Hovedbestyrelsen består af følgende 13 medlemmerHenrik Wejdling

Næstformand & forretningsudvalg

Ålehusvej 20
4160 Herlufmagle
+45 5126 9056
henrik@wejdling.dk

Født 1956.

Medlem af DOF siden 1966.

Blåvand-observatør i 1975 og sidenhen flittig tur-guide for DOF – mestendels ved Fugleværnsfondens reservat Ravnstrup Sø på Sydsjælland.

Uddannet Cand.tech.soc.ved Roskilde Universitet i 1985 med speciale i vådområdeadministration, men har sidenhen mest arbejdet professionelt med affald og ressourcer.

Var i sin tid med til at løbe ’feltudvalget for øvrige Sjælland’ (det, der senere blev til lokalafdelinger) i gang i starten af 70’erne, og med i DOF-Vestsjællands bestyrelse fra starten, men med en pause fra 1984-1996 og udtrådt i 2014.

Indtrådte i DOFs Hovedbestyrelse første gang i 1984 mens jeg skrev speciale om administrationen af naturbeskyttelseslovens § 3 (eller 43, som den hed dengang). Udtrådte fire år senere grundet alt for mange børn, alt for meget hus og hjem og alt for meget arbejde, men nåede i den første periode også at aftjene værnepligt i repræsentantskabets forretningsudvalg – en post, jeg i øvrigt med kyshånd tog imod igen, da jeg genindtrådte i HB i 2004, hvor jeg har siddet siden.

Har især arbejdet med naturbeskyttelse – senest Natura 2000 – og har i de senere år fokuseret min hovedindsats mere og mere på regulering af de erhverv, der gennem deres virke påvirker naturgrundlaget overhovedet mest, nemlig land- og skovbruget.

Et langt livs erfaringer siger mig nemlig, at rigtig godt bliver det ikke, førend vi får styr på netop disse to erhverv. Med fredninger og generelle beskyttelser kan vi nå en del – men så langt fra det hele. Det er selve produktionen, der skal nytænkes, så den kan give plads for himlens frie fugle.

Har siddet i DOFs naturpolitiske udvalg på et HB-mandat siden 1997. Her har jeg bl.a. taget initiativ til udarbejdelse af en lovgivnings-ståbi til DOFs naturpolitisk aktive og derudover som sagt især lagt mit hjerteblod i reguleringen af land- og skovbruget.

Tog således sammen med yderligere et par medlemmer af naturpolitisk udvalg i 2005 initiativ til DOFs hæfte, ’Fugleperspektiv på Landdistriktsprogrammet’ som optakt til udformningen af det første, danske landdistriktsprogram efter EU’s landbrugsforordninger, og er sidenhen indtrådt som DOFs repræsentant i det statslige Landdistriktsudvalg. Tog også initiativ til at genoplive danske forskningsresultater om lærkepletter i agerlandet og var frivillig-primus motor i det projekt herom, som DOF gennemførte i 2012.

Deltager løbende i udviklingen af landdistriktsprogrammerne i regi af Landdistriktsudvalget, og med backing i DOFs Naturpolitiske udvalg og en kreds af særligt landbrugsinteresserede DOF’ere.

Deltog aktivt i DOFs indsats sammen med WWF og BLI m.fl. under det danske EU-formandskab for at få sat fingeraftryk på reformen i 2013/2014 af landbrugsforordningerne, og gjorde herunder en særlig indsats for at forklare de til tider noget komplicerede forslag og ændringsforslag til forordningerne for kollegerne i Naturpolitisk udvalg og HB.Gjorde tillige en indsats som pennefører på – og fortaler for - DOFs kommentarer til Natur- og Landbrugskommissionens arbejde.

Er desuden DOFs repræsentant i Skovrådet, der rådgiver Miljøministeren på skovområdet, og blev af HB derudover udpeget som DOFs repræsentant i FSC-Danmarks bestyrelse i forbindelse med DOFs indmeldelse i FSC-Danmark i 2013, ligesom jeg repræsenterer DOF i den revisonsgruppe, der arbejder med revisionen af FSC-standarden. Min flair for skov gjorde også, at jeg blev udpeget som DOFs repræsentant i Aage V. Jensens Naturfonds naturråd for Æbelø – det lille skovklædte stykke af Paradisets Have, som er dumpet ned i det lave vand nordøst for Bogense. Rådet beskæftiger sig derudover også med de naturgenoprettede inddæmninger ved Ølundgård, Gyldensteen og Vitsø samt Snarup Mose.

Endelig er jeg aktiv i Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø i Sydsjælland, hvor jeg også bor, og hvor jeg i pauserne mellem mit DOF-arbejde også udfylder et job som udviklingskonsulent i et syd- og vestsjællandsk fælleskommunalt affaldsselskab – men det er en ganske anden (og noget mere kedsommelig) historie.