Danmarks største ternekoloni truet af turisme

mandag 6. juni 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Nordjyllands Statsskovdistrikt ønsker at bygge overnatningspladser for op imod 28 personer, der skal kunne bo blot 100 meter fra Nordeuropas største koloni af splitterner. Dansk Ornitologisk Forening kalder forslaget en trussel mod Hirsholmenes unikke ternekoloni
Jan Skriver
- Forslaget er naturmæssigt uansvarligt. Det er tankevækkende og kritisabelt, at en af Miljøministeriets egne afdelinger, Nordjyllands Statsskovdistrikt under Skov- og Naturstyrelsen, har ansøgt om byggetilladelse i et af vores fornemste fuglereservater. Det vil sige, at den myndighed der skal sørge for, at fredningsbestemmelserne i reservatet bliver overholdt, nu selv vil slække på færdselsreglerne. Siden miljøets ministerium i sensommeren 2002 overtog reservatet Hirsholmene efter Forsvarsministeriet er presset på øernes sårbare kolonier af kystfugle ironisk nok øget.
Sådan siger Christian Hjorth, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han frygter, at de godt 1.300 par splitterner, som i år yngler på Hirsholmene vil forsvinde, hvis de bliver forstyrret i døgndrift i deres yngletid.

Den risiko er opstået, fordi Nordjyllands Statsskovdistrikt har ansøgt om at etablere shelters - primitive overnatningspladser - for op imod 28 personer på den beboede ø Hirsholm.
Skovdistriktet ønsker dog kun at tillade "mindre grupper at benytte shelteret i fuglenes yngletid", som der står i byggeansøgningen til Frederikshavn Kommune.

- Det er forkert at åbne mulighed for selv små grupper overnattende helt tæt på den unikke koloni af splitterner. De foreslåede overnatningspladser repræsenterer et hasardspil med den beskyttelse, som ternerne har i dag. Den 90 kvadratmeter store bygning med plads til 28 overnattende er planlagt til at blive opført bare 100 meter fra splitternernes koloni og klos op ad flere tusinde par hættemåger, siger Christian Hjorth.

DOF-formanden frygter, at ternerne med turisme i døgndrift risikerer at blive jaget væk fra deres reder utallige gange i løbet af døgnet, så de vil miste deres æg og unger.

- I Danmark yngler højst 5.000 par splitterner med Hirsholmene som den absolut vigtigste lokalitet. Arten er i Europa en sårbar ynglefugl, som vi internationalt har forpligtet os til at passe særligt på, siger han.

- De fredede Hirsholmene er udlagt som såkaldt Natura 2000-område. De er internationalt beskyttet i kraft af EU-habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Kolonien af splitterner, der visse år tæller godt 2.000 par, er en af verdens nordligste og selve grundstammen for hele Kattegats bestand af splitterner, siger Christian Hjorth, der vil henvende sig til Hans Henrik Christensen, direktør i Skov- og Naturstyrelsen, med den aktuelle sag.

Historien om de planlagte shelters begynder officielt med et brev 4. april 2005. Da sender Nordjyllands Statsskovdistrikt en ansøgning til Frederikshavn Kommune om tilladelse til at bygge overnatningspladser for op imod 28 personer på Hirsholmene, der regionplanmæssigt er landzone.
Skov- og Naturstyrelsens regionale skovdistrikt noterer i sit brev til kommunens tekniske forvaltning, at øerne og søterritoriet er fredet og beskyttet af EU. Desuden er det udlagt som såkaldt Ramsar-område, altså et område som Danmark har skrevet under på at ville beskytte af hensyn til sjældne og sårbare kystfugle.

Efter planloven har Frederikshavn Kommune indhentet en udtalelse fra Nordjyllands Amt. Og amtet vender tommelfingrene ned ad for projektet.
Amtet finder, at opførelsen af shelteret strider mod både de landskabelige hensyn og naturbeskyttelsesloven.

I øjeblikket er sagen til behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

Hirsholm har kun 6 fastboende, mens der er et dusin fritidshuse på øen, som også besøges af lystsejlere og endagsturister, der i reglen kun gæster øen i få timer ad gangen.

Læs mere om splitternen her.

Læs mere om Hirsholmene.