EU-plan skal stoppe bifangster af vandfugle

fredag 23. november 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
EU har vedtaget en plan, som skal forhindre at millioner af vandfuglefugle lider druknedøden i fiskegarn og på langliner.
Michael Aagaard
Efter en 12 år lang kamp har EU vedtaget en plan, som skal sætte en stopper for, at vandfugle som dykænder, stor skallesluger, alkefugle, lommer, lappedykkere og skarver dør, når de fanges i fiskernes udstyr. BirdLife International som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er partner i har siden 2001 kæmpet for planen.

- Vi er meget glade for, at der endelig er kommet en plan, der pålægger medlemslandene at minimere antallet af fugle, som drukner i fiskernes udstyr. I DOF er vi navnlig glade for at planen omfatter nedgarn (gældenet), der især fanger mange fugle i de danske farvande, siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

To millioner døde fugle

Siden planen første gang blev foreslået, er minimum to millioner vandfugle døde i fiskernes udstyr i havene omkring EU. Hertil skal lægges de mange fugle, som dør som følge af EU-skibes fiskeri uden for europæiske farvande. I de sydlige oceaner regnes bifangster som hovedårsagen til, at 17 af 22 arter af albatros i dag er truet af udryddelse.

Tættere på Danmark regner BirdLife med, at der hvert år dræbes over 100.000 vandfugle i fiskernes garn alene i Østersøen og den østlige del af Nordsøen. Det strider mod EU's fugledirektiv, som blandt andet skal beskytte Europas vandfugle.

EU-planen sigter efter at minimere bifangsterne af vandfugle både inden for og uden for EU's havområder. Det skal ske ved blandt andet at få fiskerne til at indføre afværgeforanstaltninger, så fuglene ikke kan komme i kontakt med fiskeudstyret. Derudover skal der forskes i bifangstproblemerne, og fiskerne skal gøres opmærksom på problemet og uddannes i at undgå at få vandfuglene som bifangster. Planen bygger på erfaringer fra andre dele af verden, hvor relativt simple metoder har sat en stopper for at vandfugle drukner i fiskernes garn. I Sverige er der nyligt indført skærpede regler for brug af nedgarn langs kysterne, hvor mange fugle bifanges.

- Vi håber, at fødevareministeren vil effektuere planen, så vi får bindende lovgivning på området, som kræver at fiskerne skal bruge afværgeforanstaltninger, så fuglene ikke fanges, og at der bliver skal indsamles mere data om bifangsten af vandfugle. Ikke mindst det omfattende fritidsfiskeri med nedgarn i de lavvandede danske havområder er årsag til mange bifangster af fugle. Vi står selvfølgelig klar til at samarbejde med både fødevareministeren og fiskerne, så vi kan få planen ført ud i livet, siger Knud Flensted.

Det bliver primært op til de enkelte medlemslande at indføre foranstaltninger, som sikrer vandfuglene i både de nationale vande og i internationalt farvand, men det vil også blive nødvendigt at indarbejde principperne i EU’s fælles fiskeripolitik.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, DOF.
Tlf. 33 28 38 33 (direkte) – mobil: 21 24 22 75.