Udskriv

Midtsjælland, syd for Sorø, nordvest for Næstved

Søerne og deres omgivelser er især vigtige som overvintringsområde for store koncentrationer af gæs og ænder, og er af international betydning for troldand, sædgås og sangsvane. Mange rovfugle overvintrer her, f.eks. havørn og kongeørn. 
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser, m.v.

Horhaven Foto Henrik Baark
Fugletur til Hørhaven. Foto: Henrik Baark


Beskrivelse
Midt i trekantsområdet Sorø - Slagelse - Næstved ligger et af Sjællands smukkeste landskaber Tystrup-Bavelse Søerne. De to søer ligger i en tunneldal dannet under sidste istid og er gennemstrømmet af Susåen. Tystrup Sø har en max. dybde på 23m og Bavelse Sø er 8,8m dyb. Søernes relativt store dybder med mange kildevæld på bunden betyder at vandet er længe om at fryse til om vinteren. De isfrie våger er til stor gavn for fuglelivet.

Flere steder langs bredderne er der fladvandsområder, og nogle steder er der rørskov. Næsten midt på de langstrakte søer findes Vinstrup Holme – små flade øer omringet af rørskov. Søerne er omringet af et bakket morænelandskab med landbrug og store skove (Kellerød Skov, Frederikskilde Skov, Suserup Skov, Næsbyholm Storskov og Borup Ris/Gunderslevholm Dyrehave). Tystrup Sø er adskilt fra den meget mindre Bavelse Sø af en tange, Rejnstrup Holme, der i nord er gennemskåret af en snævring, hvor kanoer passerer om sommeren med forstyrrelser for fuglene til følge.

Søerne er udpeget som naturreservat i 1960 og er tillige udnævnt som EF-fuglebeskyttelsesområde (F93).

Fugle
Ynglefugle
Skovene, engene og markerne omkring søerne tilbyder et varieret fugleliv hele året rundt. De mest almindelige småfugle yngler i skovene, der også huser ynglende rovfugle og ugler. Naturskoven Suserup Skov har mange hule træer, der er ideelle for ynglende spætter, spætmejse, huldue og broget fluesnapper.

Langs søernes bredder yngler lappedykkere, ænder og forskellige rørskovsfugle – deriblandt også rørhøg.

Flere vadefuglearter yngler, bl.a. strandskade og rødben.

Den rødryggede tornskade yngler i området ved Hørhaven i en biotop bestående af brombær, tjørn og slåen. Ved Tamosen yngler gråand, grågås og blishøne.

Den røde glente og ravn er i fremgang og har etableret sig i de store skove i området.

Træk- og rastefugle
Især om vinteren er der et rigt fugleliv ved søerne. Flere fugle ankommer fra Nordskandinavien for at raste her: lille skallesluger, stor skallesluger og sangsvane. Store flokke af ænder ankommer efterår og vinter: troldand dominerer i antal (op til 15.000) og der er ligeledes store flokke af gråand, mens hvinand, taffeland og krikand findes i mindre antal. Ved Tamosen ses gravand, skeand, pibeand og en sjælden gang atlingand.

Stor tornskade ses som vintergæst oftest i det åbne land siddende alene i toppen af en busk eller et lille træ.

Også gæs ankommer om vinteren. Sædgæs dominerer i antal. Af og til ses kortnæbbet gås, blisgås, canadagås og bramgås. Gæssene flyver til og fra overnatning på søerne især ved Bavelse eller græsser på markerne ved Gunderslevholm. Grågæs ses hele året i området.

I skovene findes der efterår og vinter småfugle som mejser, finker, spætter, træløbere og korsnæb. Isfuglen træffes hele året langs Susåen og i Tamosen. 

Søerne tiltrækker rovfugle som musvåge, fjeldvåge, duehøg og blå kærhøg. Der er gode muligheder for at iagttage havørn og kongeørn (sidstnævnte kun som vintergæst) fra Hørhaven. Derudover er det ikke usædvanligt at se fiskeørn, rørhøg, hvepsevåge og vandrefalk.

Adgang
A157 mellem Sorø og Skælskør passerer nordenden af Tystrup Sø. Der er en del raste- og P-pladser omkring søerne. Der findes skovveje og stier der fører ned til søerne, især på nordsiden.

Færdsel er kun tilladt på vejene i de private skove og kun til fods, medmindre at skiltning angiver andet. Skovene kan være lukket på dage med jagt eller skovarbejde. ”Adgang forbudt”-skiltet ved Bavelse Gods gælder bygningerne og ikke vejen langs med Bavelse Sø.

Ved nordenden af Tystrup Sø ligger Kongskilde Naturcenter (se link til højre). I den tidligere Møllegård har Naturstyrelsen indrettet et Naturcenter med en lille udstilling, der er ubemandet. Den har åbent hele året; dog kun i dagtimerne. En sti fra parkeringspladsen fører forbi Kongskilde Naturcenter og videre ned til kanten af Tystrup Sø./Frederikskilde Skov. På stranden ved Frederikskilde Skov findes en badestrand (Blå Flag) med grillpladser, borde og bænke og længere mod nord i skoven findes en primitiv lejrplads for kanoturister.


Der er fire gode udsigtspunkter hvorfra man kan se fugle:

1. Fra P-pladsen ved Suserup Gård (Suserupvej 14, over for Sorø Golfklub) kan man gå ad en markeret sti (gul rute). Stien, der nu kaldes Fuglenes Paradis, fører ned til et fugleskjul, hvor fuglene kan observeres i de 3 tørvegrave i Tamosen. Svaner, ænder, rovfugle, vadefugle, duer, ugler, isfugle, spætter og sangfugle kan ses/høres her. Turen rundt i terrænet fører videre til Susåens udmunding i Tystrup Sø. Der er gode udsigtspunkter over Næsbyholm Storskov og Broby Vesterskov. Der findes borde og bænke undervejs.
2. Fra P-pladsen ved Kongskilde Friluftsgård fører en gul rute forbi Møllesøen og Vandmøllen, der rummer Kongskilde Naturcenter, og ned til kanten af Tystrup Sø, hvor fra man kan spejde efter de store vingefang. Der findes også en P-plads i kanten af Frederikskilde Skov, hvor afstanden til søen er kortere. 
3. Hørhaven på vestsiden af Tystrup Sø kan nås ved at køre øst på fra Vinstrup. For enden af en grusvej findes en P-plads. Her er der adgang til Bavnen (55m høj), hvorfra der er et fint panorama ud over begge søer med mulighed for at observere de store vingefang. Der findes en gul rute rundt i området, og i perioder er der afgræssende kvæg man skal tage hensyn til. 
4. Fra P-pladsen ved kirken i Bavelse går der en sti (gå bag om bygningerne) langs ved Bavelse Sø med udsigt over søen og rørskovsområdet ved Rejnstrup Holme. Der er desuden mulighed for en længere gåtur ind i Næsbyholm Storskov, som er et spændende og kuperet terræn.

Rødrygget Tornskade. Foto: Henrik Baark