Vindmøller truer ynglende glenter og flokke af trækfugle

torsdag 30. august 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Planer om en vindmøllepark i et område, der er indflyvning for titusinder af trækfugle på vej nordpå over Skagenhalvøen, får Dansk Ornitologisk Forening (DOF) til at protestere til Frederikshavn Kommune. Også planlagte 131 meter høje vindmøller i sjældne røde glenters yngleterræn kalder på kritik
Jan Skriver
Den ultimativt mest uheldige opstilling af vindmøller i Danmark.
Sådan kalder Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Frederikshavn Kommunes planer om at placere en vindmøllepark i den drænede Gårdbo Sø, der ligger i terrænet umiddelbart syd for Skagen Odde.
Her ved foden af Odden stimler titusinder af trækfugle hvert forår sammen og flyver i større eller mindre flokke mod nord med Skagenhalvøen som ledelinie, inden de trækker ud over havet for at nå deres skandinaviske ynglepladser.
- En vindmøllepark ved Gårdbo Sø kan sammenlignes med en række spærreballoner sat op for uønsket flytrafik. De turbulente vinde, der opstår omkring møllerne, kan ikke undgå at medføre kollisioner med fuglene. Vi frygter, at vindmøller i særlig grad kan blive en trussel for rovfugle og andre store vingefang, der netop er tilpasset termiske opvinde over land, hvorfor fuglene traditionelt bliver koncentreret i et område som den planlagte vindmøllepark, siger Thorkild Lund, der er formand for DOF-Nordjylland.

Det er ekstra uheldigt med en vindmøllepark i Gårdbo Sø, fordi området er en potentiel lokalitet for naturgenopretning, påpeger DOF.
Gårdbo Sø blev helt tørlagt og opdyrket i 1880-82. I sin storhedstid var søen en af de største og mest fuglerige søer i den nordlige del af Jylland.

Ikke alene er skarer af trækfugle truet af vindmølleplaner i den nordligste del af Danmark.
Også den sjældne røde glente, der er en rødlistet fugleart i EU, risikerer at få ringere livsbetingelser, hvis Frederikshavn Kommune fører sine planer om fem 131 meter høje vindmøller ved Øksenhede nær Sæby ud i livet i Vindmølleprojekt Tamholt.

I den østlige del af Vendsyssel yngler mindst 11 par røde glenter, hvilket er cirka 10 procent af Danmarks ynglebestand af denne globalt set truede art, som i området syd for Skagenhalvøen har sit måske nordligste leveområde i verden.
- Jeg har fulgt de røde glenter i Vendsyssel siden 1991, da rovfuglen igen slog sig ned i landsdelen. Og jeg kan se, at de har meget svært ved at leve sikkert sammen med vindmøller, der nærmest suger glenterne til sig, hvis rovfuglene flyver for tæt på, siger Jan Tøttrup Nielsen, der er en af Dansk Ornitologisk Forenings eksperter i rovfugle.

Tøttrup Nielsen har de senere år i Vendsyssel fundet 4 røde glenter, der var dræbt af roterende møllevinger. To af dem lå under de møller, der i dag står i terrænet ved Gårdbo Sø. Og netop ved Øksenhede, hvor Frederikshavn Kommune har planer om at placere en håndfuld kæmpemøller, er der faste tilholdssteder og fourageringsomåder for røde glenter. Også stor hornugle lever fast i området.
- I DOF går vi så afgjort ind for vindkraft, men vi må protestere, når der er planer om at placere kæmpemøller i meget fuglerige og værdifulde naturområder. Det er uforståeligt, at man vælger terræner med mange fugle, når man tænker på, at mere end halvdelen af Danmarks areal består af intensivt dyrket landbrugsland, som er rene ørkener for fugle- og dyreliv. Her burde vindmøllerne høre til og ikke i konfliktområder med sjældne ynglefugle og trækkende fugleflokke, siger Jan Tøttrup Nielsen.

Torsdag aften 30. august kalder en gruppe af lokale borgere, der er modstandere af vindmøllerne ved Øksenhede, til informationsmøde i kulturhuset i Sæby.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening.
Tlf. 33 28 38 00.

Thorkild Lund, formand DOF-Nordjylland.
Tlf. 98 58 77 54 – 22 22 97 79

Jan Tøttrup Nielsen, rovfugleekspert.
Tlf. 60 92 45 38.