Udskriv

Formål, arbejds- og ansvarsområder

Udvalget er nedsat af foreningens Hovedbestyrelse og refererer til denne.

Udvalget har til formål at stimulere og sikre et højt fagornitologisk niveau i DOF’s aktiviteter udført af frivillige såvel som professionelle.

Udvalget er rådgivende overfor Hovedbestyrelsen.

Udvalget fungerer sammen med sekretariatet som ansvarlige for at følge og udvikle det faglige miljø i DOF.

Udvalget har primært til opgave:


Opbygning

Udvalget sammensættes af maksimalt 12 medlemmer i henhold til foreningens love (hvert andet år), hvor halvdelen udpeges af HB og den resterende halvdel af repræsentantskabet. VU søges sammensat af personer med en felt- og fagornitologisk viden, herunder repræsentanter fra DOF’s faglige grupper og udvalg, DOFT og de aktive forskningsmiljøer på universiteterne.

Virksomhed

Udvalget konstituerer sig i henhold til foreningens love med valg af formand, mens sekretærfunktionen varetages af en videnskabelig medarbejder fra Fuglenes Hus. Konstitueringen skal ske på første møde efter det repræsentantskabsmøde, hvor valg af udvalget har fundet sted.
Udvalget fastlægger i forbindelse med konstituering retningslinjerne for sin virksomhed.
Det tilstræbes, at Hovedbestyrelsen repræsenteres i udvalget ved minimum ét medlem, der kan fungere som direkte bindeled og holde udvalget løbende orienteret.
Udvalget afholder 3-4 møder årligt, eller flere efter behov. Fra VU’s møder tages der referat, som bl.a. tilsendes Hovedbestyrelsens medlemmer, lokalafdelingerne, fuglestationer, faglige grupper og DOF’s administration.

Udvalgets daglige arbejde varetages af sekretæren. Udvalget aflægger regnskab overfor Hovedbestyrelsen.

Mandat

Udvalget er af Hovedbestyrelsen bemyndiget til at forestå faglig rådgivning og foretage faglige vurderinger for foreningen, jvf. punkt 2.
Der frigives tilstrækkelig tid til udvalgets sekretær til støtte for VU’s arbejde.
Udvalget kan, i det omfang sekretariatet ressourcer tillader det, bede HB om at få hjælp til at foretage arbejdskrævende faglige vurderinger, der skal danne baggrund for udvalgets vurderinger, og som ikke kan forventes udført på frivillig basis.
Udvalget kan forvente, at Hovedbestyrelsen rådfører sig med udvalget inden væsentlige beslutninger, der vedrører faglige forhold træffes. Udvalget kan ligeledes forvente, at væsentlige faglige vurderinger foretaget af sekretariatet forelægges udvalget til kommentering.

Kommissoriet udarbejdet af udvalget oktober 2012 og godkendt af hovedbestyrelsen 25. januar 2013.