I People Partner with Nature programmet samarbejder DOF med Nature Kenya i tre særlige fuglelokaliteter (IBAer) i den sydøstlige del af landet: Taita Hills, Arabuko Sokoke og Dakatcha. Læs om resultater i slutrapporten fra fase I. Se Nature Kenyas video om de forandringer, støtten til energieffektive komfurer i Taita Hills har ført til. 

 Kenya har i alt 66 IBA’er, der tilsammen dækker ca. 10% af landet. 58% er under en eller anden form for beskyttelse, mens resten er truet. Kenya har et rigt fugleliv med 1034 kendte arter, hvoraf 9 er endemiske og 38 er globalt truede. Læs mere om status for fuglearter i de forskellige lokaliteter på BirdLife datazone

BirdLife partnere overvåger biodiversiteten i de nationale fuglelokaliteter og udgiver med jævne mellemrum rapporter om biodiversitetetens status og tendenser. Læs Nature Kenya's IBA rapport fra 2017 og 2016 om udfordringerne i Kenya. 

Nature Kenya engagerer sig også politisk i at beskytte biodiversiteten i Kenya og i klimaforandringer, der påvirker lokalbefolkningen og naturen.  

 

Kontekst

Kenya dækker et areal på 581,309km2 og har en befolkning på over 41 millioner fordelt på omkring 42 forskellige etniske grupper. Selvom det er det mindst fattige af de tre programpartnere med et bruttonationalprodukt på 1541 USD per person (2011), er fattigdom udbredt, og ressourcerne skævt fordelt. Som så mange andre lande i regionen kæmper Kenya med overudnyttelse af de begrænsede naturressourcer, befolkningstilvækst, udbygning af infrastrukturen, illegal træhugst, jagt på truede dyr, og klimaforandringer. Kun 7% af Kenya er dækket af skov, og mindre end 3% er tæt skov. På trods heraf har skovene stor betydning ikke mindst for at sikre vandressourcerne men også for at levere andre uundværlige ressourcer til lokalbefolkningen, mest i form af uformelle aktiviteter, der indgår som en vigtig del af landbefolkningens overlevelsesstrategier.

De tre programområder

Arabuko-Sokoke er en IBA, der dækker et område på 41.600 hektar. Det ligger 110 km nord for Mombasa i det østlige Kenya i Kilifiamtet. Selve skovreservatet omfatter ca. 4300 hektar, der ikke er tilgængeligt for de lokale. Det er det største kystnære skovområde i landet, et af de vigtigste biodiversitetsområder og det næst-vigtigste i forhold til fuglebeskyttelse med 230 kendte fuglearter, hvoraf 5 er globalt truede og 5 er endemiske. Området huser ligeledes en lille gruppe elefanter, 6 kyst-endemiske sommerfuglearter og flere paddearter. Der bor en befolkning på omkring 130.000 mennesker i og omkring skoven. De fleste lever af subsistenslandbrug. Skoven trues bl.a. af overudnyttelse af dens ressourcer, illegal jagt på truede dyr, illegal træhugst bl.a. til produktion af træudskæring og indsamling af brændsel til salg.  Den oprindelige Sanya befolkningsgruppe, der plejede at leve i og af skoven er blevet fortrængt til skovens nordlige grænse og udgør i dag en lille minoritet i forhold til et voksende antal af mestendels subsistensbønder. 70% af alle familier er fattige. Mange af dem er analfabeter, og de mangler adgang til alternative former for indkomst, der sikrer både dem selv og naturen en fremtid i områder. Flere NGO’er er aktive i Arabuko-Sokoke og prøver på forskellig vis at udvikle nye indtægtskilder, bl.a. gennem et sommerfugleprojekt, der kommer 700 familier til gode. Der er et uudnyttet potentiale for at udvikle økoturisme. Programmet tilgodeser 3000 familier. 

 

Dakatcha Woodland er et område på 86.000 hektar bestående af nogenlunde intakt kystnær skov, ligeledes i Kilifiamtet. Det er det eneste sted i verden, hvor Sokokevæver er registreret som ynglende, og Dakatcha er hjemsted for mange globalt truede arter, bl.a. 11 sjældne planter. Området er også vigtigt i forhold til at levere økosystemydelser, men på trods heraf er det ikke formelt beskyttet. Skoven er under stort pres fra omfattende illegal træhugst og jagt, produktion af trækul, udvidelse af landbrugsarealer, og svedjebrug. Klimaforandringer har ført til meget omskifteligt vejr med faldende fødevareproduktion. Der bor ca. 50.000 mennesker, der i blandt en lille oprindelig gruppe af Sanya og en majoritet af Giriama, der slog sig ned i området i 1940erne. Bosætningsprogrammer og indvandring har ført til et stigende befolkningspres. 70% er fattige,  og mange er analfabeter og mangler beskæftigelse. De fleste lever af smålandbrug, produktion af trækul og salg af brændsel. Også her er der potentiale for økoturisme og for indkomstskabende aktiviteter, bl.a. bihold og strategier for at beskytte skoven, f.eks. træplantning. Programmet vil i denne fase tilgodese 2800 familier. Læs om Dakatcha og om fugle i Dakatcha

Taita Hills ligger i den sydøstlige del af Kenya nær byen Voi på en højde mellem 1300 og 2228 meter. Det er et skovreservat med et lille beskyttet område. Området er karakteriseret som et centralt biodiversitetsområde (KBA) og som et globalt biodiversits’hot-spot’ med mange endemiske arter og flere globalt truede arter. Taita-apalis er nok en af de mest truede fugle i verden med hurtigt faldende antal. Skoven er meget fragmenteret og er truet af illegal træhugst, udvidelse af landbrugsområder, indsamling af brændsel og dårlig forvaltning. Der bor ca. 300.000 mennesker i Taita, og der er stor og voksende befolkningstæthed. 82% af befolkningen får det meste af deres indkomst fra landbrug, bl.a. intensiv dyrkning af majs. Turisme og minedrift er andre vigtige aktiviteter.  Programmet henvender sig til 7000 familier. Læs om fugle i Taita og se video om energieffektive ovne https://www.youtube.com/watch?v=QH1AftpwJ0o

.Læs mere på www.naturekenya.org

 

Opdateret januar 2019