Udskriv

I juli 2007 startede DOF et treårigt naturbeskyttelsesprojekt på øen Flores i den østlige del af Indonesien. DOF fik yderlige via Projektrådgivningen 9.5 millioner kroner støtte til en fase 2 på projektet fra 2011-2014. Projektet blev forlænget til juni 2015, hvor DOFs lange engagement i Flores sluttede. 

Mbelilingskoven er et enestående naturområde med over 20 globalt truede arter af fugle, heraf tre der ikke findes andre steder i verden end på Flores. Ydermere er skoven en vigtig ressource for de ca. 34.000 indbyggere  i de 27 omkringliggende landsbyer. De er afhængige af skoven til at sikre deres livsgrundlag; både direkte ved indsamling af brændsel, plantemedicin, og føde fra dyr og planter, men også indirekte gennem økosystemets funktion i forbindelse med vandopsamling og – forsyning, og jordbevarelse og – forbedring, der er  helt afgørende for f.eks. bøndernes risdyrkning. Stigende befolkningstal og udviklingen af den vestlige del af Flores har øget presset på skoven og dermed på grundlæggende aspekter af landsbybefolkningernes  levegrundlag.


Foto: Burung Indonesia – Nunang økoturismelandsby

Projektets formål har fra begyndelsen været at bidrage til bæredygtig udvikling af lokalsamfundene, således at landsbybeboernes levevilkår forbedres uden, at skoven lider skade undervejs i processen. Derfor har projektet arbejdet på at sikre, at lokalsamfundene aktivt deltager i beslutningsprocesser vedrørende forvaltning af skovens ressourcer. Det er først og fremmest sket ved at mobilisere både kvinder og mænd  til at danne en formel gruppe i landsbyen, som efterfølgende varetager opgaver i samarbejde med projektet, men også repræsenterer den pågældende  landsby i et forum af forskellige interessenter. Dette forum knytter de 27 landsbyer sammen og er med til at sikre, at lokalsamfundene omkring skoven og myndighederne opnår en bred forståelse af skovens store værdi og vigtigheden af at bevare den intakt samt  at fungere som talerør for lokalsamfundene overfor myndighederne, specifikt distriktsskovvæsenet, for at skabe en konstruktiv, løbende dialog.

Projektet har også støttet iværksættelsen af  indkomstskabende aktiviteter for lokalbefolkningen,  især opbygning af økoturisme og udplantning af træer samt et mikrofinanssystem, som giver befolkningen mulighed for at låne penge til at gennemføre de indkomstskabende aktiviteter, som landsbybefolkningen selv har prioriteret. Derudover er der blevet udarbejdet et moniteringssystem baseret på simple metoder til overvågning af skovens tilstand i samarbejde mellem landsbybeboere og distriktsskovvæsenet. Projektets fase 1 har bl.a. ført til, at alle 27 landsbyer i området deltager i det planlagte forum, der er blevet indgået naturressourceaftaler i 15 landsbyer og dannet landsbygrupper i 16 landsbyer. Derudover er der blevet iværksat økoturisme initiativer og udviklet et forvaltningskoncept for bæredygtig udvikling, hvori landsbyerne har været involveret. Dette koncept er endnu ikke mundet ud i en egentlig forvaltningsplan.


Foto: Charlotte Mathiassen - markarbejde i projektområdet

Projektets fase 2 havde som sine umiddelbare mål fortsat at styrke lokalsamfundenes kapacitet til at deltage i beslutningsprocesser omkring forvaltningen af Mbeliling, fattigdomsbekæmpelse ved hjælp af indkomstskabende aktiviteter og bæredygtig udvikling af Mbeliling på basis af en integreret landskabsforvaltningsmodel. Hovedmodtagerne i denne fase var de 11 landsbyer, der ikke var fuldt inkluderet i fase 1. Her skulle der indgås naturressourceaftaler og dannes lokale grupper. For at sikre involvering af kvinder og på baggrund af gode erfaringer i fase 1 var fire af grupperne baseret på eksisterende kvindegrupper. I to landsbyer er der etableret økoturismeinitiativer, som DOF har understøttet med kapacitetsopbygning indenfor brugen af sociale medier til markedsføring. Kig ind på deres facebook profil på https://www.facebook.com/FloresEcotourism 

Arbejdet i Indonesien blev  hovedsagligt udført af projektansatte under ledelse af den indonesiske BirdLifepartner, Burung Indonesia. DOF’s funktion er først og fremmest at administrere og følge med i udviklingen af projektet men DOF yder også nogen teknisk støtte til implementeringen. Som i fase 1 var Skov og Landskab fra Københavns Universitet tilknyttet forstdelen af projektet. I april 2014 gennemførte en ekstern konsulent en midtvejsevaluering af projektet, der i det store hele var meget positiv. Evalueringsrapporten kan læses her. Den afsluttende rapport foreligger i begyndelsen af 2016. 

Foto: Charlotte Mathiassen - typisk skovlandbrug i Mbeliling landskabet

Opdateret oktober 2015