Rødhovedet Tornskade - en af tre ynglende tornskaderarter i Prespa, maj 2006.
Foto: J.Stubgaard.

En forkortet udgave af artiklen om DOF i Prespa er bragt i Fugle og Natur, nr. 1, 2012,  med titlen ”Pelikanernes søer på Balkan”.  Læs hele artiklen på engelsk her. 

Tyve  år med DOF i Prespa


Prespa-søerne på grænsen mellem Grækenland, Albanien og Makedonien er et af Europas fineste fugleområder. Her yngler næsten 1000 par krøltoppede pelikaner, verdens største koloni. DOF har i mere end 20 år samarbejdet med bl.a. græske naturorganisationer om beskyttelsen af Prespas natur. Det seneste resultat er en flot naturguide på engelsk og græsk. 

Af Jørgen Stubgaard, DOF’s internationale udvalg.

Siden 1991 har The Society for the Protection of Prespa (SPP) været den drivende kraft i beskyttelsen af dette enestående naturområde i det nordvestligste hjørne af Grækenland, på grænsen til Albanien og Makedonien (FYRoM). Og lige fra starten har DOF, støttet af Aage V. Jensens Fonde, været et aktivt medlem, sammen med syv græske, en fransk og en engelsk NGO. Se SPP’s hjemmeside www.spp.gr

Den græske del af Prespa, med søerne Mikri Prespa og Megali Prespa, er for en stor del nationalpark og internationalt naturbeskyttet (Ramsar, EU-fuglebeskyttelsesområde, NATURA 2000, m.m.). Området er unikt i europæisk sammenhæng med dets artsrige flora og fauna og mange kulturspor. Over 1769 plantearter  er registreret (ref. professor emeritus Arne Strid nov. 2017)og 172 af Grækenlands 234 arter dagsommerfugle kan ses i Prespa. Blandt de mere end 160 ynglende fuglearter tælles to arter pelikaner - heraf verdens største koloni af krøltoppet pelikan - seks arter hejrer, sort ibis og to arter skarver, bl.a. dværgskarv. Der er ni endemiske fiskearter i Prespa, og af de 60 arter pattedyr er ikke mindre end 26 flagermus. 

PRESPA WALKING GUIDE

Bogen er trykt i både en engelsk og en græsk udgave. På 200 rigt illustrerede sider beskrives 14 vandreruter i nationalparken. Der er afsnit om bl.a. geologi, flora, fugle, sommerfugle, anden fauna, bosættelseshistorie, kulturmonumenter, traditionel arkitektur, landbrug og turisme, naturbeskyttelse og genetablering af våde enge. Fire helt nye kort (1:25.000) vil også kunne bruges til videnskabelige formål (naturovervågning). Ved hvert enkelt formidlingspunkt på ruterne er GPS-positionen anført.

Bogprojektet startede i 2006, og vi har i redaktionsgruppen kunnet trække på nogle af Grækenlands bedste fagfolk. Men ud over de mange timers feltarbejde og planlægnings-møder er størstedelen af redaktionsprocessen foregået over nettet, bl.a. mellem Grækenland, Danmark og England, hvor hovedredaktøren, Kevin Standring (mangeårig RSPB-medarbejder) er bosat.

Udgivelsen af bog og kort har kun været mulig takket være en generøs donation fra Aage V. Jensens Fonde, som tidligere bl.a. har støttet oprettelsen af et informationscenter i Prespa, workshops i naturvejledning, studiebesøg i Danmark, samt to andre bogudgivelser om Prespa, nemlig Prespa. A story for man and nature (1996) og The book of pelicans (2002), begge forfattet af biologen dr. Giorgos Catsadorakis. Han var med til at starte

DOF’s søsterorganisation i Grækenland, Hellenic Ornithological Society, og i 2001 modtog han og SPP’s direktør, biologen Myrsini Malakou, den prestigefyldte internationale Goldman Environmental Prize for Europe for deres mangeårige forsknings- og beskyttelsesarbejde i Prespa.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

Prespa Walking Guide skal også betragtes som et pilotprojekt i forhold til andre græske nationalparker og især til Transboundary Prespa Park, som er et trilateralt udviklings- og naturbeskyttelsesprojekt mellem Grækenland, Albanien og Makedonien (FYRoM) for hele Prespa-bassinet. Det startede i februar 2000 med et besøg i Prespa af de tre landes premierministre og med SPP som primus motor og sekretariat. I november 2009 bekræftede premierministrene - i Prespa - igen samarbejdet, og samme sted i februar 2010 skrev de tre landes miljøministre og EU’s miljøkommissær under på den nye aftale. Dén blev så omsider bekræftet den 23. maj 2011 af både Europaparlamentet og EU's ministerråd. Læs mere herom på www.spp.gr

DOF OG DN MED FRA STARTEN

Historien om DOF i Prespa begynder allerede i 1988, da daværende direktør for Danmarks Naturfredningsforening, David Rehling, var vicepræsident for The European Environmental Bureau i Bruxelles. EEB’s græske præsident, professor Michael J. Scoullos, bad om hjælp udefra til Prespa, hvis natur og fugleliv var truet af fortsat afvanding og opdyrkning - trods områdets nationalparkstatus. Derfor henvendte Rehling sig til Aage V. Jensens Fonde og til DOF’s og Fugleværnsfondens visionære formand, Lorenz Ferdinand. Tanken var, at man skulle opkøbe truede vådområder ved Mikri Prespa søen.

Fondene sendte Lorenz Ferdinand, DN’s vicepræsident Flemming Thorning-Lund og Fugleværnsfondens biolog, Uffe Gjøl Sørensen, derned, og de fandt bl.a. ud af, at jordopkøb er dyrt og kompliceret i Grækenland, men især at tanken om opkøb gennem udenlandsk kapital i et afsidesliggende og isoleret hjørne af Grækenland næppe ville vække lokalbefolkningens begejstring. Vejen frem ville snarere være at få de græske NGO’er til at arbejde sammen om områdets beskyttelse.

På flere efterfølgende besøg fik denne trio en afgørende formidlende rolle i en proces, hvor de græske NGO’er fandt sammen om beskyttelsen af Prespa. Der blev lyttet meget til vore danske erfaringer i den vanskelige startfase, fortæller Uffe Gjøl Sørensen i dag. For en græker var det nemlig uvant at høre om et samarbejde på tværs af grønne organisationer, og det aftvang stor respekt, at kernen i det hele var engagerede medlemmers store frivillige indsats. Gjøl Sørensen havde i øvrigt allerede i 1987 besøgt Prespa som konsulent for EU-kommissionen i forbindelse med implementeringen af fuglebeskyttelsesdirektivet, og derfor var netværket til de græske nøglepersoner allerede etableret, bl.a. til SPP’s nuværende formand siden 2004, Thymio Papayannis.

LUC HOFFMANN OG PRESPA

En anden nøgleperson vedrørende Prespa og SPP, som DOF dengang også tog kontakt til, er den internationalt kendte naturbeskyttelsespionér og biolog, dr. Luc Hoffmann, bosat i Schweiz. Han havde allerede i 1970 besøgt Prespa med et team fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN). Hoffman var formand for SPP 1991-2003, og spillede i sin tid en væsentlig rolle ved oprettelsen af bl.a. IUCN, WWF, IWRB (nu Wetlands International) og Ramsar-konventionen. Han og hans forsknings-station, Tour du Valat (www.tourduvalat.org) , i La Camarque (Frankrig), er central i arbejdet også i Prespa. Luc Hoffmann døde 21/6-2016, 93 år gammel. Bidrag fra Luc Hoffmanns familiefond, MAVA (www.mava-foundation.org), har lige siden starten været helt afgørende for udviklingen og den daglige drift af SPP, som er en topprofessionel organisation med et årligt budget på over 1 mio. euro. MAVA’s støtte blev pr. 1/7 2016 overtaget af den nyoprettede Prespa Ohrid Nature Trust, som Luc Hoffmann tog initiativ til og som er den første af sin art på Balkan, (google: WWF- Prespa Ohrid Nature Trust).

100 HEKTAR VÅDE ENGE

Selv om tanken om egentlige opkøb hurtigt blev forladt, så har SPP gennem en målrettet indsats alligevel fået genskabt over 100 ha våde enge (’wet meadows’) ved Mikri Prespa søen. Det er sket ved aftaler med kommunen og lokale landmænd, og i 2002-07 i rammerne af et vellykket EU LIFE-projekt (udpeget som et af 5 ”Best of the Best” LIFE Nature Projects 2007-2008). Og resultaterne er ikke udeblevet. Senest er sort ibis vendt tilbage som ynglefugl, og nu venter man på, at også skestorken vil genetablere sig. De første to sås i foråret 2011. I plejearbejdet bruges der i øvrigt både vandbøfler og maskiner. Samarbejdet med en albansk NGO resulterede i 2010 i de første våde enge også ved den albanske del af søen. Våde enge er i Prespa ikke alene til gavn for vandfugle, men også for gydende fisk. Et nyt 3-årigt LIFE+ projekt om formidling af fisk og fiskeri i Prespa startede i oktober 2010.

UDVEKSLING AF ERFARINGER

SPP og DOF/Fugleværnsfonden udveksler fortsat erfaringer omkring forvaltning af netop vådområder. Fra 2001, hvor denne artikels forfatter afløste Lorenz Ferdinand i SPP-bestyrelsen, har samarbejdet dog især drejet sig om natur- og kulturhistorisk formidling i form af naturvejledning, miljøundervisning og udvikling af bæredygtig naturturisme (’public awareness’ og ’ecotourism’). Prespa Walking Guide er et eksempel herpå. I årenes løb har bl.a. Fugleværnsfondens biolog Søren Ferdinand Hansen, og naturvejlederne Anders Tvevad og Allan Gudio Nielsen, været aktive i Prespa-samarbejdet.

I 2005 og 2006 har DOF-Travel haft ture til Prespa, og har igen i maj 2012. Vil man selv besøge Prespa kan man flyve til Thessaloniki og leje bil derfra. Det kan anbefales samtidig også at besøge Lake Kerkini, en anden fremragende fuglelokalitet nord for Thessaloniki, ved grænsen til Bulgarien. På www.spp.gr kan man gratis abonnere på SPP’s nyhedsbreve.

Billeder fra Prespa

Redaktionel note: Fra 2001 har naturvejleder Jørgen Stubgaard repræsenteret DOF i SPP’s bestyrelse og har været med i redaktionsgruppen omkring Prespa Walking Guide. Han er mangeårigt medlem af DOF’s internationale udvalg og var 1976-2001 medlem af DOF’s hovedbestyrelse, hvor han bl.a. var formand for foreningens oplysningsudvalg.


Lake Mikri Prespa fra nordvest, maj 2006.
Foto: J. Stubgaard.