Udskriv

Sydøstsjælland

I vinterhalvåret er området et vigtigt rastested for svaner og flere andre andefugle og for mange overvintrende rovfugle. Desuden er Feddet et godt sted at iagttage både forårs- og efterårstræk.
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser, m.v.

Ederfugl. Foto: Helge Sørensen

Beskrivelse
Feddet er en langstrakt halvø der afsnører Præstø Fjord fra Fakse Bugt. Halvøen består af flintesten, sand og grus, der er nedbrudt ved Stevns Klint, transporteret af havstrømme langs kysten og aflejret som strandvolde. På østsiden er en ny strandvold, Fedhagen, under opbygning. Feddet er delvis skovklædt med især gran og fyr, men også birk og lærk. En bred sandstrand langs hele østsiden er populær om sommeren. På den sydøstlige del er der hedelandskab, der er sjældent i Østdanmark. Mod syd er halvøen afrundet af strandenge og rørsumpe, mens den sydvestlige del er opdyrket land.

Præstø Fjord er en brakvandsfjord. Kun et smalt gab mod syd forbinder fjorden og Fakse Bugt. Det meste af fjorden er over to meter dyb, men syd for Feddet er fjorden lavvandet. Her findes der nogle lave strandengsøer: Lille- og Storeholm sydvest for Feddet og Maderne sydøst for.

Fugle
Ynglefugle
I skoven yngler de almindelige småfuglearter. Rødtoppet fuglekonge høres jævnligt. På det åbne område yngler rødrygget tornskade.

Vibe, strandskade, rødben og stor skallesluger yngler med få par.

Træk- og rastefugle
Feddet er et godt sted at iagttage fugletræk. Både forår og efterår ses mange rovfugle. Mange arter er repræsenteret, bl.a. hvepsevåge, rød glente, spurvehøg, musvåge, fjeldvåge og enkelte fiskeørn. Steppehøg ses efterhånden årligt på træk, gerne flere observationer både forår og efterår. Trækkende gæs ses i stort antal, især bramgæs (i titusindvis) samt mørkbugede knortegæs. Nogle år flyver mange traner over området om foråret – om efteråret er antallet begrænset. Store flokke af ringduer blandet med en del hulduer trækker over området om efteråret.

I efterårsmånederne ses almindelig kjove og lille kjove ud for kysten (dog næsten kun i forbindelse med vind fra østlige retninger) samt pæne tal af dværgmåge.

Området bruges som rastelokalitet efterår og forår for en del vadefugle, især vibe, strandskade, almindelig ryle, samt nogle få klyder, rødben og stor præstekrave.

Feddet er en vigtig lokalitet for rastende andefugle. De største flokke ses om efteråret og om vinteren. Det gælder svømmeænder som pibeand, krikand og gråand, og dykænder som troldand, bjergand, ederfugl, hvinand og toppet skallesluger som de mest almindelige. Der ses også mindre flokke af havlit og lille skallesluger. Fuglene ses især ved den sydøstligste spids, Fedhage, men også længere ude på havet kan der ligger store flokke. Lommer kan ses overflyvende eller i flokke på vandet, og toppet lappedykker og ofte nordisk lappedykker raster her. Som noget ret nyt ses dværggås nu årligt på træk.

Om efteråret og vinteren er Feddet, Maderne og fjorden tilholdssted for gæs og svaner, bl.a. blisgås, grågås, canadagås og store flokke af bramgås samt knopsvaner i tusindvis og mindre flokke af sangsvane. Gæssene fouragerer især på strandengene og på markerne i den sydvestlige del af Feddet, og raster på fjorden. Visse år forekommer også store flokke af blishøne, som kan tælle tusindvis af fugle.

Flere rovfuglearter fouragerer over Feddets strandenge og marker. Spurvehøg, musvåge og tårnfalk ses hele året rundt og om vinteren dukker blå kærhøg og fjeldvåge op. Havørn ses hele året rundt og vandrefalk er en regelmæssig gæst.

I skovene på Feddet findes de almindelige skovfugle. Om vinteren kan man være heldig at se sortspætte i skoven, stor tornskade på de mere åbne områder eller bjerglærke og snespurv langs kysten.

Fra tid til anden dukker der sjældenheder op, f.eks. stribet ryle (2012), rødstrubet piber (årligt, mest om efteråret), hærfugl (2013), lundsanger (2013), steppehøg (2013 og 2014), hvidbrynet løvsanger (2014) og ørkenpræstekrave (2016).

Adgang
Feddet er et privat område under Strandegård Gods, men det er tilladt at gå langs kysten, på de ikke indhegnede områder, samt på skovvejene.

Fra landevej 209 mellem Fakse og Præstø drejer man ad Lindersvoldvej. 3km længere fremme drejer man til højre ad Fedvej, og efter et par kilometer kommer man til campingpladsen, hvor der er en stor betalings-P-plads. I skrivende stund koster det 40 kr. at parkere her. Herfra kan man gå langs kysten sydpå eller gennem skoven.

Der står et fugletårn ved den sydlige ende af odden på grænsen mellem det dyrkede område og skoven. Herfra er der en god udsigt over markerne og de sydlige enge.

Det er en god idé at læse hjemmesiden feddet.dk, hvor man kan finde mange oplysninger (se link til højre).

Nord for Feddet ligger den fredede Strandegård Dyrehave med gamle ege- og bøgetræer, der også er et besøg værd.

Rødtoppet Fuglekonge. Foto: Helge Sørensen