Udskriv

Odense Fjord

En af Fyns bedste fuglelokaliteter, med ynglende vadefugle og rastende gæs og ænder
Se Google-map 


Strandskader. Foto: Albert Steen-Hansen

Beskrivelse
Området ligger på Odense Fjords vestside ca. 4km øst for Otterup. Området var oprindelig en del af Odense Fjord men blev inddæmmet i 1800-tallet for at skabe landbrugsjord. I 1993 brød fjorden gennem digerne på et tidspunkt med høj vandstand og kraftig blæst og mere end 100 ha jord blev oversvømmet. På baggrund af et forslag til et naturgenopretningsprojekt udarbejdet af DOF blev myndighederne interesserede i en naturgenopretning. En stor del af området blev derefter opkøbt af Aage V. Jensen Naturfond, der sidenhen har erhvervet flere parceller, således at naturområdet nu består af 158 ha. Heraf er ca. 75 ha vandflade og resten består af våde og tørre enge, der afgræsses af kreaturer. Der er etableret tre øer i det såkaldte ”Mellemstykke”, der blev genoprettet i 2009, og én ø i Lammesø Inddæmningen.

Fugle
Efter naturgenopretningen udviklede området sig til en spændende fuglelokalitet, med mange ynglefugle og tusindvis af rastende trækfugle.

Ynglefugle
Især vadefuglebestandene steg kraftigt efter at arealerne blev genetablerede som naturområde. Der yngler omkring 200 par vadefugle der omfatter strandskade, klyde, stor præstekrave, lille præstekrave, vibe og rødben. Desuden yngler gråstrubet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand og blishøne. Der findes to hættemågekolonier med ca. 2.400 ynglepar.

Træk- og rastefugle
I træktiden raster store flokke at vadefugle her, bl.a. hjejle, vibe, almindelig ryle, lille kobbersneppe og storspove. Sjældne arter som odinshane og kærløber ses næsten hvert år. Desuden raster der tusindvis af gæs, især grågås og bramgås, samt fåtallige flokke at blisgæs. Alle arter af svømmeænder raster med pibeand som den vigtigste.

Om vinteren ses store flokke af svaner og gæs. Der er set op til 3000 grågæs og op til 850 sangsvaner, samt flokke at blisgæs og canadagæs.

Havørn ses året rundt. Vandrefalk ses næsten dagligt i træktiden.

Fra tid til anden ses her sjældne fugle, bl.a. er der observeret hvidvinget terne (2007, 2009 og 2014), stylteløber (2009), terekklire (2010) og rødhalset gås (2011).

Adgang
Området kan nås ved at køre nordpå ud af Odense på rute 162 til Otterup, hvor man kører mod øst ad Klintebjergvej. Man fortsætter nu ligeud, idet vejen skifter navn til Skebyvej, gennem landsbyen Skeby, videre til Hessum. I Hessum skifter vejen navn til Hessum Bygade. I T-krydset i den østlige ende af Hessum drejer man til venstre, stadig ad Hessum Bygade. Efter 200m kører man videre mod øst ad Ølundgyden. I Ølund drejer man til venstre ad Lammesøvej og fortsætter ca. 100m. Ølundgårds inddæmning ligger umiddelbart syd for Lammesøvej.

På Lammesøvej er der en P-plads, hvorfra man kan nå fugletårnet ved 4-talsstranden, ved at følge en markvej ca. 500m mod nord. Fra dette tårn har man en meget fin udsigt over 4-talsstranden samt det såkaldte ”Mellemstykke”. Desuden kan man se dele af Egensedybet, hvor der af og til kan ses havørn fra fugletårnet.

Fra en lille vigeplads 100m øst for P-pladsen ved 4-talsstranden findes et godt sted at opleve store dele af området. Ved at blive i bilen kan man se fuglene på tæt hold. Et par hundrede meter længere mod øst kommer man til en anden P-plads.

Fra P-pladsen kan man gå ca. 500m hen til et fugletårn, hvorfra der er en fremragende udsigt over Ølundgårds Inddæmning.

Det er en god idé at have teleskop med, når man skal se ud over områderne fra de to fugletårne.


Bramgæs. Foto: Klaus Malling Olsen