Anden fase af DOF's internationale program Integrating Livelihoods and Conservation. People Partner with Nature for Sustainable Living (PPN II) begyndte den 1.april 2018 og afsluttes i december 2021. Den anden fase udføres i syv særlige fuglelokaliteter, de såkaldte IBAs, i Kenya, Uganda og Nepal. Det  overordnede mål er fortsat at støtte bæredygtig skovforvaltning og derved mindske presset på skoven og den mangfoldighed af fugle, dyr og planter, der bl.a. er truet af udvikling, befolkningspres, og illegale aktiviteter. For at nå dette mål involverer og tilgodeser programmet lokalsamfundene bl.a. ved hjælp af støtte til økonomiske aktiviteter, der ikke ødelægger skoven. DOFs partnere, Nature Kenya, Nature Uganda og Bird Conservation Nepal (BCN) arbejder desuden for at påvirke naturpolitik og skovlovgivning i deres respektive lande gennem samarbejde med lokale og nationale myndigheder, styrkelse af lokale civilsamfundsorganisationer og netværk, folkeoplysning og miljøundervisning. I programmets første fase er der sket fremskridt mht. at involvere kvinder og mænd på mere ligelig fod i skovforvaltning og økonomiske aktiviteter, og programmet har bidraget til mere samarbejde mellem lokale civilsamfundsgrupper og lokale myndigheder og til øget forståelse for at forbedre den måde skoven forvaltes på blandt lokale aktører. Se CISUs evaluering af programmet. I anden fase vil der være øget fokus på at dokumentere erfaringer. Resultaterne fra det første år kan læses i årsrapporten fra 2018.

Video fra Partnerskabsmøde i Kenya 2019

Se under de Kenya, Nepal og Uganda for at læse mere om programmet og fuglenes tilstand i de tre lande.  


Programområde i Nepal, Reshunga.