Rekordår for Danmarks ynglende vandrefalke

onsdag 27. juni 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dusinet er ved at være fuldt i den danske natur for verdens hurtigste rovfugl. 10-12 par vandrefalke yngler denne sommer, og der er udsigt til flere ynglepar i redekasser de kommende år, oplyser DOF.
Jan Skriver
Rundt regnet 10 og måske 12 par vandrefalke yngler i år i den danske natur, og det er rekord for arten i nyere tid.

- Efter flere år med omkring en håndfuld ynglepar oplever vi i år måske det store skridt fremad for den danske bestand af vandrefalke. Det er set andre steder i verden, at arten pludselig eksploderer i antal efter en årrække med få par, efter at rovfuglen er genindvandret. Der er næppe tvivl om, at Danmark de kommende år kan få væsentligt flere ynglepar af vandrefalke, bare der er redemuligheder nok primært i form af specielt designede redekasser, siger ornitologen og falkeeksperten Niels Peter Andreasen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) følger udviklingen i vandrefalkenes danske bestand.

Tre par vandrefalke yngler på Møns Klint, og de to af parrene får henholdsvis tre og to unger ud at flyve. mens et af klintens ynglepar ikke får noget ud af ynglesæsonen 2012.

Også Bornholm huser tre par, og her er der ligeledes udsigt til en håndfuld levedygtige unger.

Falkeparret på Stevns Klint har fået to unger, mens parret på Mønbroen ikke får noget ud af sæsonen. Her blev redekassen spærret af på grund af broarbejde, og den blev åbent så sent på sæsonen, at falkene formentlig ikke kunne nå at lægge æg, oplyser Niels Peter Andreasen.

I hovedlandet er vandrefalkeparret på Skærbækværket ved Kolding observeret under omstændigheder, så det tæller som et ynglepar.
I København er et vandrefalkepar set parre sig ved den redekasse, der er sat op på taget af Radisson Blu Scandinavia Hotel, men det er endnu kun blevet ved det.

Et nyt par vandrefalke er fundet i Limfjordsområdet, men her bliver lokaliteten holdt hemmelig af hensyn til fuglene. Måske er der ligefrem to ynglepar ved Limfjorden.

Også Vadehavet melder om et vandrefalkepar, der er iagttaget under omstændigheder, der tyder på, at parret er ved at etablere sig som ynglefugle.

- Den danske naturs stejle og mest falkevenlige lokaliteter som Møns Klint, Stevns Klint og Slotslyngen ved Hammeren på Bornholm er formentlig nu fuldt optaget som de absolutte kernelokaliteter her i landet. Øget fremgang for falkene skal primært ske i kraft af flere redekasser jævnt fordelt over Danmark. På Møn og Sydsjælland er der allerede sat en håndfuld redekasser op til vandrefalke. Landet over er der en lang række lokaliteter, der er relevante som hjemsteder for falkekasser, siger Niels Peter Andreasen.

Som et led i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, hvor DOF målrettet arbejder på at forbedre levevilkårene for en række fåtallige og udvalgte arter, står en håndfuld redekasser klar til at blive sat op.

DOF laver i den forbindelse en analyse, der skal udpege de bedst egnede falkelokaliteter til redekasserne, mens man i samme åndedrag undersøger eventuelt negative effekter på bestande af truede engfugle, hvis der kommer ynglende vandrefalke i nabolaget.

I Nordtyskland er der kasserugende vandrefalke helt op til den dansk-tyske grænse, og i Jylland er der sat kasser op i Esbjerg, på Enstedværket i Åbenrå, på Skærbækværket ved Kolding, der altså nu har givet bonus i skikkelse af et ynglepar, og i Aalborg.

Særligt på baggrund af vandrefalkens kraftige fremgang i Nordtyskland og det sydlige Sverige, hvor der yngler op imod en snes par vandrefalke, er der udsigt til endnu flere ynglepar i Danmark.

- Jeg tror, at Danmark omkring år 2025 kan huse en bestand på måske 20-30 par ynglende vandrefalke, især fordi falkene meget gerne yngler i opsatte redekasser, helst i en højde over 80 meter. Men også fordi de kan etablere sig, hvis der er egnede redehylder på bygninger og broer. I enkelte tilfælde kan de slå sig ned i træer med reder, der tidligere har været brugt af andre fuglearter. Bare der er fred og ro, når vandrefalken etablerer sig, og masser af føde i form af fugle i passende størrelse lige i nabolaget, kan arten trives. For eksempel har et par engang ynglet på jorden på Saltholm i Øresund. Og i den tyske del af Vadehavet er der flere jordrugende par på uforstyrrede småøer, siger Niels Peter Andreasen.

- Byer med havneområder er oplagte ynglesteder for vandrefalke, for der er i reglen store bestande af duer, kragefugle, måger og stære på havnene eller i nabolaget. Hvis man sætter en redekasse op til vandrefalke, skal man huske, at rovfuglene skal have en platform, hvor ungerne kan træne deres vinger, inden de flyver ud. Hvis der mangler en sikker platform i forbindelse med selve redekassen, risikerer falkeungerne at falde ned og omkomme, når de træner vingerne inden udflyvningen, siger Niels Peter Andreasen, der meget gerne vil informeres om eventuelle planer for opsætning af redekasser til vandrefalke på nye lokaliteter.

Yderligere oplysninger:

Niels Peter Andreasen,
Tlf. 55 81 85 18.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.