Udskriv

 
Foto: Anita Pedersen

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer på østkysten af Sumatra, Indonesien
I 1988-1989 gennemførte DOF-frivillige et projekt på østkysten af Sumatra i et område, som er af betydning for i alt 35 globalt truede arter af fugle, krybdyr og pattedyr – og samtidig var udset til kolonisation i forbindelse med Indonesiens transmigrationsprogram. Projektets formål var at kortlægge områdets naturværdier og –ressourcer, samt de interesser der knyttede sig til udnyttelsen af disse. I samarbejde med lokale myndigheder blev der udarbejdet en forvaltningsplan for økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling. Efterfølgende har myndighederne opnået et lån fra Verdensbanken for at følge projektets konklusioner op. DOFs miniprojekt har bidraget til, at flere hundrede tusinde mennesker har fået væsentligt bedre muligheder for at udnytte kystregionen, samtidig med at et af verdens største mangrove- og sumpskovområder bevares for eftertiden.
Projektet blev finansieret med 119.000 kr. fra Rådet for Ulandsforskning, 285.000 kr. fra WWF Verdensnaturfonden og 465.000 kr. fra Aage V. Jensens Fonde til oplysningsarbejde.

Vandfugle tællinger i Uganda og Tanzania
Siden 1988 har DOF-frivillige i samarbejde med BirdLife partnere i Uganda og Tanzania kortlagt de mest betydningsfulde områder for overvintrende vandfugle. Det er muligt at udnytte naturressourcerne uden at livsgrundlaget for trækfuglene forsvinder, men det forudsætter viden om hvilke områder, der er af kritisk betydning. Resultaterne bliver brugt til prioritering af potentielle RAMSAR-områder og samarbejdet har også ført til kapacitetsopbygning af BirdLife partnerorganisationerne. Omkring flere af de højest prioriterede områder er der nu igangsat udviklings- og naturforvaltningsprojekter med bilateral finansiering.
Optællingerne har været finansieret af private danske fonde, Danida og Rådet for Ulandsforskning.

Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de sidste regnskove i Sierra Madre skovene på Luzon, Filippinerne
I 1990-92 gennemførte DOF-frivillige en kortlægning af biodiversiteten i de sidste store skovområder på øen Luzon i Filippinerne. Økosystemerne i Sierra Madre skovene indeholder et overvældende antal dyr og planter med begrænset udbredelse, heraf 78 fuglearter der kun findes i Filippinerne. Området er blevet anerkendt som et af verdens betydeligste biodiversitetscentre. Forekomsten af dyr og fugle blev kortlagt i mere end 20 områder i løbet af to år sammen med information om de lokale stammefolk og skovindustriens udnyttelse. Arbejdet skete i nært samarbejde med lokale myndigheder, universiteter mv. og internationale institutioner. Projektet bidrog til udpegningen af Filippinernes største natioinalpark; Northern Sierra Madre Natural Park på c. 360.000 ha. GEF (Global Environment Facility – Verdensbanken) gik efterfølgende ind og finansierede et 10 årigt udviklings- og naturbeskyttelsesprogram for området.
Projektet blev finansieret med lidt over 1 mio. DKK af danske private fonde, primært Aage V. Jensens Fonde

Kapacitetsopbygning af BirdLife Polen
I perioden 1990-1996 bidrog DOF med opbygningen af BirdLife Polen. Efter de politiske ændringer i Østeuropa var mulighederne for etablering af græsrodsorganisationer pludselig ændret. DOF påtog sig ansvaret for at hjælpe polakkerne med opbygning af en moderne landsdækkende fuglebeskyttelsesorganisation. Vi overførte vores viden om organisationsstruktur, medlemshvervning, fund-raisning, publikationer og reservatforvaltning, aktivering af frivillige mv. Fra at der i 1990 ikke var nogen forening, fremstår OTOP i dag som en landsdækkende organisation med 2,000 medlemmer, 6 fuldtidsansatte medarbejdere, 1 privatejet reservat, 1 medlemsblad der udkommer kvartalsvis, aktive debattører i medierne samt et selvejet kontor.
Aktiviteterne blev finansieret af DOFs medlemmer og private danske fonde, samt Øststøtten med 385.000 kr.

I slutningen af 90erne gik DOF aktivt ind og støttede den polske ornitologiske forening OTOP i dets arbejde i Bialowieza-skoven på grænsen mellem Polen og Hviderusland. Bialowieza-skovene rummer de sidste rester af den oprindelige skov i det centrale Europa – Europas sidste urskov som nogen vil sige. DOFs projekt drejede sig om at fremme naturturisme og resulterede i byggeriet af et fugletårn og en natursti. Dernæst blev skoven også kortlagt via satellit billeder for at få en analyse af skovens sammensætning og status. DOFs projektresultater blev brugt som platform for etablering af et naturbeskyttelsesprojekt på tværs af grænsen mellem Hviderusland og Polen for at udvide den etablerede nationalpark.
Aktiviteterne blev finansieret af Aage V. Jensens Fonde.

Khao Nor Chuchi Lowland Forest Project, Thailand
I perioden 1995-1999 implementerede DOF et integreret udviklings- og naturforvaltningsprojekt i et lavlandsskovområde i det sydlige Thailand. Til trods for at landet har et stort netværk af naturreservater, er lavlandsregnskoven i praksis ubeskyttet og stort set forsvundet. Khao Nor Chuchi skoven huser flere udryddelsestruede arter af dyr og planter, bl.a. den globalt truede fugleart Gurneys Pitta, hvis verdensbestand var estimeret til c. 20 par. Projektet indsamlede biologiske og socio-økonomiske data, som dannede baggrund for en udarbejdelsen af en forvaltningsplan. Det var første gang i Thailand, at lokale var inddraget i udarbejdelses processen af en forvaltningsplan. Projektet udførte ligeledes omfattende landbrugs, oplysnings og småfinans aktiviteter. DOFs projekt har bidraget til, at den thailandske konge har erkendt landets internationale forpligtelse til at beskytte områdets globalt truede arter, og han har gået ind med finansiering af småaktiviteter i området. Provinsen har ligeledes forstået skovens betydning, og har nu Gurneys Pitta som deres ”uofficielle byvåbenbillede”. Projektet har også styrket BirdLife Thailand og deres evne til samarbejde med lokale og centrale myndigheder.

Aktiviteterne i området blev startet i 1990 af BirdLife International finansieret af danske og udenlandske fonde. I 1995-1999 opnåede DOF finansiering fra DANCED med 10,5 mio. DKK. Ved ophør af projektet i 1999 var det estimeret, at der kun var knap 40 fritlevende individer tilbage i naturen i hele verdenen. Stor var glæden derfor, at der i 2005 blev fundet en ukendt bestand i Burma. Det vurderes, at bestanden her tæller op imod 5.000 individer.

Kapacitetsopbygning af BirdLife Litauen
Over en femårig periode (1998-2003) har DOF støttet den litauiske ornitologiske forening LOD-BirdLife Litauen med kapacitetsopbygning gennem at bidrage med et årligt basistilskud til driften samt rådgivning omkring organisationsudvikling. DOF har set det som sin fornemste opgave, at overføre erfaringer fra Danmark med henblik på etablering af en slagkraftig folkelig naturpolitisk organisation, der kan tage del i den demokratiske udvikling i landet.
DOFs medlemmer har bidraget til finansiering via indsamlinger, som har beløbet sig til c. 600.000 DKK

I 2000 opnåede DOF en toårig bevilling på c. 3 mio. kr. fra DANCEE, Øststøttefonden under Miljøministeriet til at hjælpe LOD og de litauiske myndigheder til at udarbejde en forvaltningsplan for to vigtige fugleområder: Kretunas og Novaraistis Naturreservaterne. Områderne er udpeget som NATURA 2000 områder bl.a. på baggrund af områdernes betydning for rastende vandfugle under forårstrækket. Af andre aktiviteter i Litauen kan der også nævnes en bevilling fra Friluftsrådets Småprojektspulje til arbejde med ungdomsmedlemmer, naturturisme og lokalafdelingsopbygning. Et arbejde der har støttet det lokale naturengagement rundt omkring i Litauen.

Baltic Sea Projektet
I perioden 1998-2000 udførte DOF et regionalt kapacitetsopbygningsprojekt i samarbejde med BirdLife partnerne i Estland, Letland, Litauen, Polen og Rusland (Sct. Petersborg og Kaliningrad regionerne). Formålet med projektet var at etablere et netværk af naturorganisationer omkring Østersøen, der var i stand til at tage aktiv del i det naturpolitiske arbejde i regionen. I forbindelse med projektet identificerede BirdLife partnerne de vigtigste fugleområder i de pågældende lande, og resultaterne blev offentliggjort i nationale publikationer. Endvidere identificerede projektet de vigtigste marine fugleområder i Østersøen, hvor resultatet blev forelagt for Helsinki Kommissionen.

Projektets resultater har været vigtige for udpegning af Helsinki Kommissionens Baltic Sea Protected Areas (BSPAs) samt for EU-ansøgerlandenes implementering af EU Fugle- og Habitatdirektivet. Dette skal ses i lyset af, at EU-domstolen i efteråret 1999 fastslog at udpegning af EU Fuglebeskyttelsesområder (inkluderet i Natura 2000), som et minimum skal følge de områder, som BirdLife har udpeget. Dette har medført, at BirdLife partnerne gennem dette projekt, har hjulpet deres respektive regeringer i forbindelse med optagelsen i EU (et af optagelseskravene er udpegning af Natura 2000 områder).
Projektet blev finansieret med c.3 mio. DKK af DANCEE.

Malaysia
I perioden august 2003 til december 2005 var DOF engageret i et kapacitetsopbygningsprojekt af vores søsterorganisation i Malaysia, Malaysian Nature Society (MNS). Malaysias tropiske skov- og vådområder er levested for noget af det mest righoldige plante- og dyreliv, vi kender på denne jord. Borneo huser en af de artsrigeste fuglefaunaer i hele verden. Ikke mindre end 37 af Borneos omkring 400 fuglearter er endemiske, d.v.s. at de kun findes her og ingen andre steder i hele verden. Disse skovområder forsvinder i hastigt tempo i takt med landets voksende befolkning og økonomiske udvikling. Samtidig vokser bevidstheden om naturressourcernes vigtighed dog også – om end kun langsomt.

Formålet med dette projekt var derfor at styrke vores malaysiske søsterorganisation i deres arbejde som græsrodsorganisation. Herigennem udvikling af strategier, efteruddannelse af medarbejdere, etablering af lokalafdelinger, renovering af et af deres reservater med etablering af et tilhørende besøgscenter samt udarbejdelse af en national IBA (Important Bird Area – vigtig yngle- og rastefuglelokalitet) bog med tilhørende dataindsamling.DOFs rolle i projektet har været at bidrage med ekspertise gennem afholdelse af adskillige workshops. Dette har særligt været omkring optællingsmetoder i forbindelse med fugleovervågning samt indenfor kommunikation, medlemshvervning, marketing mv.

Projektet har bl.a. resulteret i en bedre formidling af vigtigheden af bevarelsen af naturen, en bedre overvågning af biodiversiteten i flere vigtige fugleområder, samt oprettelsen af et besøgscenter i Kuala Selangor Nature Park.
Projektet er finansieret med 2 mio. kr. fra den danske ambassade i Malaysia.

Caretakerprojekt i Kenya
DOF har fra april 2003 til april 2005 udført et samarbejdsprojekt med BirdLife Kenya omhandlende etableringen af et caretakernetværk i Kenya omkring otte udvalgte fuglelokaliteter. Kenya er for mange ensbetydende med den vidtstrakte savanne med en imponerende koncentration af mange større pattedyr. Men set gennem en ornitologs kikkert er Kenya en perle af høj karakter med mere end 1.000 fuglearter, hvoraf ni er endemiske (dvs arterne ikke findes andre steder på kloden). Desuden finder man i landet en række arter der er globalt truede og meget sjældne.

Derfor er det så afgørende at passe på alle disse arters levesteder. Dette har DOF søgt fremmet ved at styrke de caretakergrupper, eller brugergrupper, der findes omkring nogle af Kenyas vigtigste fuglelokaliteter. Samtidig med en øget beskyttelse af disse vigtige områder, sigtede projektet også mod at give øget indkomst til lokalbefolkningen omkring områderne, da det er DOF’s klare opfattelse, at naturbeskyttelse skal afspejles i forbedrede livsgrundlag hos lokalbefolkningen.

Projektet har bidraget til, at den lokale befolkning omkring områderne har fået flere indkomstmuligheder gennem økoturisme, planteskoler og dyrkning af forskellige afgrøder. Ligeledes har både de lokale caretakergrupper og Nature Kenya opnået støtte til flere naturbeskyttelsesinitiativer, som et direkte resultat af den videns- og erfaringsdeling der er opnået gennem det af projektet oprettede netværk.
Projektet blev finansieret med 970.000 fra DANIDA og 150.000 fra DOF.

Naturforvaltningsprojekt på Sumba i Indonesien
DOF har fra 2000-2007 udført et integreret udviklings- og naturforvaltningsprojekt omkring en nationalpark på øen Sumba i det centrale Indonesien. Da projektet startede, var nationalparken netop udpeget, dvs. at den kun eksisterede på et dokument, som var kendt af de centrale myndigheder i hovedstaden. Det primære formål for projektet har været, sammen med BirdLife Indonesien, at få inddraget lokalbefolkningen og de lokale myndigheder i alle aspekter omkring etableringen af en nationalpark. Det har inkluderet dialog og diskussioner omkring grænsedragning, kortlægning med GPS af grænsen, fysisk etablering af grænsen med varder, borgermøder omkring betydningen af en nationalpark, registrering af alle betydningsfulde steder inde i parken som gravpladser, hellige steder, brønde mv.

Desuden har et hovedformål været, at skabe forbedrede leveforhold for lokalbefolkningen omkring parken via etablering af brønde, introduktion af andre dyrkningsmetoder som terrassedyrkning, hønsehold, indsamling af frø og såning af disse til frugtbuske og – træer, samt træer i al almindelighed og meget meget mere. DOFs projekt har bragt nye demokratiske, inspirerende tanker ind i den indonesiske nationalparkforvaltning, som ligger fint i tråd med den gode politiske udvikling i Indonesien. En vigtig del af projektet var at etablere bestyrelser for nationalparkerne med repræsentanter for de lokale myndigheder og lokalbefolkningen, som har medindflydelse på nationalparkens ledelse.

En meget positiv effekt af projektet er, at det Indonesiske Skovministerium nu har bedt BirdLife Indonesien, om at hjælpe dem med at lave lovforslag og bekendtgørelser omkring drift og etablering af nationalparker og naturreservater, der skal følge de metoder og principper som DOF har hjulpet BirdLife Indonesien med at udvikle på Sumba.
Projektet er finansieret af DANIDA med c. 8,2 mio. kr.

Kapacitetsopbygning af Wildlife Conservation Society of Tanzania (BirdLife Tanzania)
I perioden 1999-2007 udførte DOF et kapacitetopbygningsprojekt af vores BirdLife samarbejdspartner i Tanzania. Tanzania er verdensberømt for sine enorme vidtstrakte savanner med store rigdomme af især større pattedyr. Mange af disse områder er nationalparker, og i alt er mere end 25% af Tanzanias landareal beskyttet natur. Mange af de truede, sjældne og mest beskyttelseskrævende arter findes dog ikke på disse lokaliteter, men derimod i isolerede bjergskove, der ikke nyder samme beskyttelse. Disse skove er ikke kun vigtige for bevarelsen af biodiversitet, men giver samtidig befolkningen omkring dem uundværlige naturressourcer i form af træ, mad og rent vand.

Den største trussel mod skovene er fattigdomsrelateret ikke bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Formålet med projektet vedrører en styrkelse af Wildlife Conservation Society of Tanzania via overførelse af viden om organisationsudvikling, medlemshvervning, fund-raising, publikationer, aktivering af frivillige, projektstyring mv. Det sidstnævnte sker ved gennemførelse af et integreret udviklings- og naturforvaltningsprojekt i Uluguru bjergene. Dette skulle på sigt gerne resultere i bedre formidling af vigtigheden af skovene, at udnyttelsen bliver bæredygtig samt at lokalbefolkningen får forbedret deres levevilkår.

Projektet var meget succesfuldt, da Wildlife Conservation Society of Tanzania fik øget sine totale indtægter og projektstyringen i forhold til tidsplaner og budgetter blev kraftigt forbedret. Yderligere blev der oprettet to lokalafdelinger og flere medlemmer fra disse deltog i projektaktiviteter. Projektet resulterede bl.a. i at Uluguru Bjergene har opnået interesse fra GEF/UNDP (Verdensbanken), og der er igangsat et større integreret udviklings- og naturforvaltningsprojekt, som supplerer de allerede etablerede DOF aktiviteter.
Projektet er blevet finansieret med 15 mio. kr. af DANIDA, Udenrigsministeriet.