Udskriv

Sjællands østkyst, nord for Køge

En vigtig lokalitet for rastende ande- og vadefugle om efteråret
Se Google-map med fugletårn, P-pladser, m.v. 

 
Dæmningen ved Ølsemagle Revle. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Ølsemagle Revle er en 3km lang sandrevle der er skabt af materiale der er aflejret af havet i den rolige, indre del af Køge Bugt. Ud til havet er en lang sandstrand med bagvedliggende klitter, og mellem revlen og kysten er opstået en lagune. Sydspidsen af revlen blev landfast med Køge Nordstrand for en del år siden. Da vand fra Køge Bugt nu kommer kun ind mellem Stauningsø og Ølsemagle Revles nordspids, er vandet i den nordligste del af lagunen brak og i den sydlige del ferskt. Der foregår en naturlig tilgroning i lagunen, der er accelereret pga dårlig vandudskiftning og en kraftig eutrofiering pga forurening. På landsiden af lagunen er der strandenge, som afgræsses i begrænset omfang. Engene benyttes ofte af rastende svømmeænder og grågæs, men har kun minimal betydning for ynglefugle. Selve revlen var tidligere præget af massiv tilgroning af rynket rose, men maskinel bekæmpelse og afgræsning af får holder vegetationen nede uden for spidserne, hvor der er adgangsforbud i yngletiden. Stranden er et populært badområde.

Fugle
Ynglefugle
Pga det store rekreative pres på området er det svært for kystfuglene at finde ro til at yngle. Nord- og sydspidsen af Ølsemagle Revle (samt sydspidsen af Staunings Ø nord for revlen) er dog lukket for færdsel i yngletiden. Ynglefuglene er bl.a. lille lappedykker, knopsvane, gravand, gråand, vandrikse, blishøne, rødben og gul vipstjert.

Træk- og rastefugle
Området er en vigtig rastelokalitet for trækfugle, især om efteråret. For vadefugle er Ølsemagle Revle en af de bedste rastepladser i Østdanmark og man kan se tusindvis af vadefugle fouragere i området fra sidst i juli indtil langt ind i november. Der ses større flokke af vibe og hjejle. Derudover forekommer alle de almindelige vadefugle, bl.a. strandskade, klyde, stor præstekrave, islandsk ryle, dværgryle, almindelig ryle, dobbeltbekkasin, storspove, sortklire, rødben, hvidklire og mudderklire, og i mindre antal lille præstekrave, temmincksryle, krumnæbbet ryle, sandløber og stenvender. Kærløber og odinshane ses med enkelte eksemplarer i juli og august. 

Foruden vadefugle er der mange andefugle, der raster i de lavvandede områder omkring revlen. I takt med at vandet i lagunen er blevet mere fersk, har især svømmeænder om efteråret optrådt i antal, der er bemærkelsesværdige for Sjælland. Krikand, pibeand og gråand optræder i hundredevis, mens spidsand, knarand og skeand blander sig i flokkene. Atlingand optræder fåtalligt i sensommeren. I juni måned kan man se grupper af ederfuglehunner der holder til på havet og i lagunen sammen med ungerne. Området er blevet en meget vigtig raste- og overvintringsplads for grågås, mens bramgås og knortegås er trækgæst.  

Ølsemagle Revle er en vigtig raste- og overnatningsplads for måger og terner, hvor ikke mindst rovternen trækker ornitologer til. Rovternen holder typisk til ved spidserne eller dæmningen og kan ses fra slutningen af april frem til starten af oktober, mest spektakulært i august, hvor op mod en snes fugle, sikkert bestanden fra Saltholm og Skåne, tanker op inden trækket.

Fiskeørn ses regelmæssigt i sensommeren, hvor man ved lavvande skal holde øje med vandrikser på mudderfladerne i kanten af rørskoven, især syd for dæmningen kan man være heldig at se denne ellers sky art.

Efterår og vinter ses isfugl ofte på dæmningen, hvor den holder til ved nogle af de mange underløb, som ofte er isfri.

Om vinteren kan man se flokke af bjergirisk og snepurv i klitterne, mens blå kærhøg og mosehornugle benytter området som overvintringssted, sidstnævnte ses typisk på nordspidsen. Havørn og vandrefalk ses jævnligt især i vinterhalvåret og er vinteren mild, kan man finde de fleste svømmeænde-arter i området sammen med flokke af troldand, hvinand og enkelte lille skallesluger. Som regel er det også muligt at finde nogle overvintrende vadefugle. 

Adgang
Fra København kører man ad motorvejen E20/E45/E55 mod Køge Bugt og drejer af ved afkørsel 31/Soldrød Syd. Følg Cordozavej mod øst og drej mod syd ad Københavnsvej. Ca. 2km længere hen ad Københavnsvej, i et kryds hvor der i modsat retning vises af mod Ølsemagle, er der et skilt der peger mod Revlen. Hvor vejen ender er der en P-plads og et fugletårn. Herfra kan man fortsætte til fods over dæmningen for at komme ud til stranden. Dæmningen er et godt sted til at se fuglene på de lavvandede områder mellem revlen og land samt på strandengene langs kysten.

Det bedste sted at se på vadefugle er i den nordligste del af lagunen, hvor vandet er lavere end i den sydlige ende. Der er 2km ud til nordspidsen. Undervejs kan man se efter småfugle i klitterne og ænder og havfugle ud over havet.

Fra Staunings Ø har man et godt overblik over nordspidsen af Ølsemagle Revle og de fugle, der ligger ved udløbet af åen (hvilket er vanskeligt fra revlen). For at komme ud til Staunings Ø kan man parkere ved Jersie Strandpark, på østsiden af den sydligste rundkørsel i Solrød ved Jersie Strandvej (ved Dansk Kennelklub). Herfra kan man gå ud til Staunings Ø. 

Umiddelbart syd for Ølsemagle Revle findes Køge Nordstrand, som i en årrække har været landfast med Ølsemagle Revle. Fra et fugletårn i rørskoven kan man især i sensommeren se en del forskellige svømmeænder og vadefugle i lagunen. Skægmejsen kan hele året findes i rørskoven. Lokaliteten omtales jævnligt fejlagtigt som "sydtårnet", men er en del af lokaliteten Køge Nordstrand. 

Man kan komme ud til Køge Nordstrand og fugletårnet via Køge Marina - fra Værftsvej drejer man ad Bådehavnen ud til Marinaen. I den nordlige del af Marinaens område findes en stor P-plads, hvorfra man kan gå langs stranden ud mod fugletårnet. Det er også muligt at komme hertil fra Ølsemagle Revle, men området mellem den nu sammenvoksede sydspids af Ølsemagle Revle og den nordligste del af Køge Nordstrand er afspærret i fuglenes ynglesæson 1. april - 15. juli.

 


Islandske ryler. Foto: Helge Sørensen