Udskriv

DOF i Vestafrika

REP-mødet i november 2014 bakkede op om et forslag fra Internationalt Udvalg (INTUD) om en strategi for,  hvordan foreningens medlemmer kan engageres i international fuglebeskyttelse.  Dette omfatter både en ’jobbørs’ for at få frivillige til at engagere sig omkring eksisterende projekter ude i verden, og stipendier til personer som vil påtage sig krævende arbejdsopgaver. Læs her mere om det frivillige engagement DOF i Vestafrika.

Om Trækfugleprogrammet 


Foto: Alex Rosendal

SDOF udførte fra 2008 til 2013 et naturbeskyttelsesprojekt med fokus på overvintrende europæiske sangfugle i Ghana i Vestafrika. Fremover vil der blive satset på det frivillige engagement.

Arbejdet er primært foregået i og omkring Damongo, men også områder ved Tono og Doboya er blevet undersøgt.

En stor del af de danske trækfugle er i tilbagegang. Vi ved ikke med sikkerhed ved hvorfor. Forklaringerne kan være mange: klimaændringer, ødelæggelse af levesteder både på yngleplads og i vinterkvarter, trusler på den lange rejse m.m. Vi ved fra ringmærkning, punkttællinger m.m., at tilbagegangen blandt vore trækfugle er størst blandt de fugle, som overvintrer syd for Sahara (gulbug, havesanger, skovsanger, løvsanger, broget fluesnapper, rødstjert m.fl.).

Vor viden om fuglene i vinterkvartererne er meget lille. Vi ved dårligt, hvor fuglene rent faktisk opholder sig, hvilke biotoper de foretrækker, hvad de lever af, hvilke andre arter de konkurrerer med, hvornår de ankommer, og hvornår de forlader vinterkvartererne. Denne viden er uundværlig for at planlægge en målrettet indsats for at stoppe tilbagegangene blandt vores Afrikatrækkende ynglefugle. Formålet med dette projekt er blandt andet at skabe en større bevidsthed om trækfuglenes livsvilkår på trækruterne og i vinterkvartererne i Afrika, at tilvejebringe en større viden om forholdene i Ghana, samt forhåbentlig at forbedre vore trækfugles forhold i vinterområdet.

Efter 4 års ringmærkning og optællinger har vi fået ny viden om vore trækfugle i Ghana. Bl.a. kan nævnes:    

Samtidig har vi lært meget om Ghana og dets indbyggere, kultur, natur, fugle mm. 

Projektet udføres i samarbejde med Ghana Wildlife Society (GWS), der er den nationale partner i BirdLife International. Arbejdet består i overvågning af de europæiske trækgæster i Ghana gennem ringmærkning og optællinger, samt naturgenopretning og –beskyttelse. En vigtig del af programmet er at samle en kreds af medlemmer, som er interesseret i at følge med i aktiviteterne og yde frivilligt arbejde for vore trækfugle enten herhjemme eller under rejser til Ghana, samt at træne lokale fra GWS i de nævnte aktiviteter.

Siden 2011 har vi samarbejdet med KøbenhavnsUniversitet (KU), hvor lærere og studerende har sat mikro-sendere på ryggen af løvsangere og brogede fluesnappere for derefter at følge dem rundt i området.

Vores aktiviteter i Ghana kan bidrage til større viden om, hvor de danske fugle har deres primære overvintringsområder, så vi kan målrette en naturbeskyttelsesindsats til konkrete habitater og geografiske områder. Projektet foregår i tæt samarbejde med andre BirdLife-partnere, der har lignende aktiviteter i landet samt med Københavns Universitet og Zoologisk Museum.