Fokus på stor skallesluger

mandag 7. januar 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Lige nu er der rigtig gode muligheder for at opleve stor skallesluger i Danmark. Arten er nemlig en almindelig vintergæst her i landet, og hvert år overvintrer omkring 20.000 fugle i vores farvande. Store flokke af stor skallesluger samles i fjorde og havne, hvor det er nemt at få et glimt af fuglen. Søndag den 13. januar kan du komme med tre ildsjæle fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på en offentlig tur, der sætter fokus på den smukke vintergæst.
Stor skallesluger er en almindelig vintergæst i Danmark, og særligt Limfjorden, Roskilde Fjord og Isefjorden er gode steder at opleve fuglen, der dog også holder til i havne. Stor skallesluger er ikke specielt sky, så på de rette lokaliteter kan man observere den på ret nært hold.

Selvom det om vinteren er nemt at få et glimt at stor skallesluger, er arten sjælden som ynglefugl her i landet. Ynglefuglene slår sig især ned i den sydlige del af Danmark, specielt i kystskove i Storstrøm-området, hvor omkring 80 procent af den danske bestand yngler.

Stor skallesluger yngler naturligt i huller og hulrum i træer, men da døde træer i dag fjernes meget hurtigt, som følge af en mere effektiv skovbrugspraksis, er der opstået mangel på naturlige redepladser. Derfor har lokale ildsjæle siden 1980’erne opsat redekasser i de primære yngleområder for arten. Det har resulteret i, at omkring to tredjedele af den danske bestand nu yngler i kasser.

I 2011 påbegyndte DOF Projekt Fokuseret Fugleforvaltning støttet af Villum Fonden. Projektet har til formål at beskytte og ultimativt øge ynglebestanden af otte udvalgte arter, heriblandt stor skallesluger. I projektet vil man forsøge at finde svar på en række spørgsmål, blandt andet; hvor er det bedst at opsætte nye kasser til stor skallesluger, hvor højt skal kasserne sidde og hvor langt skal der være mellem kasserne?

Målet er at opsætte i alt 50 nye redekasser til stor skallesluger. En del af kasserne skal opsættes udenfor de primære yngleområder for at hjælpe arten med at brede sig. Erfaringer peger på, at arten foretrækker kasser, der er ophængt nogenlunde i skjul for eksempel under en stor gren.

Søndag den 13. januar kan alle interesserede komme med tre af DOF’s ildsjæle på en offentlig tur med fokus på stor skallesluger. Turen starter kl. 10 ved Hesnæs Havn på Falster og går langs kysten ved Korselitse Østerskov, hvor man med stor sandsynlighed kan se stor skallesluger. De tre turledere, artsansvarlig caretaker for stor skallesluger Jan Blichert-Hansen, Benny Steinmejer og Finn Jensen, vil desuden medbringe nogle redekasser til stor skallesluger og fortælle om indsatsen for arten. Hvis skoven er lukket af pga. jagt, vil turen i stedet gå sydpå mod Pumlenakke.

2012 blev et år med fremgang for stor skallesluger, og det samlede antal ynglepar vurderes nu at være 70-80. Særligt på Bornholm og ved Sønderborg, hvor der er opsat mange nye redekasser, har der været succes. De frivillige DOF-medlemmers indsats med at opsætte nye kasser ser altså ud til at give pote.