvor mange unger den får, hvor mange af ungerne der overlever, og hvordan den spreder sig fra et yngleområde til et andet. Der er dog noget, der tyder på, at en del reder opgives i de områder, der er tæt på menneskelig forstyrrelse.

I DOF’s Projekt Fokuseret Fugleforvaltning har man siden sidste år sat fokus på otte truede og sjældne ynglefuglearter i Danmark i håb om at forbedre beskyttelsen af bestandene. En af de arter er den hvidbrystede præstekrave.

I projektet sørger man først og fremmest for at analysere forstyrrelsens effekt ved at undersøge den hvidbrystede præstekraves yngleområder hhv. tæt på og langt fra mennesker på Rømø og Fanø. Projektet vil også analysere fuglenes overlevelse og spredning ved hjælp af farveringmærkning.

Alle arter i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning overvåges, så man kan holde øje med, hvor store bestandene er. Det gælder også for den hvidbrystede præstekrave. Overvågningen varetages af en gruppe frivillige, trænede ornitologer, og resultaterne tastes ind i DOF’s database over alle fugleobservationer i Danmark, DOFbasen.

Indtastningerne bruges i DOF’s analyser, der skal ende ud i en samlet forvaltningsplan for den hvidbrystede præstekrave. Hvert år udgives desuden en detaljeres rapport over bestandstørrelsen. I 2012 var bestanden af hvidbrystet præstekrave på 56 par.

Hvis du vil vide mere om den lille vadefugl med den hvide, sorte og brune fjerdragt, kan du som led i projektet komme med på en guidet tur på Rømø mandag den 24. juni. Turen starter kl. 17.30 ved indkørslen til Lakolk strand og varer et par timer.

Turen ledes af Vicky Knudsen, der er biolog og i øjeblikket laver feltarbejde med fokus på netop hvidbrystet præstekrave, og Jørn Dyhrberg Larsen, der er projektleder for Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. På turen vil Vicky og Jørn fortælle om præstekravernes levevilkår på Rømø og om DOF’s tiltag for at beskytte den trængte bestand.

For yderligere oplysninger om hvidbrystet præstekrave eller Projekt Fokuseret Fugleforvaltning kontakt projektleder Jørn Dyhrberg Larsen, tlf. 33 28 38 24.

For oplysninger om turen på Rømø kontakt turleder Vicky Knudsen på tlf. 60 29 69 86.