Udskriv

På Sjælland, i det nordøstlige hjørne af Furesøen, vest for Holte

I Vaserne ses et meget stort antal forskellige fuglearter
Se Google-map med fugletårn m.v.  


Vaserne. Foto: Joy Klein 

Beskrivelse
Vaserne er navnet på et sumpet område på ca. 86ha der ligger nord for Store Kalv i Furesø. I 1999 blev 14ha af området overdraget til Fugleværnsfonden af Aage V. Jensens Fonde. Området er præget af rørskov, ellesump, vandfyldte tørvegrave, gammel løvskov og enge. Engen bliver afgræsset af kvæg og får for at tiltrække vadefugle. Ellesumpen har i mange år fået lov til at passe sig selv og er meget artsrig. På de gamle ellestubbe vokser mos os bregner og i selve sumpen lever mange smådyr, padder og snog. Flere stier går på kryds og tværs i området, og der findes en udstillingspavillon samt et fugletårn for enden af Engstien med udsigt over Store Kalv.

Fugle
Ynglefugle
I rørskoven findes bl.a. ynglende blishøne, grønbenet rørhøne, en del vandrikser og småfugle som skægmejse, rørsanger og rørspurv. Duehøg har rede i skoven. De fleste almindelige skovfugle yngler i krattet og i løvskoven samt nogle lidt mere usædvanlige arter som kernebider, kortået træløber og ravn. Området er kendt for sine hulrugende fuglearter som har rede i de mange hule elletræer, for eksempel stor flagspætte, rødstjert og spætmejse og - som noget særligt - den sjældne lille flagspætte. På den afgræssede eng yngler vibe og dobbeltbekkasin samt engpiber.

Træk- og rastefugle
Hvis man er heldig kan man om foråret eller i det tidlige efterår se fiskeørnen der fouragerer ude over Furesøen. Fra fugletårnet kan man især om vinteren se store flokke af ænder, især troldand, samt stor og lille skallesluger. Solsort, sjagger og vindrossel kan tit ses i oktober i større flokke i bærbuskene i Vaserne. Om vinteren ses flere småfuglearter i skoven, bl.a. gråsisken, grønsisken og kvækerfinke, og stor tornskade er en sporadisk vintergæst.

Adgang
Fra Holte S-togstation er der ca. 1km til Vasernes begyndelse. Desuden kører bus 334 fra Holte Station hhv Farum Station til Fyrrebakken ved Vasevej. I bunden af Fyrrebakken er der en mindre P-plads, eller man kan parkere i rabatten ved Turistvej.

I udstillingspavillonen finder man Fugleværnsfondens foldere om reservatet. 

Lille flagspætte. Foto: Axel Mortensen