Udskriv

Land: Ghana                                  

Område: Ghana med fokus på Tono og Damongo
                                   
Projekt titel: Trækfugleprogram
                               
Implementerings ansvarlig: DOFs trækfugle Task Force
           
Varighed: 10 år +                                   
Start dato:  1. januar 2008   
                               
Afslutningsdato: ?                               
DOF tilskud: Ca. kr. 280.000 årligt
                                   
Ekstern finansiering: Fonde, private virksomheder m.fl.               

Projektets formål:
Formålet med dette Trækfugleprogram er blandt andet at skabe en større bevidsthed om trækfuglenes livsvilkår på trækruterne og i vinterkvartererne i Afrika, at tilvejebringe en større viden om forholdene i Ghana samt forhåbentlig at kunne forbedre vore trækfugles forhold i landet
   
Beskrivelse:
En stor del af vore trækfugle er i tilbagegang uden vi med sikkerhed ved hvorfor. Forklaringerne kan være mange: klimaændringer, ødelæggelse af levesteder både på yngleplads og i vinterkvarteret, trusler på den lange rejse m.m.

Vi ved fra ringmærkning, punkttællinger m.m., at tilbagegangen blandt vore trækfugle er størst blandt dem, som overvintrer syd for Sahara.(Gulbug, Havesanger, Skovsanger, Løvsanger, Broget Fluesnapper, Rødstjert m.fl.)

Vor viden om fuglene i vinterkvartererne er meget lille. Vi ved dårligt, hvor fuglene rent faktisk opholder sig, hvilke biotoper de foretrækker, hvad de lever af, hvilke andre arter de konkurrerer med, hvornår de ankommer og hvornår de forlader vinterkvartererne.

Hvorfor Ghana?
Ghana er valgt af flere grunde. Der er mange forskellige naturtyper, landet er velfungerende, der tales engelsk, de er Birdlife Partnere og har som Birdlife partnere vist stor interesse for at deltage i programmet.
Selve landet er ca. 5½ gange så stort som Danmark med en befolkning på 24 mio. Det strækker sig fra Atlanterhavet i syd til Burkina Faso i nord og de mange forskellige naturtyper spænder lige fra store laguner og tørre sletter ved kysten til fugtige regnskove, enorme skovsavanner samt tør busksavanne mod nord.

DOF/Internationalt Udvalg vil derfor i samarbejde med Ghana Wildlife Society (GWS), der er vor samarbejdspartner, foretage optællinger og ringmærkning samt andre undersøgelser på en eller flere lokaliteter i Ghana over de næste mange år.
Der vil samtidig være et nært samarbejde mellem universiteterne blandt andet med uddannelse af feltornitologer samt et samarbejde med andre Birdlife Partnere, som allerede er engageret i Vestafrika.

Forventede resultater:
Vi forventer, at de indsamlede data om fugle, biotoper, trusler, klimatiske forhold m.m. kan give os den nødvendige viden, der skal til for, at vi effektivt kan stoppe tilbagegangen af vore trækfugle og eventuelt gerne forbedre deres levevilkår.

Frivilligt engagement:
En vigtig del af programmet er at samle en kreds af medlemmer, som vil være interesseret i at følge med i aktiviteterne og yde frivilligt arbejde for vore trækfugle enten herhjemme fra eller under rejser til Ghana. Endvidere vil vi give vore medlemmer mulighed for at rejse til Ghana og deltage i ringmærkning, optællinger, naturgenopretning, uddannelse m.m.

Ansvarlig: INTUD

Mail: ghana(a)dof.dk