Udskriv

Møn

Et af Østdanmarks bedste fugleområder. Meget vigtigt område for især andefugle og vadefugle, både som rasteplads og som yngleplads. 
Se Google-map med fugletårne, P-pladser m.v.


 Nyord Enge i morgendis. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Nyord Enge, der dækker 400ha på øen Nyord ved den nordligste spids af Møn, er et af de største og mest fuglerige strandengsområder i hele Østdanmark. Engene har aldrig været opdyrket eller drænet. Næsten halvdelen af engene ejes af Fugleværnsfonden, der siden 1971 har opkøbt engarealerne for at bevare dem som et af Danmarks vigtigste levesteder for gæs, ænder og vadefugle. Fugleværnsfonden sørger for pleje af engene for at give optimale forhold for de ynglende vadefugle, bl.a. ved at der sættes kvæg ud fra 1. juni til at afgræsse engene for at sikre en lav græshøjde. For at hjælpe den truede stor kobbersneppe er en rævespærre blevet sat op på broen til Nyord. 

Fugle
Ynglefugle
Flere arter af vadefugle og ænder yngler i reservatet. Vadefuglene omfatter strandskade, klyde, vibe og rødben. Nyord Enge er et af de sidste steder i Østdanmark hvor stor kobbersneppe yngler. Desværre er tallet for ynglende store kobbersnepper styrtdykket de senere år og der er nu få ynglepar tilbage, så det må siges at bestanden er truet af udryddelse. Grågås yngler i stort antal sammen med nogle enkelte par af stor skallesluger, gravand og skeand.

Træk- og rastefugle
Grågås og fiskehejre ses på engene hele året rundt. I sommermånederne fouragerer enkelte traner i området. 

Om efteråret og delvis om vinteren raster knopsvaner, gæs, ænder og vadefugle i stort antal. Grågås og bramgås er de talrigste gåsearter - bramgås er set i flokke af op til 2500. Området er rasteplads for hundredevis af hjejler og viber, stære og landsvaler. 

Storspove og hjejle overvintrer tit på engene. Af rovfugle kan nævnes fjeldvåge og blå kærhøg. Havørn og vandrefalk ses hele året rundt. Om vinteren ses af og til også små flokke af bjergirisk og snespurv.

Adgang
Fra Stege på Møn fører en vej nordpå ud af byen. Følg skiltene til Ulvshale og Nyord.

Den bedste udsigt over engene fås fra det toetaagers fugletårn midt på engen. Her er også en handicapvenlig rampe. På arealet er der også en P-plads med bænke og informationsfoldere. Lidt længere vestpå er der endnu et tårn ved Naturcenter Hyldevang.


Stor kobbersneppe. Foto: Axel Mortensen