Udskriv

DOF ønsker, at etablering og bevarelse af natur indgår som et integreret formål i alle relevante bygge- og anlægsprojekter. Selvom de urbane arealers primære formål er beboelse, arbejde, rekreation og transport, kan hensyn til natur og biodiversitet integreres i mange projekter. Natur i byer, sommerhusområder og andre bebyggede områder skal i modsætning til landbrug og skovbrug ikke produktionsoptimeres, og med etablering og bevarelse af naturområder med hjemmehørende planter kan biodiversiteten i byer og bebyggede områder derfor tilgodeses uden at komme i konflikt med produktionsinteresser.

Gennem de sidste 100 år er den andel af det danske land, der er dækket af byer, industriområder og transportveje steget støt i takt med stigningen i befolkningstallet, og der ingen tegn på, at denne udvikling vender. Omkringliggende naturområder er forsvundet i samme takt, og det må forventes, at naturområder også fremover vil blive inddraget i urbaniseringen.

Traditionelt er natur og biodiversitet ikke blevet tænkt ind i bygge- og anlægsprojekter. Tilmed er mange bynære grønne områder oftest beplantet med eksotiske plantearter, der ikke i væsentlig grad bidrager til biodiversiteten eller tilbyder leversteder til oprindelige dyr.

DOF arbejder for:

  1. Der skal være beskrevne naturhensyn i alle kommunale og statslige bygge- og anlægsprojekter.
  2. Som et element i at styrke autenticiteten i den danske natur bør grønne områder i byen bestå af hjemmehørende arter.
  3. Alle skrænter, grøfter og rabatter langs veje og anlæg skal holdes i en tilstand, som afspejler de omliggende naturgivne kår. Som udgangspunkt anvendes den eksisterende råjord, og udsåning sker med frø af lokalt forekommende og hjemmehørende plantearter. Slåningen af grøfter og rabatter, bør tage videst mulige hensyn til flora og fauna.
  4. Ældre parker i byer og bynære områder skal bevares og drives så naturnært, som parkens formål tillader. Parkers formål bør således i højere grad sigte på biodiversitet.
  5. Små levesteder for biodiversitet etableres i byrum, enten hvor disse nyetableres i nye bebyggelser, eller hvor de renoveres i eksisterende bebyggelser.
  6. Ved hjælp af strategisk byplanlægning skal der skabes sammenhængende natur, grønne byrum og grønne korridorer igennem byer og bebyggede områder.
  7. Der skal opbygges viden om naturintegration i byer og bebyggede områder, og denne viden skal formidles til befolkningen for at skabe en forståelse for vigtigheden af natur og biodiversitet i det urbane landskab.
  8. Viden om biodiversitet og økosystemers funktion skal inddrages i uddannelsen af arkitekter, landskabsarkitekter og gartnere, således at bynatur bliver et naturligt element i planlægning, design og vedligeholdelse af byrum og åbne områder mellem bebyggede områder.
  9. Klimatilpasningsprojekter som anlæg af regnvandsbassiner og nedsivningsområder i byområder etableres således, at de tilgodeser natur og biodiversitet.

Læs videre om Planlægning og forvaltning